Jobb

Jobb er natur­lig­vis vik­tig for både kvin­ner og menn. Jobb er grunn­lag for for­sør­gel­se og sta­tus. Jobb gir mulig­het for å rea­li­se­re vik­ti­ge sider ved oss selv som men­nes­ker.

"Dirty job", prisvinnende foto v/Hans Ohrstrand
“Dirty job”, pris­vin­nen­de foto v/Hans Ohrstrand

Det sist­nevn­te er imid­ler­tid et kom­plekst spørs­mål. Jobb kan rea­li­se­re, men også begren­se. Et vik­tig spørs­mål når det gjel­der kjønn er hvil­ke mulig­he­ter som er åpne, og på hvil­ke måter en må  begren­se seg — og om det­te er likt eller for­skjel­lig for kvin­ner og menn. Det antas vel ofte at mulig­he­te­ne i arbeids­li­vet er størst for menn. Men når ble det­te sist under­søkt? Er det­te blitt en “vane­mes­sig sann­het”? Det sier seg selv, men en vane­mes­sig sann­het­kan vi kal­le en sann­het som det ikke len­ger stil­les spørs­mål ved. Forholdet blir ikke len­ger under­søkt eller bare “under­søkt” på måter pre­get av det en ven­ter å fin­ne. Vanen kan vide­re bli så sterk at en slik “sann­het” ikke en gang tren­ger å utta­les. Den er like­vel med i hva folk ten­ker og føler, og er pre­miss for avgjø­rel­ser og hand­lin­ger.

Anbefalte artik­ler:

Alle artik­ler i kate­go­ri­en Jobb

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.