Forsøk på å være mann

EPAnmeldelse av boka «Knuste hjer­ter og halve sann­he­ter- Force Manjeure» av Geir Sætre, roman, Comino for­lag, 2015

Forsøk på å være mann er den­ne bokas tema. Samtidig kan vi si at roma­nen er for­fat­te­rens for­søk på å være for­fat­ter. Boka er Sætres førs­te.

Vi møter roman­fi­gu­ren Edgar Paasche som lager­ar­bei­der med en for­kjær­lig­het for å kjø­re truck og i fri­ti­da med en for­kjær­lig­het for å hive inn­på sto­re meng­der alko­hol. Sistnevnte gjø­res i sel­skap med kom­pi­ser på jakt etter damer. Spesielt Edgar tren­ger alko­ho­len for å styr­ke motet (og for å tåle dår­li­ge resul­ta­ter).

Men så for­and­rer alt seg. Kort opp­sum­mert leser vi føl­gen­de: 1) Edgar får råd av kom­pi­sen, som er rå på sjek­king, om å set­te seg høy­ere mål. 2) Edgar viser seg å kjen­ne til femi­nis­tisk lit­te­ra­tur, Les vide­re

Skrevet i Kultur, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Klagemål

Et tyve­tall menn møt­tes til kon­fe­ran­sen «Quo Vadis, mann?» arran­gert av Mannsforum i Oslo den 19. novem­ber i fjor — en dato som gjel­der for å være inter­na­sjo­nal manns­dag. Mannsforum har arran­gert dis­ku­sjons­mø­ter om menn, kjønn og like­stil­ling siden 2009. Deltakerne på kon­fe­ran­sen repre­sen­ter­te små mil­jø­er som har det til fel­les at de set­ter fokus på menns for­hold. Maskulinist.no var også repre­sen­tert.

Nei, takk!

Det er nok­så stor varia­sjon å fin­ne når en ser på mil­jø­er som beskjef­ti­ger seg med menns for­hold. Noen gjør det nær­mest «ufri­vil­lig», Les vide­re

Skrevet i Menn og maskulinitet | 4 kommentarer

Er maskulinisme svar på feminismen?

Det fin­nes menn og mil­jø­er som er opp­tatt av menns for­hold ut over det du fin­ner her på Maskulinist.no, selv­føl­ge­lig. En mulig­het for menn som arbei­der med kjønns­po­li­tis­ke spørs­mål, er å defi­ne­re seg som mas­ku­li­nis­ter. Miljøer, og også enkelt­per­soner, som dri­ver en mål­ret­tet, poli­tisk akti­vi­tet, kan ha behov for å defi­ne­re seg.

Men hva betyr «mas­ku­li­nis­me»? Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner | Legg igjen en kommentar

Det personlige er politisk!

«Det per­son­li­ge er poli­tisk.» Denne lær­dom­men fra kvinne­kam­pen kan menn gjer­ne kopiere. Men ellers er spørs­må­let om hvor­dan menn kan gjø­re seg gjel­den­de som grup­pe i sam­fun­net et i hoved­sak uløst pro­blem. Menn bør hel­ler ikke — utover det nevn­te — for­sø­ke å løse pro­ble­met ved å kopiere kvinne­be­ve­gel­sen, av grun­ner som vi ikke skal kom­me inn på her.

Men det er vik­tig å erkjen­ne at pro­ble­met fin­nes! Et vik­tig bidrag til det­te gir Morgenbladets Erling Dokk Holm Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel | Legg igjen en kommentar

Fri mann

shantaramKommentar til den selv­bio­gra­fis­ke roma­nen «Shantaram» av Gregory David Roberts, norsk utga­ve ved for­la­get Press, 2008.

Er du fri hvis du er gang­ster? Kanskje, hvis du kom­mer fra en annen kul­tur og bare er asso­si­ert med­lem. Du nyter da alle med­lem­ska­pe­ts for­de­ler sam­ti­dig som du tro­lig kan tre ut når du måt­te øns­ke det. «Friheten til å si nei» er vik­tig for bokas hoved­per­son. Den mafia­en vi snak­ker om her, har for øvrig etis­ke stan­dar­der. De avstår f eks fra pro­sti­tu­sjon og heroin som «sats­nings­om­rå­der», ikke for­di det­te er ulov­lig, men for­di det er uetisk, slik den­ne mafia­ens grunn­leg­ger og øvers­te sjef ser det.

Historien

«Vår mann» er aust­ra­li­er, og bærer i boka hin­di-nav­net Lin. Lin har gjen­nom bokas 900 sider sitt fas­te til­hold i Bombay og er iden­tisk med bokas for­fat­ter. Millionbyen Bombay er geo­gra­fisk delt mel­lom uli­ke mafia­er, dels sam­ar­bei­den­de, dels riva­li­se­ren­de. Grunnleggeren av mafia­en møter vi som en tenk­som her­re, som gjer­ne dis­ku­te­rer etis­ke og and­re filo­so­fis­ke spørs­mål med Lin og de øvri­ge med­lem­me­ne. At sje­fen og and­re lever godt av inn­tek­te­ne fra ulov­lig valuta­han­del, fra for­falsk­ning av pass og fra inn­kre­ving av beskyt­tel­ses­pen­ger Les vide­re

Skrevet i Kultur, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Kun små lysglimt

Vi kom­mer igjen til­ba­ke til bar­ne-, like­stil­lings- og fami­lie­de­par­te­men­tets pla­ner om end­rin­ger i barne­lo­ven. Dette depar­te­men­tet har som kjent poli­tisk ledel­se fra Fremskrittspartiet ved stats­råd Solveig Horne. FrP sier i sitt pro­gram: «ved sam­livs­brudd like­stil­les for­eld­res plik­ter og ret­tig­he­ter». Programposten har, sam­men med et lik­nen­de punkt i Venstres pro­gram, skilt dis­se to par­ti­ene fra and­re par­ti­er. Vi, og and­re menn med oss, har for­stått FrP slik at de har vil­let gjø­re noe radi­kalt med de skjev­he­ter som menn ram­mes av når for­hol­det mel­lom barn og for­eld­re fast­leg­ges på nytt etter et sam­livs­brudd. Endringsforslagene som nå fore­lig­ger fra depar­te­men­tet, er imid­ler­tid for­sik­ti­ge. Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap | Legg igjen en kommentar

Likestilt foreldreskap: Støtte til lovendringer bare med forbehold

Vi skrev for noen uker sider om bar­ne- og like­stil­lings­de­par­te­men­tets pla­ner om å end­re barne­lo­ven. Vi snak­ket om “lys i enden av tunel­len”, og men­te det måt­te være en opp­ga­ve for menn å støt­te det­te ini­tia­ti­vet. Ved nær­me­re etter­syn kan vi imid­ler­tid nå, på tam­pen av hørings­fris­ten, bare opp­ford­re til å støt­te deler av lov­for­sla­ge­ne og med vis­se for­be­hold. Vi arbei­der med en hørings­ut­ta­lel­se, og kom­mer til­ba­ke til saken om et par dager.

Skrevet i Barn og foreldreskap | Legg igjen en kommentar

Likestilt foreldreskap: Lys i enden av tunnelen

De menn som har til­latt seg å ten­ke på Fremskrittspartiet som et manns­par­ti, og av den­ne grunn har stemt på dem, har len­ge ven­tet på kon­kre­te resul­ta­ter, ikke minst de sis­te ett og et halvt år. Partiet valg­te rik­tig nok ved regje­rings­dan­nel­sen å la seg repre­sen­te­re med en kvin­ne i bar­ne- og like­stil­lings­de­par­te­men­tet — det­te høy­net kan­skje ikke for­vent­nin­ge­ne?

Partiet har uan­sett i man­ge år gått inn for like­stil­ling på områ­det for­eldre­skap. Og nå går san­ne­lig stats­råd Solveig Horne løs på saken som kan­skje er menns vik­tigs­te like­stil­lings­an­lig­gen­de: Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap | Legg igjen en kommentar

God hjelp til å bli mann — men ikke til den kjønnspolitiske kampen

M-F-UAnmeldelse av Mannen: myter, løgn og sann­het av Dag Furuholmen og Ted Usatynski, Cappelen Damm 2015, 311 sider

Tittelen på den­ne boka kan gi tan­ker om at vi her får et gene­ral­opp­gjør med råden­de hold­nin­ger om man­nen og det mann­li­ge, et kamp­skrift mot en for­kvak­let manns­fiendt­lig sam­funns­ide­o­lo­gi. Med en slik for­vent­ning – som man kan­skje bur­de for­stått var mal­plas­sert etter å ha regist­rert den meget vel­vil­li­ge behand­ling bok og for­fat­ter fikk av TV2 og NRK ved lan­se­rin­gen — blir nok lese­ren skuf­fet. Boken kan med stør­re rett beskri­ves som en vei­le­der for menn som søker tera­pi og egen­te­ra­pi, skre­vet av en norsk psy­kia­ter (Furuholmen) og en ame­ri­kansk psy­ko­log (Usatynski). Bedømt slik blir boken meget inter­es­sant og inn­sikts­full, og dens ansat­ser til sam­funns- og ideo­lo­gi­kri­tikk kun­ne nær­mest sees som en bonus. Men boka beve­ger seg i det kjønns­po­li­tis­ke felt, Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Menn og maskulinitet | 1 kommentar

En mann med skjegg

36698_conchita_wurst_ORF_00-200x300Lurer du på om det er ok å fram­stå på sce­nen med utpre­get kvin­ne­li­ge fak­ter og til­sva­ren­de kosty­me? Kan du slik vin­ne Eurovision Song Contest, og der­et­ter tak­ke for støt­ten i sam­me stil — rørt til tårer og med selv­ut­slet­ten­de “kvin­ne­lig” takk­nem­lig­het? Ja det kan du, men helst som mann – og gjer­ne med skjegg. Slik kan du, på ett tabu nær, bidra til å fri­stil­le alle kjønnsat­tri­but­ter. Kun skal kjønnsat­tri­but­te­ne ikke ha noe med vir­ke­lig kjønn å gjø­re.

Det kan pas­se å min­nes det­te i dag, ett år etter at Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar