Nytt, statskritisk utgangspunkt

Maskulinist.no har len­ge vært dre­vet etter et “gerilja­p­rin­sipp”. Det betyr at vi tar ett nåle­stikk av gan­gen mot de ram­mer i sam­fun­net som vi mener begren­ser menns livs­ut­fol­del­se og som tren­ger for­and­ring. Å utfor­me platt­for­mer og pro­gram­mer har vi unn­gått. Med tiden har vi imid­ler­tid fun­net noen trå­der som kan lede til for­stå­el­se av menns stil­ling i sam­fun­net, og vi har utvik­let syns­punk­ter på hva menn kan gjø­re. Dette er nå kort­fat­tet opp­sum­mert i et nytt kjønns­po­li­tisk utgangs­punkt for nett­ste­det.

En tyde­lig­gjø­ring av en stats­kri­tisk hold­ning inn­går i den­ne opp­sum­me­rin­gen. Hvordan man ser på sta­ten, må kun­ne reg­nes for sen­tralt i livs­an­sku­el­sen til dagens men­nes­ker. I lik­het med reli­giø­se over­be­vis­nin­ger, sær­lig slik dis­se stod i sam­fun­net før, inne­bæ­rer ofte ens syn på sta­ten for­hold en tar for gitt. Sammenfall mel­lom egne ver­di­er og de ver­di­er sta­ten står for, kan være et eksem­pel. Å ta for gitt betyr at en sjel­den eller ald­ri under­sø­ker. En kan også ta fak­tis­ke for­hold for gitt, som f eks sta­tens omfang. Er sta­ten kom­met for å bli – med det omfan­get den har nå, det vil si med skat­ter på rundt 40 pro­sent av brutto­na­sjo­nal­pro­dukt? Vi skal imid­ler­tid ikke ut på en leng­re kul­tu­rell rei­se enn til USA for å fin­ne en stat på under 30 pro­sent. Østover til Sverige fin­ner vi 50 pro­sent. Kan sta­ten ha egen­in­ter­es­ser? Statlige instan­ser enkelt­vis kan i alle fall det.

Å få satt det selv­sag­te under dis­ku­sjon, kre­ver i seg selv poli­tisk inn­sats. Hva har så den­ne drøf­tin­gen med kjønn å gjø­re? Vi sva­rer med enda et spørs­mål: Er det slik at sta­ten er kvin­ners bes­te venn og menns størs­te kon­kur­rent? I så fall lig­ger det for menn her ikke bare én, men to, opp­ga­ver :-]

Les også: ...skul­le bare lese avi­sen først

Dette innlegget ble publisert i Menn og maskulinitet. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.