No Trump

Jeg mener det er en mis­for­stå­el­se å tro at du må støt­te Trump i den ame­ri­kans­ke valg­kam­pen for­di du selv er mann. Man kan sym­pa­ti­se­re med den sym­pa­ti Trump får, uten å sym­pa­ti­se­re med Trump.

En sei­er for Clinton vil rik­tig nok være en sei­er for de femi­nis­ter som for 40–50 år siden star­tet den da nye kvinne­be­ve­gel­sen. Disse kvin­ne­ne, på alder med Clinton selv, er hen­nes akti­vis­ter på grunn­pla­net. Denne beve­gel­sen er opp­ha­vet til dagens uut­hol­de­li­ge stats­fe­mi­nis­me. Det er all grunn til å grue seg til fei­rin­gen av Clintons sann­syn­li­ge sei­er.

En annen grup­pe, eller skal vi si ska­re, som støt­ter Clinton, er de man­ge som står bak dagens poli­tis­ke kor­rekt­het. Clinton er en tro­fast for­sva­rer av den omfangs­rike intel­lek­tu­el­le mid­del­klas­sen som lever av at vi alle skal ha det bra. Det skal fors­kes, utre­des, plan­leg­ges og gjen­nom­fø­res på alle livets områ­der, gjer­ne i stat­lig regi. Om det drei­er seg om barn, fami­lie, utdan­ning eller arbeid – den poli­tis­ke kor­rekt­he­ten har svar på alt. Den har også svar på tidens mest bren­nen­de spørs­mål, nem­lig om nasjo­nal­sta­te­ne skal bestå, eller for­svin­ne i et juri­disk sys­tem av sam­ar­bei­den­de sta­ter uten fel­les kul­tur. Innenfor det sist­nevn­te skal hvert indi­vid fin­ne sin egen vei. I den­ne for­tvil­te situa­sjon vil det enkel­te indi­vid tren­ge mer forsk­ning, utred­ning, plan­leg­ging og offent­lig inn­sats for å føle et mini­mum av trygg­het.

Mot det­te mons­te­ret av kul­tur- og fri­hets­be­rø­ven­de poli­tisk kor­rekt­het, hvori opp­tatt femi­nis­men, er det san­ne­lig bra at noen gjør mot­stand. Synd er det bare at mot­stan­den er så svak at det par­ti­et som i ver­dens mek­tigs­te land bur­de kun­ne utgjø­re et alter­na­tiv, det repub­li­kans­ke par­ti­et, lar seg inn­ta av en enkelt per­son. Trump vil bli pre­si­dent for­di han gjer­ne vil bli pre­si­dent! En mer inn­holds­løs moti­va­sjon fin­nes ikke. Trump som USAs pre­si­dent i fire år vil­le ikke minst utgjø­re en sik­ker­hets­ri­si­ko for ver­den. I bes­te fall nøy­tra­li­se­res han av embets­ver­ket og det øvri­ge poli­tis­ke sys­tem, i ver­ste fall sen­der han på en dår­lig dag ver­den «til hel­ve­te».

Når Clinton og kor­rekt­he­ten sann­syn­lig­vis vin­ner, vil dis­se dog måt­te opp­le­ve en hake ved sei­e­ren. De befolk­nings­grup­per som etter deres for­stå­el­se bur­de vært kor­rekt­he­tens mest takk­nem­lig til­slut­te­de, nett­opp dis­se, har støt­tet Trump! Over alt i fat­tig­kvar­te­re­ne i USA ser du Trumps valg­pla­ka­ter bak de grå vin­du­ene. Dette kun­ne være verd en nær­me­re ana­ly­se, men her skal jeg nøye meg med å fast­slå at i den grad Clinton står for soli­da­ri­tet og utjev­ning gjen­nom offent­lig inn­sats og en almin­ne­lig soli­da­ri­tets­tan­ke, har de som skul­le kun­ne tje­ne på det­te, avvist Clinton.

Når Trump er slått, og for­mo­dent­lig inn­ser at hel­ler ikke han kan rei­se en pri­vat hær for å ret­te opp neder­la­get, må vi bare fort­set­te jak­ten på det sant mann­li­ge. Kjønnsdimensjonen er etter min opp­fat­ning sterkt til ste­de i man­ge poli­tis­ke sam­men­hen­ger, om enn ofte på en mind­re syn­lig måte. Da «sosial­de­mo­kra­ten» Barack Obama slo mot­stan­de­ren Mitt Romney i 2012, bemer­ket den tys­ke avi­sen «Die Zeit» hvor­dan en viss type poli­tis­ke sei­ere ten­de­rer til å bli led­sa­get av hån fra vin­ner­nes side. Når sosial­de­mo­kra­ti­et og femi­nis­men står sam­men, synes de uslåe­li­ge.

Da Angela Merkel stod mot utford­re­ren Peer Steinbrück i Tyskland i 2013 fan­tes også en kjønns­di­men­sjon. Merkel var kans­ler og «lands­mo­der», mens Steinbrück kri­ti­ser­te hen­nes poli­tikk for å mang­le visjo­ner. Steinbrück had­de også en annen stil. Han til­lot seg, rik­tig nok bare som en bisak i et inter­vju, å bemer­ke at han syn­tes kans­ler­løn­nen var for liten (som en filial­sjef i en bank). En leder i et demo­kra­tisk land skal imid­ler­tid være «all­tid ydmyk». For brud­det på det­te prin­sip­pet fikk Steinbrück mye kri­tikk. Senere ble han spurt av en kvin­ne­lig mode­ra­tor hvor­for han vil­le seg selv så vondt som å si sli­ke ting. Da brast Steinbrück i tårer. Denne femi­ni­ne reak­sjon gav ham et øye­blikk litt vind i sei­le­ne. Mitt for­slag til sann­fer­dig svar: Jeg er mann, jeg er mas­ku­lin, og jeg kan ikke annet.

Valget end­te med sei­er for Merkel og hen­nes par­ti. Steinbrück trakk seg fra toppo­li­tik­ken, og hans par­ti inn­gikk under en annen leder regje­rings­sam­ar­beid med Merkel & Co. Steinbrücks etter­føl­ge­re fikk en koa­li­sjons­av­ta­le som må beteg­nes som guns­tig. Blant annet ble flagg­sa­ken, lov­fes­tet minste­lønn, aksep­tert av regje­rings­part­ne­ren, og er nå gjen­nom­ført. Dog viser det seg at Merkel og hen­nes par­ti i opi­nio­nen får æren for også det­te. Steinbrück har i etter­tid sagt at hans kans­ler­kan­di­da­tur var en feil – par­ti­et gjor­de en feil­vur­de­ring da de sat­set på ham i den­ne rol­len. Med en befolk­ning som var 85 % for­nøyd var det å utford­re lands­mo­de­ren — med en mas­ku­lin kan­di­dat? – et håp­løst pro­sjekt.

Hvor kan man da se mulig­he­ter? I det tid­li­ge­re Øst-Tyskland fin­nes demon­stran­ter som regel­rett ber Putin om hjelp. De skri­ver «Putin, redd oss!» på sine pla­ka­ter. Det drei­er seg over­vei­en­de om menn. Tyrkias stats­sjef, Erdogan, gjor­de seg bemer­ket med en spe­si­ell form for mas­ku­li­ni­tet for noen år siden. I lan­det inn­traff en gruve­ulyk­ke med døds­ofre. Erdogan til­lot seg å si at livet kan være tøft og inne­bære risi­ko. Men å si det­te var iføl­ge euro­pe­is­ke medi­er helt feil. Noe sånt som «Alt skal gjø­res for å hind­re gjen­ta­kel­se», vil­le vært pas­sen­de. Et risiko­fritt liv skal være innen rekke­vid­de, i alle fall som illu­sjon.

For tiden har vi alt­så val­get mel­lom abso­lutt poli­tisk kor­rek­te lede­re som Clinton og Merkel på den ene siden, og auto­ri­tæ­re typer som Putin, Erdogan og Trump på den annen. Jeg vet ikke hva som er verst, å bli under­tryk­ket av den poli­tis­ke kor­rekt­he­ten og dens hær av fors­ke­re, byrå­kra­ter og medie­folk, eller av folk som bru­ker feng­sel eller bil­ligs­te sort reto­rikk for å set­te poli­tis­ke mot­stan­de­re ut av spill. Trøsten får være at jo ver­re lede­re folk er vil­li­ge til å støt­te mot kor­rekt­he­ten, jo dype­re stik­ker deres reak­sjon mot sist­nevn­te.

Uttrykket «no trump» kan gi asso­sia­sjo­ner til kort­spil­let brid­ge, hvor uttryk­ket betyr spill uten trumf. Da har ingen far­ge den spe­si­el­le sta­tus at den kan stik­ke over høy­ere kort av en annen far­ge. Ønskelig er et sam­funn med sant mang­fold og sant sam­hold. Sant sam­hold har en stor fri­vil­lig kom­po­nent. Sant mang­fold betyr at vesens­for­skjel­li­ge liv kan leves innen­for ett og sam­me sam­funn uten at sam­fun­net fal­ler fra hver­and­re i sub­kul­tu­rer. Det bør for eksem­pel være mulig å leve som mann, og leve som kvin­ne, uten at de to lever i hver sin ver­den. En stats­makt som er i stand til, og som ser seg beret­ti­get til, å «trum­fe» alt annet, gir ver­ken sant sam­hold eller sant mang­fold, bare seg selv som alle tings over­gri­pen­de sen­trum.

Les også: Statskritisk utgangs­punkt

Én kommentar til «No Trump»

  1. Interessant inn­legg. Kan være grunn til å leg­ge til at Clinton er ikke bare den intel­lek­tu­el­le mid­del­klas­sens tale­rør men også de størs­te og mest inter­na­sjo­na­li­ser­te finans- og indu­stri­ka­pi­ta­lis­ters favo­ritt. Disse pro­fit­te­rer aller mest på glo­ba­li­se­rin­gen, mens aka­de­mi­ke­re og medi­er bidrar med å gi dem god sam­vit­tig­het, de pro­du­se­rer den ideo­lo­gi som gjør dem moralsk opp­høy­et, i til­legg til å luk­re­re mate­ri­elt. En moder­ne hel­lig alli­an­se som har fått et nytt skudd for bau­gen gjen­nom Trumps tri­umf over Clinton! Det åpner et mulig­hets­rom for en annen poli­tikk og en annen tenk­ning om moral, men­nes­kets natur, for­hol­det mel­lom kjøn­ne­ne, islam og inn­vand­ring osv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.