Nei til tvangssex

Arild Stokkan-Grande (Ap) og Ib Thomsen (FrP)

Jenter skal ikke ha sex om de ikke selv har lyst. Uansett hva Arild Brock sier. Slik inn­le­des et mot­inn­legg fra de to stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne Arild Stokkan-Grande (Ap) og Ib Thomsen (FrP) til Arild Brocks kro­nikk De to kjønns kruttVG den 12/12. Med vel­vil­lig till­la­tel­se fra for­fat­ter­ne gjen­gir vi det­te sjeld­ne eksemp­let på poli­tisk sam­ar­beid mel­lom Ap og FrP,  på trykk i VG 14/12.

I kro­nik­ken «De to kjønns krutt» tar sosio­log Arild Brock til orde for at jen­ter bør ha sex, selv om de ikke har lyst. Dette er en uti­dig og uak­sep­ta­bel opp­ford­ring som både vil være ska­de­lig for jen­ter og  gut­ter.

Menn er ansvarlige

Brock anty­der at kvin­ner som his­ser opp menn sek­su­elt, for så og trek­ke seg fra «avta­len» om sek­su­elt sam­vær, utgjør et sam­funns­pro­blem. Det frem­står nes­ten som om det er for­ståe­lig at menns trykko­ker blir så stor at de ikke kan hol­des ansvar­lig for sek­su­elt press eller i ver­ste fall, vold­tekt. Det er et tanke­gods som er far­lig, og som vi vil ta sterk avstand fra. Brock viser til en aust­ralsk under­sø­kel­se som viser at kvin­ner bør ha sex selv om de ikke vil, før han fore­slår at nors­ke kvin­ner bør gjø­re det sam­me. Vårt svar til Brock er føl­gen­de: Enkelte sosio­lo­ger må åpen­bart ten­ke, selv om de ikke har lyst. Å ta fra kvin­ner selv­be­stem­mel­ses­ret­ten over egen kropp og sek­su­ali­tet er noe som vil rever­se­re det libe­ra­le og like­stil­te sam­fun­net vi har arbei­det for i fle­re tiår. Enkelte kul­tu­rer har et kvinne­syn som ikke sam­sva­rer med de nors­ke ver­di­ene like­stil­ling, like­verd og fri­het. Det er trist å se at Brock repre­sen­te­rer det sam­me synet vi som poli­ti­ke­re for­sø­ker å bekjem­pe i enkel­te inn­vand­rer­mil­jø. Brocks kro­nikk er uhel­dig på fle­re områ­der. Det er ikke slik at jen­ter sier nei, men mener ja. Det er hel­ler ikke slik at gut­ter skal fra­tas for ansva­ret for å aksep­te­re at et nei er et nei. Dersom jen­ter skal opp­ford­res til å ha sex mot sin vil­je, kan man opp­le­ve et langt stør­re sex­press, noe som i rett­fer­dig­he­tens navn er stort nok fra før i dagens sam­funn. I til­legg vil en slik «for­stå­el­se » av sek­su­ali­tet føre til at menn gis «rett til» sex, så len­ge kvin­ner har opp­his­set dem i til­strek­ke­lig grad. Det er en kort vei mel­lom et slikt syn, og legi­ti­me­ring av vold­tekt. Det er hel­ler ikke slik at sex­press ikke ram­mer gut­ter. Kanskje sosio­lo­gen bur­de brukt stør­re res­sur­ser på å under­sø­ke om menn all­tid har sex fri­vil­lig, og ikke minst om de har rett til å si nei, uten å bli hengt ut av ven­ner og kjen­te som mind­re man­di­ge? Det bør strengt tatt være like til­lat å være «lure­pe­nis» som det er og være «lure­mus».

Sammen om saken

Vi skal være de førs­te til å erkjen­ne at vi ikke all­tid står sam­men om poli­tis­ke løs­nin­ger. Vi krang­ler ofte både på taler­sto­ler og i medie­spal­ter. Det er imid­ler­tid noen grunn­leg­gen­de ver­di­er vi står sam­let om til Dovre fal­ler. Likestilling, like­verd og fri­het er tre av dem. Vi er hjer­tens eni­ge om at sex er noe som skal utfø­res mel­lom to like­ver­di­ge par­ter, på fri­vil­lig vil­kår, uten uti­dig press eller for­vent­nin­ger. Seksualitet er noe som fullt og helt skal sty­res av den enkel­te. Dette inne­bæ­rer at den enkel­te kvin­ne og mann, må ha den tota­le selv­råde­rett over egen kropp og kjønn. Brock hev­der at kvin­ner vil lære seg og like sex, der­som de kom­mer over en bar­rie­re. Det hand­ler alt­så om å si ja, selv om man egent­lig vil si nei. Vi mener defi­ni­tivt både kvin­ner og menn bør si nei, der­som de ikke øns­ker å si ja.

Dette innlegget ble publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.