Voldtatt?

Plakaten spør bare, strengt tatt. Men jeg skvatt da jeg så den. Plakaten sen­der vel også et sig­nal?

Som vi ser av bil­det, drei­er det seg om en slags reklame­pla­kat, godt syn­lig i det offent­li­ge rom. Grunnregelen for rekla­me av alle slag er å sik­te seg inn på mål­grup­pen så pre­sist som mulig. Er pla­ka­ter av det­te sla­get effek­tivt for å nå vold­tat­te kvin­ner?

En kvin­ne som opp­le­ver over­falls­vold­tekt, må vi anta får hjelp av poli­ti og helse­ve­sen. Hva gjør kvin­ner som opp­le­ver and­re typer vold­tekt ? Noen søker hjelp, and­re gjør det kan­skje ikke.

Jeg har goog­let på stikk­or­de­ne vold­tatt og hjelp. De tre øvers­te tref­fe­ne had­de støt­ten­de infor­ma­sjon til vold­tekst­ofre. Alle tre had­de dess­uten len­ke til Dixi, den hjelpe­in­stan­sen som står bak pla­ka­ten på bil­det. Søker man hjelp/informasjon på Internett, er det alt­så ikke vans­ke­lig å fin­ne.

Reklameplakaten til Dixi sen­ker kan­skje ters­ke­len for kvin­ner (eller pårø­ren­de) som er i tvil om de vil søke hjelp — iso­lert sett en for­del når det fore­lig­ger et over­grep. Plakaten almin­ne­lig­gjør på en måte deres situa­sjon og deres behov for hjelp. Men bør vold­tekt ses som “almin­ne­lig” på noen som helst måte? Jeg mener nei. Som en bivirk­ning kan pla­ka­ten også bidra til demo­ni­se­ring av menn.

Hvordan bur­de Dixi gått fram? Det spørs­må­let skal jeg ikke for­sø­ke å besva­re. Men måten Dixi går fram på her, er å “tøm­me” vold­tekt som pro­blem ut i det offent­li­ge rom med sto­re bok­sta­ver. Man bur­de kun­ne fin­ne en bed­re måte å kom­mu­ni­se­re på.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.