Voldtektsspørsmålet som kjønnspolitisk rambukk

Sosiolog og debat­tant Kjetil Rolness har skre­vet en glim­ren­de lør­dags­kom­men­tar i sin fas­te spal­te i Dagbladet, der han tar utgangs­punkt i tema­tik­ken i Preben Z Møllers fers­ke bok: Kampen om vold­tekt – ekte vold­tekts­menn eller hvem som helst (Dreyer for­lag). Boka, og Rolness artik­kel, får frem hvor­dan en pris­ver­dig kamp mot en fryk­te­lig form for over­grep gri­pes av ideo­lo­gis­ke fan­tas­ter og gjø­res til noe helt annet:

«Plutselig var vold­tekt en for­bry­tel­se utført av manns­kol­lek­ti­vet mot kvinne­kol­lek­ti­vet. Fortsett å lese Voldtektsspørsmålet som kjønns­po­li­tisk ram­bukk

Nachspielvoldtekt avlyst

Det hen­der at kvin­ner for­sva­rer menn. Inger Anne Olsen i Aftenposten bidrar til kjønns­ba­lan­se omkring vold­tekt og kjønns­drift, og kri­ti­se­rer en jus­tis­mi­nis­ter som etter vårt inn­trykk kna­pt ser for­skjell på en vold­tatt kvin­ne og en plut­se­lig ang­ren­de kvin­ne.  Les artik­ke­len  i Aftenposten.

Les også om vold­tekt­sak i Tyskland.

Voldtektsanklage avvist

I Tyskland har det i mer enn et år ver­sert en vold­tekts­sak for ret­ten. Saken har fått stor opp­merk­som­het for­di til­tal­te i saken, Jörg Kachelmann, er kjent fra TV. I dag mor­ges stod folk i kø i håp om å kom­me inn i retts­sa­len i Mannheim hvor dom skul­le avsies. Ikke minst var det man­ge menn som vil­le høre med egne ører om de lev­de i en retts­stat, eller om de når som helst kun­ne bli dømt for vold­tekt Fortsett å lese Voldtektsanklage avvist