Olympisk likestilling

Den nye lede­ren for den inter­na­sjo­na­le olym­pis­ke komi­te, IOC, tys­ke Thomas Bach, som til­tråd­te for ett år siden, har ikke kas­tet bort sitt førs­te år i job­ben. I dag ble Nytt kon­sept for olym­pisk like­stil­ling lan­sert på en presse­kon­fe­ran­se i Berlin. Konseptet har Bach og hans med­ar­bei­de­re utvik­let gjen­nom det sis­te året innen­for ram­men av IOCs grup­pe for fram­tids­stu­di­er.

Konseptet drei­er seg om kjønns­mes­sig like­stil­ling. Ideen går gans­ke enkelt ut på å opp­he­ve dagens inn­de­ling i her­re- og dame­klas­ser. Slik «sports­lig segre­ge­ring» skal det fra og med leke­ne i 2020 i Tokyo være slutt på. I ste­det for segre­ge­ring skal en, som på så man­ge and­re områ­der, ope­re­re med kvo­te­ring. «Det drei­er seg i grun­nen om å brin­ge idret­ten i takt med res­ten av sam­fun­net», sier Bach. «Det er slutt på herre­klub­ber, dame­klub­ber og manns- og kvinne­ar­beid, hvor­for skal vi da ha en herre­hundre­me­ter og en dame­hundre­me­ter?»

Hundre meter er jo hund­re meter uan­sett kjønn, må vi med­gi. Men hva betyr kvo­te­ring i den­ne sam­men­heng? Ikke alle detal­jer er kla­re ennå, sva­res det. Men grunn­prin­sip­pet er at medal­je­ne fort­satt skal for­de­les kjønns­mes­sig likt. «Når resul­ta­te­ne fore­lig­ger, kan en jo rett og slett for­de­le medal­je­ne og plas­se­ne annen­hver ned­over lis­ta», sies det på presse­kon­fe­ran­sen. «Det er ikke vans­ke­li­ge­re det­te enn hva som alle­re­de gjø­res, for­melt eller ufor­melt, i en rek­ke sam­men­hen­ger. I de nor­dis­ke land er kvo­te­ring for eksem­pel godt kjent fra poli­tik­ken, og i dis­se land har noen par­ti­er også reg­ler for det­te. Også jury­er av alle slag vil i dag være til­bøye­li­ge til å sør­ge for en viss kjønns­ba­lan­se ved pris­ut­de­lin­ger, enten ved annen­hver etter en lis­te, eller ved annen­hver pris­ut­de­ling, f.eks. annet­hvert år som ved Nobelprisen i lit­te­ra­tur.

«Med det­te øns­ker en alt­så å opp­nå stør­re rett­ferd?» spør vi. Ja, ikke minst når det gjel­der opp­merk­som­het, sva­res det. Enkelte kvinne­idret­ter har sett seg lei på at til­sva­ren­de herre­klas­se får vesent­lig stør­re opp­merk­som­het, for eksem­pel i fot­ball. Hva, skal kjønns­de­lin­gen opp­he­ves i sli­ke idret­ter også? Ikke i førs­te omgang, sva­rer Bach. Men man skal ikke se bort fra at kjønns­blan­de­de fot­ballag også en dag vil se dagens lys. Prinsippet er jo kjent fra før, f.eks. mixed double i ten­nis. Fotball er for øvrig en idrett med mye ska­der og man­ge, og til dels gro­ve, over­tre­del­se av reg­le­ne, under­stre­kes det. Et utvalg fot­ball­dom­me­re har uttalt at antal­let ska­der ven­te­lig vil­le gå ned ved kjønns­blan­de­de lag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.