Ministeriet for u-likestilling

Likestillings-departementet i Oslo ved natt
Likestillingsdepartementet i Oslo ved natt FOTO:Nettavisen

... de sene­re år er like­stil­lings­be­gre­pet umer­ke­lig blitt end­ret fra å bety lik­het i start­po­si­sjon til å bety lik­het i slutt­po­si­sjon, skri­ver pro­fes­sor i filo­so­fi Hans Bonde, kjent i Norge bl a som fore­drags­hol­der, i en kro­nikk i Berlingske Tidende.  Siden rea­li­te­te­ne også har end­ret seg, er det som før var like­stil­ling blitt u-like­stil­ling. Konsekvensene er iføl­ge Bonde:

a) at sam­fun­net blir mind­re effek­tivt uten kon­kur­ran­se

b) at menn får avsmak over­for insti­tu­sjo­ner som klus­ser med rett­fer­di­ge spille­reg­ler

c) at kvin­ner kan utvik­le seg til et B-lag

Her vil jeg for min del spe­si­elt fram­heve b og c. Samfunnet kun­ne kan­skje tåle å ta seg råd til punkt a, alt­så redu­sert effek­ti­vi­tet. Men de frust­ra­sjo­ner menn opp­le­ver i form av mang­len­de rett­ferd ver­ken bør eller skal vi ta oss råd til. Tvert i mot er det grunn til å opp­munt­re menn til å være våk­ne for urett­fer­dig­het, sto­le på de erfa­rin­ger en gjør og sam­le seg til pro­test. Punkt c, at kvin­ner kan bli et B-lag, drei­er seg etter min opp­fat­ning om et intri­kat spørs­mål. For det førs­te må det kan­skje være opp til kvin­ne­ne selv om de tar det å bli et B-lag “med på kjø­pet” (som rea­li­tet og/eller som anta­gel­se med en viss utbre­del­se). Videre mener jeg at et B-lag under vis­se omsten­dig­he­ter kan vir­ke like bra, eller til og med bed­re, enn et A-lag. Hvordan? Hvis hele sam­fun­net er inn­stilt på at B er å fore­trek­ke, så vil det også i vis­se sam­men­hen­ger vir­ke best. Det sist­nevn­te kan f eks skje i for­bin­del­se med ledel­se. Er det en for­del å være kunn­skaps­rik, klart­ten­ken­de, vel­or­ga­ni­sert og klok? Ikke nød­ven­dig­vis. Hvis de fles­te vil ha beskjed­ne, snil­le og litt fom­le­te “men­nes­ke­li­ge” lede­re, får det sist­nevn­te en for­del. Misunnelse kan gjø­re dår­lig smak og mang­len­de døm­me­kraft til en dyd. Frykt kan få man­ge til å “late som” fram­for å vise sin natur­li­ge reak­sjon. Til slutt risi­ke­rer vi at hele sam­funns­kul­tu­ren er for­and­ret.

Kanskje har det ald­ri vært helt klart om like­stil­ling i Skandinavia skul­le bety lik­het i start­po­si­sjon eller lik­het i slutt­po­si­sjon. Men beho­vet for pre­si­se­ring øker.

Les også:

Radikal femi­nis­me i for­sva­ret

Hans Bonde: Fordi du for­tje­ner det på Document

Kåre Fog, bio­log: Kvinders frie valg eller lige­lig for­de­ling? i Berlingske Tidende

2 kommentarer til «Ministeriet for u-likestilling»

  1. Det kan kan­skje pas­se her å nev­ne en artik­kel som ble pub­li­sert i Stavanger Aftenblad for noen få måne­der siden. Den ble, såvidt jeg har regist­rert, tiet full­sten­dig ihjel i and­re aviser og medi­er for­øv­rig. Selv ble jeg kun klar over den pga en leser­kom­men­tar langt nede i kom­men­tar­fel­tet under den kro­nik­ken som Harald Eia, Nils Brenna og Ole-Martin Ihle fikk pub­li­sert i Dagbaldet for noen måne­der siden: Feminine menn i ver­dens lyk­ke­ligs­te land. Hva skjer med Norge når makt­ba­lan­sen vip­per i kvin­ners favør, og vi ikke len­ger har like­stil­ling, men kvinne­do­mi­nans? .

    En av de mer dra­ma­tis­ke end­rin­ge­ne som fak­tisk har fun­net sted er blant annet at det nå er langt fle­re jen­ter som tar “høy­ere utdan­ning”. Men en vik­tig årsak til at det for­hol­der seg slik kom alt­så frem i en artik­kel i Stavanger Aftenblad noen uker tid­li­ge­re, og som for meg igrunn bare bekref­tet det inn­tryk­ket jeg selv fikk av en til­sva­ren­de tendens i den videre­gå­en­de sko­len alle­re­de for en 30 års tid siden: Navnet påvir­ker karak­te­re­ne Jentenavn får mye bed­re karak­ter enn gutte­navn, og Alexander Greve Bjelland får klart bed­re karak­ter enn Ronny Olsen – på sam­me opp­ga­ve.

    Om man skal for­stå hvor­for gut­ter og menn har fun­net seg i det­te, og sta­dig ser ut til å aksep­te­re det, eller til og med aktivt støt­ter opp om en “femi­nis­me” som åpen­bart har tip­pet over i domi­nans og favo­ri­se­ring, ja så er det nær­lig­gen­de å ten­ke at det­te nett­opp kan dreie seg om at fler­tal­let av menn av en eller fle­re grun­ner fore­trek­ker et B-lag bestå­en­de av kvin­ner frem­for et A-lag pre­get av lan­dets bes­te menn. Forholder det seg slik så kan det vel også være god grunn til å mis­ten­ke at det ikke skyl­des noen tro på at vi alle skul­le være på vei mot en bed­re frem­tid under et slikt leder­skap, men sna­re­re hel­ler grum­se­te driv­kref­ter som nett­opp mis­un­nel­se og res­sen­ti­ment.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.