Om ekteskapet forsvinner..

Vi har en debatt om ekte­skaps­lo­ven. På for­bløf­fen­de kort tid har vi fått et for­slag til for­and­ring av ekte­ska­pet som var uten­ke­lig for få år siden. Særlig for­bløf­fen­de er tan­ken om en ”kjønns­nøy­tral” ekte­skaps­lov. Det betyr at menn skal kun­ne gif­te seg med menn og kvin­ner med kvin­ner. Angår det­te hete­ro­fi­le?

Ikke bare privat

Et par­for­hold er både en svært pri­vat og en svært sam­funns­mes­sig sak. Det først­nevn­te kan gjø­re oss blin­de for det sist­nevn­te. Dette er kan­skje grun­nen til at ekte­ska­pet synes å kun­ne for­and­res, og etter min mening svek­kes, med for­bløf­fen­de liten mot­stand. Steiler gjør vi imid­ler­tid ved tan­ken på ekte­ska­pe­ts full­sten­di­ge opp­løs­ning. Ulrik Sverdrup-Thygeson anty­der i en kro­nikk i Aftenposten 15/4 at det kan skje: Fra mann-med-mann og kvin­ne-med-kvin­ne er vei­en kort til flerkoneri/flermanneri. Og hvor­for ikke and­re ”gruppe­ek­te­skap”? Til slutt blir det hele til en pri­vat, avtale­mes­sig sak.

Men hvis ekte­ska­pet for­svin­ner som insti­tu­sjon, kan ingen len­ger gif­te seg. Vi ser at den tota­le fri­het til slutt med­fø­rer at fri­he­ten på det­te områ­det for­svin­ner helt. Der alt er til­latt, føl­ger ingen­ting loven.

Optimal frihet

Det er en illu­sjon å tro at men­nes­ket tri­ves med størst mulig fri­het. Dette er en illu­sjon som libe­ra­le men­nes­ker er sva­ke for, og som kan gjø­re men­nes­ke­lig svak­het til ”libe­ra­li­tet”. Prinsippet om opti­mal fri­het, sna­re­re enn mak­si­mal, er for øvrig godt kjent fra arbeids­liv og orga­ni­sa­sjo­ner. De fles­te job­ber best med ram­mer rundt seg.

Ekteskapes kjerne

Tilbake til ekte­ska­pet og de aktu­el­le lov­end­rin­ger bør vi vur­de­re om vi vil ha et ekte­skap og evt hva slags. Spørsmålet om kjønn må her være vik­tig. Ekteskapet byg­ger, i det mins­te his­to­risk, på kjønn. Ekteskapet ble ”fun­net opp”, ikke for å gjø­re ære på kjær­lig­he­ten, som enkel­te ”homo­fi­li-sup­por­te­re” anty­der, men for å regu­le­re sek­su­ali­te­ten. Spørsmålet er om den­ne regu­le­rin­gen har vært vel­lyk­ket og om den er vel­lyk­ket i dag. Kjernen i ekte­ska­pet under moder­ne for­hold er etter min opp­fat­ning for­hol­det mel­lom en kvin­ne og en mann og de spe­si­el­le mulig­he­ter som lig­ger i det­te. De spe­si­el­le mulig­he­te­ne går på møtet mel­lom det femi­ni­ne og det mas­ku­li­ne samt mulig­he­ten for barn som får sam­men­fall mel­lom bio­lo­gisk og sosi­alt for­eldre­skap.

Hvordan dis­se mulig­he­te­ne utnyt­tes, må få være en pri­vat­sak i det enkel­te til­fel­le. Men på sam­funns­plan kan vi fast­hol­de at det fin­nes spe­si­el­le mulig­he­ter, og behol­de en insti­tu­sjon som gir indi­vi­de­ne et eks­tra grunn­lag for å nyt­tig­gjø­re seg dis­se. Det er i dag en beskyt­ten­de ”ters­kel” for å kom­me ut av ekte­ska­pet, rik­tig nok en gans­ke ”slitt” og lav ters­kel etter hvert. Noe annet som kan styr­ke ekte­ska­pet, er at omgi­vel­se­ne er i stand til å aner­kjen­ne og rela­te­re til paret som sådan og ikke bare til de to indi­vi­de­ne. Dette drei­er seg om sosia­le ting som f eks at man i vis­se sam­men­hen­ger ikke invi­te­rer den ene uten også å invi­te­re den and­re. Men invi­te­rer vi da paret? Hvordan er det for­res­ten med dis­se sosia­le reg­le­ne i dag?

Forstenet

Jeg had­de et for­hold til en kvin­ne. Det var spen­nen­de nok, skul­le man tro, ut fra omsten­dig­he­te­ne og ytre kjenne­tegn. ”Dødelig” opp­tatt av hver­and­re. Likevel opp­tråd­te og føl­te vi oss, etter 14 dager, som om vi had­de vært gift i 20 år. Hun kal­te det iro­nisk og tref­fen­de for – ”ekte­ska­pet”. Hvorfor skjed­de det? Det er noe både for­stei­nen­de og for­ste­net over vårt sam­funn og vår sam­funns­kul­tur i dag, til tross for man­ge ”fest­li­ge” tegn på det mot­sat­te. Hva er det? Jeg har kun små bidrag å kom­me med for å fin­ne ut av det­te, men vil for­sø­ke.

Jeg går til Ibsen. Hans ”dukke­hjem” hand­ler ikke bare om Nora og kvin­nen, men om for­hol­det mel­lom par og sam­funn. Thorvald svik­tet ikke Nora avgjø­ren­de ved å under­tryk­ke hen­ne – det kun­ne ret­tes opp. Han svik­tet avgjø­ren­de ved å set­te sitt for­hold til sam­fun­net høy­ere enn for­hol­det til Nora. I et nytt viel­ses­ri­tu­al vil jeg fore­slå at man spør­res: Vil du els­ke og ære han/hun som hos deg står, høy­ere enn for­hol­det til sko­le, utdan­ning, barne­hage, jobb, folke­trygd og arbeids­miljø­lov? Eller: Vil din ekte­fel­les aner­kjen­nel­se og kjær­lig­het være vik­ti­ge­re for deg enn ditt almin­ne­li­ge omdøm­me – hvis du en dag må vel­ge? Får vi folk som fri­vil­lig sva­rer ja på det­te, får vi ster­ke par.

Sterke par er para­dok­salt en garan­ti for sam­fun­net. Samfunnet kan ikke kla­re seg uten indi­vi­der som tar per­son­lig ansvar. Et indi­vid står betrak­te­lig mer enn dob­belt så sterkt med EN tro­fast støtte­spil­ler.

Kjærlighet

For vir­ke­lig å vil­le noe, må man føle kjær­lig­het. Har vi klart å gjø­re kjær­lig­he­ten i ekte­ska­pet til en plikt – noe du skal lære på kurs? Og har vi der­med mis­tet kjær­lig­he­tens spon­ta­ne ele­ment? Kjærligheten må set­tes fri! Kjærlighet er ikke noe du skal pres­te­re på top­pen av alt annet! Det er å mis­for­stå Paulus, som påpe­ker at alt er hult og tomt uten kjær­lig­het. Du skal tvert i mot føl­ge opp det du alle­re­de føler kjær­lig­het for. Da vil din kjær­lig­het vokse, og du vil etter hvert føle spon­tan kjær­lig­het for mer.

Snylter

Tilbake til spørs­må­let om de aktu­el­le lov­end­rin­ge­ne, håper jeg at ekte­ska­pet vil bestå som eks­klu­sivt for mann og kvin­ne. Ellers vil vi få ekte­skap med og uten kjer­ne. Det har vi nok fra før og, men det­te pro­ble­met må løses, ikke utvi­des. Klarer vi ikke det, for­tje­ner vi ikke bed­re enn å mis­te ekte­ska­pet og med det vår sivi­li­sa­sjons kan­skje vik­tigs­te driv­kraft. Å inklu­de­re homo­fi­le i ekte­ska­pet vil etter min mening inne­bære en ”snyl­ting” fra de homo­fi­les side på en tusen­årig insti­tu­sjon. De homo­fi­le bur­de hel­ler fin­ne sin egen kjer­ne.

Dette innlegget ble publisert i Familie, Kjønnsrelasjoner. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.