Til kvinner

rose-m-skar-3Nettstedet maskulinist.no ret­ter seg pri­mært til menn. Begge kjønn tren­ger sine egne fora.

Men kvin­ner med inter­es­se og nys­gjer­rig­het er vel­kom­men til å lese og even­tu­elt gle­de seg over artik­le­ne på Maskulinist.no. Det er for øvrig en spe­si­ell gle­de hver gang vi kon­sta­te­rer støt­te eller posi­tiv inter­es­se fra kvin­ner for vårt og and­re menns arbeid med å bely­se menns stil­ling i sam­fun­net.

Vi tar gjer­ne i mot kom­men­ta­rer og inn­legg, selv­sagt også fra kvin­ner som måt­te være ueni­ge med oss.

Anbefalte artik­ler:

Se også svens­ke Tanja Bergkvists blogg — et krea­tivt og ukor­rekt alter­na­tiv for både kvin­ner og menn.

2 kommentarer til «Til kvinner»

  1. Vil gi dere hon­nør som vik­ti­ge bidrags­yte­re til en mer grun­dig debatt når det gjel­der femi­nis­me og kjønns­rol­ler. Jeg tror det er vel­dig vik­tig at menn tør å kom­me med sine inn­spill og erfa­rin­ger der­som vi skal ha en skik­ke­lig debatt om menns og kvin­ners ret­tig­he­ter og like­stil­ling i sam­fun­net. Selvsagt kom­mer mye av kjønns­for­skjel­le­ne av sosia­li­se­ring i sam­fun­net, men det er også man­ge for­skjel­ler fra natu­rens side, og jeg er sterkt imot en avkjøn­ning av sam­fun­net.
    La oss hel­ler utfyl­le hver­and­re, både i yrkes- og fami­lie­liv og set­te pris på at vi er uli­ke fra natu­rens side.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.