Sommerhilsen

Du er kan­skje en av våre ca ett tusen fas­te lese­re? Takk for at du leser Maskulinist.no!

Det er i dag van­lig å tak­ke sitt pub­li­kum. Men er det noe å tak­ke for? Eva Nansen, som var gift med Fridtjof Nansen, gjor­de ingen­ting før pub­li­kum også gjor­de sitt. Vanligvis sang hun, hun var musi­ker med egen kar­rie­re. Men hvis pub­li­kum ikke var med, kun­ne hun fak­tisk for­hol­de seg taus. Heldigvis skjed­de det i hen­nes til­fel­le at pub­li­kum skjøn­te poen­get og end­ret inn­stil­ling. De del­tok slik hun øns­ket, og kon­ser­ten kun­ne gå sin gang (se fot­no­te 1).

Samtidig med den­ne artik­ke­len pub­li­se­rer vi en rela­tivt lang artik­kel som refe­re­rer og kom­men­te­rer en rek­ke saker fra kjønns­forsk­nin­gen og den­nes nære slekt­nin­ger innen poli­tikk og byrå­kra­ti. Vi håper artik­ke­len gir dere noe å ten­ke på i som­mer­må­ne­den juli. Det kom­mer kan­skje ikke fle­re artik­ler den­ne måne­den. Andre gjøre­mål, og kan­skje litt ferie, vil ta vår tid.

Det sist­nevn­te kan tas som en påmin­nel­se om at alle artik­le­ne pro­du­se­res. Det er selv­sagt en ære for oss at du leser det vi skri­ver. Men den­ne rolle­de­lin­gen, hvor vi skri­ver, og dere leser, og kan­skje applau­de­rer i all still­het, kan dri­ves for langt. Maskulinist.no var ikke tenkt som et van­lig pro­dukt som du beta­ler for. Maskulinist.no var mer tenkt som en gnist vi antok kun­ne ten­ne ild i tørt gress.

Vi har etter hvert lært en del om hvor­dan vår virk­som­het opp­fat­tes og hvor våre lese­re står. Vi har vært litt for­bløf­fet over det vi har kun­net regist­re­re. Vi har hele tiden ant at man­ge menn kan ten­ke seg for­and­ring når det gjel­der kjønn og like­stil­ling i Norge, men vi er for­bløf­fet over hvor langt inne det sit­ter for menn å kom­me ”ut av ska­pet” og ta hand­lings­mes­si­ge kon­se­kven­ser av sine opp­fat­nin­ger.

Handlekraft er for øvrig mas­ku­lint. Skyldes man­ge­len på mas­ku­li­ni­tet i den­ne sam­men­heng at mot­stan­den i sam­fun­net er over­vel­den­de? Vel, mot­stan­den er stor. Den har vide­re en aktiv og en pas­siv form, og det er den pas­si­ve for­men det er mest av, etter vår erfa­ring. Dette skal vi utdy­pe ved å gå inn­om den frans­ke aris­to­kra­ten og stats­vi­te­ren Alexis de Toqueville. Han skrev på 1800-tal­let under over­skrif­ten ”Om majo­ri­te­tens inn­fly­tel­se på tan­ken” føl­gen­de:

Før han offent­lig­gjor­de sine menin­ger, trod­de han at han had­de menings­fel­ler. Etter at han åpent har erklært sine stand­punk­ter, er det som han ikke len­ger har noen. For de som kri­ti­se­rer ham, uttryk­ker seg åpent, mens de som ten­ker som ham ...  for­hol­der seg tau­se og trek­ker seg bort fra ham. Til sist gir han etter, bøy­er seg for det sta­di­ge press og trer til­ba­ke i taus­he­ten, som om han ang­ret på å ha sagt sann­he­ten. (Alexis de Toqueville: Om demo­kra­ti­et i Ammerika, 1835/39, norsk utga­ve 1995, side 42)

Taushet, bort­vent­het og ufor­melt press er ikke nød­ven­dig­vis let­te­re å for­hol­de seg til enn åpen mot­stand. I offent­lig debatt møter man kan­skje en blan­ding av åpen mot­stand og taus­het, mens pri­vat blant ven­ner og kol­le­ger domi­ne­rer etter vårt inn­trykk den pas­si­ve for­men for mot­stand.

Hva kan du gjø­re for ikke å ende i taus­het og anger slik Tocqueville beskri­ver? Og sam­ti­dig bidra til ener­gi­en på Maskulinist.no? Du kan f eks:

 • sen­de oss e-post
 • skri­ve i kom­men­tar­fel­te­ne
 • bidra øko­no­misk
 • TIPSE DINE VENNER og slik bidra til at ilden brer seg i det tør­re gres­set (se fot­no­te 2)
 • skri­ve artik­ler og/eller sen­de oss rele­vant stoff

God som­mer!

 

Fotnote 1

Vi byg­ger her på en bio­gra­fi om Eva og Fridtjof Nansen (1954), skre­vet av dat­te­ren Liv Nansen Høyer, hvor det fram­kom­mer at Eva Nansen bare vil­le gi på i sine kon­ser­ter der­som pub­li­kum også vil­le gi noe. Det er en kjent sak at i alt fra rocke­kon­ser­ter til kam­mer­mu­sikk spil­ler kon­tak­ten mel­lom utøve­re og pub­li­kum en rol­le. Publikums reak­sjon sies å gi ener­gi til utøver­ne. I en norsk-rus­sisk film om Fridtjof Nansen fra 1967 er Evas krav til pub­li­kum vist som et krav om applaus ved kon­ser­tens begyn­nel­se (vel­komst?), men det­te kan være en for­enk­ling til­pas­set fil­men. Det som egent­lig skjer mel­lom pub­li­kum og utøver kan være sub­tilt.

Det er sjel­den at utøve­re stil­ler direk­te krav, slik det for­tel­les at Eva Nansen gjor­de. Men vi mener at det­te kan være en god ide! Når det gjel­der Maskulinist.no, drei­er det seg om skri­ving, og ikke musikk. Men noe av det sam­me gjør seg gjel­den­de for skri­ben­ter. Ja, i nes­ten alt et men­nes­ke gjør i livet, blir virk­som­he­ten utmat­ten­de hvis ingen respon­de­rer.

Som leser syns du kan­skje at gjør ditt ved å gå inn på det­te spe­si­el­le nett­ste­det. Som leser av Maskulinist.no kan du i våre øyne også rose deg av å være blant de ett tusen mest våk­ne og beviss­te menn i Norge. Verden er imid­ler­tid ikke slik inn­ret­tet at de som gjør mest, nød­ven­dig­vis gjør nok. Den som har for­stått noe, har et ansvar for hvor­dan han for­val­ter den­ne kunn­ska­pen. Hvis vi ikke mer­ker at du leser, vir­ker det ikke for oss.

Fotnote 2

Du tren­ger ikke nød­ven­dig­vis si alt du mener til dine ven­ner selv om du tip­ser dem om artik­ler på Maskulinist.no. Det fin­nes gra­der av støt­te, og humor kan bru­kes. Send en e-post med en len­ke led­sa­get av f eks en av føl­gen­de teks­ter:

 • På tide med litt mot­vekt til femi­nis­me og støt­ten til kvin­ner?
 • NB – far­lig artik­kel – smitte­fare!
 • Ikke enig i alt de skri­ver, men ori­gi­nalt er det.
 • Endelig en seriøs utford­rer til dagens like­stil­lings­po­li­tikk.
 • Likestilling skal vel ikke all­tid bety støt­te til kvin­ner?
 • Hvordan kri­ti­se­re uten å ”kla­ge”.
 • Hvordan kri­ti­se­re uten å sut­re.
 • Denne kan du lese, men vis den ikke til din kone/samboer!
 • Feminismen gjen­tar seg selv, men nå har den fått noen å snak­ke med.

Eller finn din egen måte.

Les også:

Distanserte lese­re?

Anonyme mas­ku­li­nis­ter

Er jeg mas­ku­li­nist?

Dette innlegget ble publisert i Uplassert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.