Nachspielvoldtekt avlyst

Det hen­der at kvin­ner for­sva­rer menn. Inger Anne Olsen i Aftenposten bidrar til kjønns­ba­lan­se omkring vold­tekt og kjønns­drift, og kri­ti­se­rer en jus­tis­mi­nis­ter som etter vårt inn­trykk kna­pt ser for­skjell på en vold­tatt kvin­ne og en plut­se­lig ang­ren­de kvin­ne.  Les artik­ke­len  i Aftenposten.

Les også om vold­tekt­sak i Tyskland.

Menns seksualitet

Filmregissør Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen skri­ver i en kro­nikk i Aftenposten 22/4 om de rød-grøn­nes for­søk på å sty­re menns ”pri­mi­ti­ve” sek­su­ali­tet bl a gjen­nom lov­giv­ning mot pro­sti­tu­sjon. Han kri­ti­se­rer venstre­si­den for ikke å aner­kjen­ne de pri­mi­ti­ve kref­te­ne i men­nes­ket. Fortsett å lese Menns sek­su­ali­tet