Utdanning skreddersydd for kvinner

Av Rune Bård Hansen, politi­mes­ter i Vestfold

I 2013 utgjor­de de kvin­ne­li­ge kan­di­da­te­ne fler­tall på nær sagt samt­li­ge stu­di­er på Universitetet i Oslo. På medi­sin 76 pro­sent, på juss 73 pro­sent, på odon­to­lo­gi 80 pro­sent, på teo­lo­gi 70 pro­sent, på sam­funns­vi­ten­skap 67 pro­sent og på huma­nio­ra 64 pro­sent.  Det er bare på det mate­ma­tisk-natur­vi­ten­ska­pe­li­ge fakul­tet at “hele” 57 pro­sent av nye kan­di­da­ter er menn.

Endringen på få år er opp­sikts­vek­ken­de. En vik­tig årsaks­fak­tor er etter mitt syn at vårt utdan­nings­sys­tem fra midt­en av 1970-tal­let har blitt skred­der­sydd jen­te­nes behov. Kommentarer av typen “gut­ta må skjer­pe seg”, som fle­re poli­ti­ke­re har kom­met med, er alt for lett­vint. Hvis det var så enkelt, kun­ne jen­te­ne ha skjer­pet seg på 1950-tal­let da bare  for­svin­nen­de få  aka­de­mis­ke kan­di­da­ter var kvin­ner. Utviklingen vil over tid med­føre sam­funns­mes­si­ge ring­virk­nin­ger som kna­pt noen har vært inter­es­sert i å ana­ly­se­re. Tusenvis av nors­ke ung­dom­mer fra­tas hvert år reel­le valg­mu­lig­he­ter ute­luk­ken­de av en grunn: de er gut­ter. Dagens unge menn er tra­gisk nok utsatt for sam­me type struk­tu­rell kjønns­dis­kri­mi­ne­ring som før ram­met kvin­ner.

Innlegget er også tryk­ket i VG 8–9/10–14

Les også:

Skoleflink hele livet?

Piratpartiet — et manns­opp­rør?

Dette innlegget ble publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd. Bokmerk permalenken.

Ett svar til Utdanning skreddersydd for kvinner

 1. Jan Olav sier:

  Det er et inter­es­sant og vik­tig tema som Rune Bård Hansen tar opp. Lesere av den­ne siden vil kan­skje være inter­es­sert i et møte MannsForum arran­ge­rer om nettop det­te tema­et:

  GJØR SKOLEN GUTTENE TIL TAPERE?
  MannsForum arran­ge­rer debatt­møte i anled­ning Mannsdagen og deler ut Mannsprisen for 2014.
  Sted: Kjelleren, Litteraturhuset, Oslo /Tid: Onsdag 19.11. kl 1800–2100

  Møtetema: Hvorfor gjør gut­ter det dår­li­ge­re i grunn­sko­len enn jen­ter? Hvorfor tar dob­belt så man­ge kvin­ner som menn høy­ere utdan­ning? Hvorfor benyt­tes ikke Likestillingslovens mulig­he­ter til å bed­re kjønns­ba­lan­sen i sko­len og høy­ere utdan­ning? Hvorfor er det så taust om kjønnsuba­lan­sen i sko­len? Vil gut­ter og unge menns under­pre­sta­sjo­ner på sko­len og i høy­ere utdan­ning kun­ne få neg­a­ti­ve kon­se­kven­ser for vel­ferds­sta­tens frem­tid?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.