Okkultisme og kjønnsforskjeller

En kro­nikk i Aftenposten 19. august gir et inter­es­sant à pro­pos til Märtha Louises engle­sko­le. Forfatterne frem­leg­ger resul­ta­te­ne av omfat­ten­de inter­na­sjo­na­le under­sø­kel­ser om ”folks for­hold til feno­me­ner i grense­lan­det mel­lom det okkul­te og det man van­lig­vis opp­fat­ter som rasjo­nelt og viten­ska­pe­lig.” Det viser seg at det på det­te områ­det er slå­en­de for­skjel­ler mel­lom kjøn­ne­ne.

Jenter lig­ger på topp når det gjel­der erfa­rin­ger med og inter­es­se for det mer mys­tis­ke. Og jo mer moder­ni­sert eller øko­no­misk utvik­let et land er, desto stør­re er kjønns­for­skjel­le­ne. Dette fin­ner en helt gene­relt, og Norge lig­ger, i tråd med det­te, helt i teten når det gjel­der ulik­het mel­lom jen­ter og gut­ter.

Forfatterne er viten­skaps­folk ved Universitetet i Oslo, men ikke innen­for såkalt ”kvin­ne- og kjønns­forsk­ning.” Ikke så over­ras­ken­de. De som hol­der på med den slags, er mer opp­tatt av å vise at det ikke er for­skjel­ler mel­lom kjøn­ne­ne. I den grad det er for­skjel­ler, er dis­se sosi­alt kon­stru­ert, og vil for­svin­ne etter hvert som dis­kri­mi­ne­rin­gen av kvin­nen kjem­pes ned. Det som påvi­ses i den­ne kro­nik­ken, er svært vans­ke­lig å for­ene med en slik fore­stil­ling. Det er der­imot atskil­lig let­te­re å for­ene sli­ke funn med en natur­vi­ten­ska­pe­lig basert erkjen­nel­se av at kjøn­ne­ne er grunn­leg­gen­de for­skjel­li­ge, ikke bare kropps­lig men også i sine hoder, som føl­ge av tuse­ner av gene­ra­sjo­ners evo­lu­sjon. Et syn som møter rase­ri hos kjønns­fors­ker­ne.

Det som artik­ke­len for­tel­ler, kan nem­lig vans­ke­lig for­kla­res med at sam­fun­net er kvinne­dis­kri­mi­ne­ren­de. En slik vur­de­ring inn­går ellers som et obli­ga­to­risk ele­ment i ethvert avis­opp­slag om sam­funns­for­hold hvor det påvi­ses kjønns­for­skjel­ler som ser ut til å inne­bære for­del for man­nen. Et typisk eksem­pel er en repor­ta­sje i Aftenposten 23/8 om få kvin­ne­li­ge pro­fes­so­rer i medi­sin. Tvert imot tyder dis­se fun­ne­ne på at for­skjel­le­ne mel­lom kjøn­ne­ne er tyde­li­ge­re jo mer like­stilt kjøn­ne­ne er, sam­funns­mes­sig og juri­disk. Man skal ikke se bort fra at gans­ke mye av det som gjer­ne påstås å være bevis for kvinne­dis­kri­mi­ne­ring i sam­fun­net, bed­re kan for­stås som utslag av bio­lo­gis­ke for­skjel­ler mel­lom kjøn­ne­ne. Her er vi inne på en omfat­ten­de dis­ku­sjon som vi skal vie mye mer plass på dis­se side­ne.

Dette innlegget ble publisert i Kjønnsrelasjoner, Tema kvinner. Bokmerk permalenken.

Ett svar til Okkultisme og kjønnsforskjeller

  1. Helene sier:

    Jeg kun­ne ikke vært mer enig... 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.