Barneloven — hva er oppnådd?

Barneloven har etter vel tre års for­be­re­del­se vært til behand­ling i Stortinget. Vi har fulgt pro­ses­sen og har gitt inn­spill i hørings­run­den. I en annen artik­kel på Maskulinist.no har advo­kat (og skri­bent på det­te nett­sted) Øivind Østberg gjen­nom­gått og kom­men­tert de kon­kre­te lov­end­rin­ge­ne.

Hva er opp­nådd kjønns­po­li­tisk ? De som kjem­per for like­stilt for­eldre­skap, har bare opp­nådd smu­ler. Menn med sam­værs­rett til sine barn får det en smu­le let­te­re, for­di det gjø­res en smu­le vans­ke­li­ge­re for kvin­ner å sabo­te­re. Mødre som vil flyt­te med bar­net, får leng­re vars­lings­tid. Dersom faren ikke sam­tyk­ker, må moren dess­uten tåle mek­ling om spørs­må­let, men bare der­som hun vil være lov­ly­dig. Det gjø­res i et slikt til­fel­le også en smu­le let­te­re for faren å prø­ve en retts­sak. De rela­tivt får fed­re som ved bar­nets fød­sel ikke lever sam­men med moren, får nå fel­les for­eldre­an­svar — der­som ikke moren fore­tar seg noe. Men der­som moren gjør seg en smu­le umak, og sen­der en mel­ding til folke­re­gis­te­ret om det mot­sat­te, får faren ikke for­eldre­rett.

De som kjem­per MOT like­stilt for­eldre­skap, har kan­skje opp­nådd føl­gen­de: Fortsett å lese Barneloven — hva er opp­nådd?

”Likestilt foreldreskap”

Barneloven er end­ret. Den 31. mars 2017 gjor­de Stortinget lov­ved­tak i over­ens­stem­mel­se med for­slag fra stats­råd Solveig Horne i Prop 161 L (2016–2017) med tit­tel som oven­for.

Endringene er omtalt tid­li­ge­re på det­te nett­sted. I kort­het er her uttrykt at lov­end­rin­ge­ne, både hver for seg og sam­let, er av mini­mal betyd­ning for å ret­te opp den elen­dig­het som barne­lo­ven opp­rett­hol­der for alt for man­ge barn og for­eld­re – først og fremst fed­re — i Norge. Lovendringene set­tes for øvrig som nor­malt i kraft først noe sene­re.

Nesten 4 år og en svær byrå­kra­tisk res­surs­inn­sats (dvs pro­duk­sjon av ord­gy­te­ri) har med­gått til den­ne kvasi­re­for­men. (Ikke rart at H-Frp-regje­rin­gen hel­ler ikke inn­frir på løf­tet om å redu­se­re byrå­kra­ti­et.)

Likevel har enkel­te mek­ti­ge aktø­rer brust kraf­tig med fjæ­re­ne i sin kamp mot noen av end­rin­ge­ne, for­di dis­se i det mins­te anty­der en beve­gel­se i ret­ning av like­stil­ling og bed­ring av fed­res retts­li­ge posi­sjo­ner. I Stortinget fikk den­ne reak­sjo­næ­re falank­sen aktiv støt­te av ett par­ti. Vi hol­der det fore­lø­pig hem­me­lig hvil­ket det­te er.

Nedenfor føl­ger en sam­let gjen­gi­vel­se og kor­te kom­men­ta­rer til de enkel­te lov­end­rin­ge­ne. Fortsett å lese ”Likestilt for­eldre­skap”

Barneloven I: Jeg er så lei meg!

Barneombud Anne Lindboe har kom­met med en over­ras­ken­de bekla­gel­se i dag over­for alle barn: «Jeg har satt hen­sy­net til kvinne­nett­ver­ket mitt foran hen­sy­net til bar­na, som jeg lik­som skul­le være beskyt­ter for.”

Hun opp­ly­ser at hun i lang tid har hatt dår­lig sam­vit­tig­het for sine utfall Fortsett å lese Barneloven I: Jeg er så lei meg!

Barneloven II: Det var ikke SLIK ment!

Mange har nok lurt på hvor­dan det kun­ne ha seg at et oppe­gå­en­de mil­jø som Mannsforum kun­ne ære davæ­ren­de og nåvæ­ren­de like­stil­lings­mi­nis­ter Solveig Horne med foru­mets aller førs­te æres­be­vis­ning til en kvin­ne – Mannsforums kvinne­pris. Dette skjed­de i novem­ber. Statsråden var selv til ste­de og holdt et fore­drag på Mannsforums årli­ge kon­fe­ran­se, som den­ne gan­gen had­de et nor­disk til­snitt. Straks etter fore­dra­get, og før hun måt­te has­te vide­re til and­re opp­ga­ver, slo arran­gø­ren til og over­rak­te gave samt diplom i knal­len­de rødt (uten hen­syn den mørke­blå far­gen som stats­rå­dens par­ti asso­si­e­res med). «Denne kan du slå opp på ditt kon­tor», sa leder Kjetil Thue med et glimt i øyet!

Det sist­nevn­te la imid­ler­tid ikke alle mer­ke til, Fortsett å lese Barneloven II: Det var ikke SLIK ment!

Øm forferdelse

Maskulinist.no har sett den islands­ke fil­men «Stabukker» fra 2015. Hvis noen skul­le lure på om den almin­ne­li­ge femi­ni­se­ring har nådd den vul­kans­ke øya mel­lom hav­strøm­me­ne ytterst i Norden, så er sva­ret ja.

Filmen hand­ler om et lite opp­rør som ender i for­fer­del­se. Fortsett å lese Øm for­fer­del­se

No Trump

Jeg mener det er en mis­for­stå­el­se å tro at du må støt­te Trump i den ame­ri­kans­ke valg­kam­pen for­di du selv er mann. Man kan sym­pa­ti­se­re med den sym­pa­ti Trump får, uten å sym­pa­ti­se­re med Trump.

En sei­er for Clinton vil rik­tig nok være en sei­er for de femi­nis­ter som for 40–50 år siden star­tet den da nye kvinne­be­ve­gel­sen. Fortsett å lese No Trump

Sosialdemokrati eller maskulinisme?

Det kom­mer snart en kon­fe­ran­se hvor menn og menns for­hold er tema. Organisasjonen “MannsForum” arran­ge­rer en nor­disk kon­fe­ran­se i Oslo 18. — 19. novem­ber. Etter avta­le skal under­teg­ne­de, som repre­sen­tant for mil­jø­et rundt Maskulinist.no, hol­de et inn­legg i kon­fe­ran­sens luk­ke­de del (lør­dag fra kl 12.45).

Sesjonen er imid­ler­tid ikke mer luk­ket enn at vi vil røpe vårt plan­lag­te bidrag her. Vi har ufor­met fire mas­ku­li­nis­tis­ke paro­ler i anled­ning møtet med det vi ut fra vårt inn­trykk av arran­gør og arran­ge­ment antar er et “sosial­de­mo­kra­tisk” forum.

Sosialdemokrati eller mas­ku­li­nis­me, det er kan­skje et stør­re skil­le her enn mel­lom sosial­de­mo­kra­ti og femi­nis­me. Her kun­ne det vært på sin plass med en utdy­ping av hva vi mener med sosial­de­mo­kra­ti. Av kapa­si­tets­grun­ner må det­te imid­ler­tid utstå til en sene­re anled­ning. Vi byr da på fire “mas­ku­li­nis­tis­ke paro­ler”, som for­søks­vis uttryk­ker det vi står for i kon­trast til det vi opp­fat­ter som “sosial­de­mo­kra­ti”.

1 Sinne er sunt – bruk ditt sinne!

Parolen byg­ger for det førs­te på den opp­fat­ning at det ikke er noen «feil­kon­struk­sjon» ved men­nes­ket at vi er i stand til å bli sin­te. Det gjel­der også, eller ikke minst, for menn. Fortsett å lese Sosialdemokrati eller mas­ku­li­nis­me?

Barneloven skal forandres

Barneloven er kan­skje menns vik­tigs­te like­stil­lings­an­lig­gen­de. Regjeringen ved Barne- Familie- og Likestillingsdepartementet har nå frem­met en pro­po­si­sjon om for­and­rin­ger i barne­lo­ven. Gjennom en årrek­ke har menn kun­net knyt­te et lite håp til Fremskrittspartiets kla­re pro­grampunkt om like­stilt for­eldre­skap, også etter et sam­livs­brudd. Foruten Venstre har FrP vært ale­ne om det­te. Nå ser vi hva regje­rings­skif­tet for tre år siden, og FrPs påføl­gen­de inn­tog i Barne- og like­stil­lings­de­par­te­men­tet, har ført til.

clean-2
Foto: Frank May

Vår førs­te kom­men­tar til den fore­lig­gen­de pro­po­si­sjo­nen er et bil­de. Vi har lagt mer­ke til den illust­ra­sjo­nen NRK har brukt i for­bin­del­se med en artik­kel om for­sla­get: en glad pap­pa som svin­ger sitt barn høyt i luf­ten. Men er det egent­lig det vi ser? Silhuetten kan også opp­fat­tes anner­le­des…

Menns rettslige stilling

Når det gjel­der styr­king av menns retts­li­ge stil­ling, fore­slår pro­po­si­sjo­nen nær­mest ingen­ting. Man gjør like­vel et num­mer av at delt omsorg skal nev­nes først i loven. Tatt i betrakt­ning at loven gir sta­ten hjem­mel til noe så dras­tisk som å skil­le barn og far Fortsett å lese Barneloven skal for­and­res

Islam — noe for menn?

Von Mariusz Kubik, http://www.mariuszkubik.pl - own work, http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kmarius, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4188915
Michel Houellebecq (foto: Mariusz Kubik)

Underkastelse av Michel Houellebecq, Cappelen Damm 2015, Oversatt av Tom Lotherington, 264 s

Å gå over til islam, med eller uten kris­ten for­tid, er for de fles­te av leser­ne en tan­ke like fjern som scien­ce fic­tion. Faktum er like­vel at islam vin­ner sto­re ska­rer av nye til­hen­ge­re i Europa, også i Norge. I England skal to tredje­de­ler av kon­ver­tit­te­ne være kvin­ner. I fram­tids­ro­ma­nen “Underkastelse” av Michel Houellebecq frem­stil­les islam som en spe­si­elt attrak­tiv reli­gion for menn.

Boka kom ut i Paris sam­me dag som ter­ror­an­gre­pet på Charlie Hebdo fant sted, 7. janu­ar 2015, og for­fat­te­ren var selv motiv på bladets for­si­de den dagen. Fortsett å lese Islam — noe for menn?

Bør professoren sendes på gangen?

En kvin­ne­lig pro­fes­sor i Bergen send­te nylig samt­li­ge mann­li­ge stu­den­ter på gan­gen under en fore­les­ning. Det var jeg som «send­te gut­te­ne på gan­gen,” sier hun for­nøyd som intro­duk­sjon til et inn­legg i Bergens Tidene.

Kronprinsessen vil ikke

Forfatteren av inn­leg­get er pro­fes­sor ved insti­tutt for sam­men­lik­nen­de poli­tikk ved Universitetet i Bergen, Lise Rakner. I debatt­inn­leg­get for­kla­rer pro­fes­so­ren at hun i en fore­les­ning – spon­tant – send­te gut­te­ne i for­sam­lin­gen på gan­gen ti minut­ter før fore­les­nin­gens slutt for å pra­te med de kvin­ne­li­ge stu­den­te­ne. Hun var frust­rert over at hun ikke fikk kon­takt med kvin­ne­ne. Med hen­nes egne ord;

”«Jentene» utgjor­de halv­par­ten av stu­dent­mas­sen, men sa sjel­den noe og for­lot fore­les­nings­sa­len rett etter fore­les­nin­gen. Flere av de mann­li­ge stu­den­te­ne stil­te spørs­mål, benyt­tet pau­sen til ufor­mel­le spørs­mål og slo ofte av en prat på vei ut. Kort for­talt – der stod jeg – en 50 år gam­mel kvin­ne­lig pro­fes­sor – og var i ferd med å videre­føre et møns­ter jeg kjen­te så godt fra min egen stu­die­tid: «kron­prinskul­tu­ren».”

Denne ”kron­pins­kul­tu­ren” består, i hen­hold til hen­ne selv, i at mann­li­ge og syn­lig enga­sjer­te stu­den­ter Fortsett å lese Bør pro­fes­so­ren sen­des på gan­gen?