Svensk om mannen

Jeg var en tur i Sverige nylig og foran en avis­kiosk falt blik­ket på over­skrif­ten Män, så fun­kar de — Mannspanelets 340 svar. Jeg kjøp­te det aktu­el­le maga­si­net og håpet å fin­ne noe som var inter­es­sant, og kan­skje hyg­ge­lig, å lese. Jeg opp­da­get snart at det drei­de seg om et panel maga­si­net selv had­de opp­nevnt. Panelmedlemmene, fire i tal­let, ble inter­vju­et på de førs­te side­ne. Så fulg­te et inter­vju med en kvin­ne. Hun var blitt for­latt av sin mann, og had­de da fått god hjelp av pane­let, for­tal­te hun. Hjelpen gikk ut på å fin­ne fram til det ver­ste i seg selv for å ta igjen mot eks-man­nen.

Noe over­ras­ket over tenden­sen i hjel­pen (selv om det sik­kert kan fore­kom­me til­fel­ler hvor den til­råd­de hold­nin­gen er beret­ti­get) blad­de jeg til­ba­ke til inn­holds­for­teg­nel­sen. På vei­en regist­rer­te jeg at maga­si­net har en kvin­ne­lig redak­tør. Over inn­holds­for­teg­nel­sen stod føl­gen­de: ”Männen är inte svin eller djur, de er vär­da att els­kas“. Ja vel, så vet vi det. Men om man kan opp­fat­te den­ne set­nin­gen som en noe over­flø­dig hyl­lest til man­nen, fram­står den nær­mest som et nød­ven­dig for­be­hold når man ser den i lys av inn­holds­for­teg­nel­sen:

 • Män som er lata og ego­is­tis­ka, side 20
 • Män som lju­ger, side 26
 • Män som väg­rar kom­pro­mis­sa, side 32
 • Hur tän­ker män egent­li­gen, side 38
 • Män som er oenga­ger­a­de, side 50
 • Män som drick­er för myck­et, side 60
 • Män som er deprime­ra­de, side 70
 • Män som er ela­ka, side 74
 • Män och famil­jen, side 78
 • Män som er otro­g­na, flör­ti­ga, krång­liga, side 84

Etter å ha lest det­te, la jeg fra meg bladet.

Jeg har imid­ler­tid sett litt mer på bladet akku­rat nå, og kan for­tel­le at det jeg litt til­fel­dig her had­de fått i hen­de, ikke ser ut til å være noen enkelt­pub­li­ka­sjon, utgitt i anled­ning for eksem­pel de svens­ke krise­sent­re­nes 15-års jubi­le­um, slik man kan­skje kun­ne fore­stil­le seg. Magasinets manns­pa­nel har fun­gert en tid, fak­tisk i nær fem år, for­tel­les det. Om en eller fle­re av Maskulinist.no’s lese­re skul­le ha kapa­si­tet og pågangs­mot til å se nær­me­re på saken, sen­der jeg gjer­ne mitt så godt som ubruk­te eksemp­lar av Män – så fun­kar de, i salg fra 17.juli – 2. august. Betyr dis­se dato­ene på for­si­den at maga­si­net kom­mer hver fjor­ten­de dag? På for­si­den fin­nes også avis­ho­de­ne til Expressen, GT og Kvällsposten. Det drei­er seg alt­så om en main­stre­am pub­li­ka­sjon, og ikke om ytrin­ger fra eks­tre­mis­ter.

Les også: Pelle Billings blogg

Dette innlegget ble publisert i Uplassert. Bokmerk permalenken.

Ett svar til Svensk om mannen

 1. Martinius Vetvik sier:

  Det var da vold­somt til neg­a­ti­vi­tet rundt menn hos svens­ke­ne, man bør ald­ri la eks-Ottar milits bli redak­tø­rer!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.