Sex-only appeal

Det er for­skjell på sex-appe­al og “sex-only appe­al”. Det skal helst være en sam­men­heng mel­lom and­re sider ved sek­su­ali­te­ten og sex. Noen kom­mer­sia­li­ser­te inn­slag i sam­funns­kul­tu­ren bry­ter sam­men­hen­gen.

Nærmere om det­te skri­ver Karin Sveen i en artik­kel Dag og Tid i anled­ning 8. mars. Det er unge jen­ter og kom­mer­si­el­le kref­ters påvirk­ning av deres selv­bil­de det drei­er seg om. Hun refe­re­rer en psy­ko­log-rap­port fra USA: “Psykologane bed for­eld­re, sku­le og helse­til­set­te gri­pa inn, og sær­leg vik­tig er det å gje jen­te­ne opp­læ­ring i å vur­de­ra media kri­tisk.”

Denne gan­gen drei­er det seg alt­så om unge jen­ter. Hvordan medie­ne påvir­ker gut­ters og menns selv­bil­de, f eks i Norge, er også verd under­sø­kel­se og etter­tan­ke, etter vår mening. Felles for beg­ge kjønn er imid­ler­tid at det som kom­mer gjen­nom medie­ne og ellers pågår i sam­funns­kul­tu­ren er vik­tig. Det er ikke bare lover og offent­li­ge til­tak som har kjønns­po­li­tisk betyd­ning.

Artikkelen tar for øvrig utgangs­punkt i sosia­le skil­ler i kvinne­be­ve­gel­sen, og veks­ling mel­lom soli­da­ri­tet og man­gel på det sam­me, mel­lom kvin­ner.

Les artik­ke­len

Dette innlegget ble publisert i Tema kvinner. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.