Menn uten nødverge

Vi er blitt tip­set om rap­por­ten ”Menn utsatt for vold i nære rela­sjo­ner” utgitt av Reform (Ressurssenteret for menn) og skre­vet av manns­fors­ker Espen Bredesen Nordfjell. I rap­por­ten fin­ner vi nyt­tig infor­ma­sjon, men selv­be­skyt­tel­ses­per­spek­ti­vet mang­ler.  

Nyttig informasjon

Fra rap­por­tens sam­men­drag:

Målsetningen med den­ne pub­li­ka­sjo­nen er å vur­de­re omfan­get av menn utsatt for vold i nære rela­sjo­ner. .. Norske omfangs­un­der­sø­kel­ser viser at mel­lom hver fjer­de og sjet­te per­son som noen gang har erfart grov part­ner­vold så langt i livet er en mann. ..Gutter og jen­ter er i opp­veks­ten om lag like utsatt for vold fra sine for­eld­re.  Barn opp­le­ver like ofte gro­ve fysis­ke kren­kel­ser i opp­veks­ten fra mød­re som fra fed­re... Det eksis­te­rer en spe­si­elt stor kunn­skaps­man­gel nasjo­nalt (og inter­na­sjo­nalt) om den vol­den i nære rela­sjo­ner som tro­lig mest gut­ter og menn er utsatt for av and­re enn sin part­ner eller for­eld­re: brød­re, and­re fami­lie­med­lem­mer, kame­ra­ter, utdan­nings- og arbeids­kol­le­ga­er og i til­knyt­ning til fri­tids­ak­ti­vi­te­ter...

Reform mot­tar årlig om lag 45 hen­ven­del­ser fra menn eller pårø­ren­de av menn utsatt for vold i nær rela­sjon. Mange beskri­ver vold av grov karak­ter.  Henvendelsene gjel­der i hoved­sak vold som forsk­nings­lit­te­ra­tu­ren beskri­ver som intim ter­ro­ris­me.  Mange av dis­se inn­rin­ger­ne rap­por­te­rer selv­mords­tan­ker. Mennenes psyko­so­sia­le situa­sjon har sto­re lik­hets­trekk med situa­sjo­nen beskre­vet av kvin­ner utsatt for part­ner­vold. Mange er på leting etter et sted å få hjelp. Flere blir boen­de hos volds­ut­øver i man­gel på botil­bud åpent for menn utsatt for vold i nære rela­sjo­ner. Utsatte har en påta­ke­lig red­sel for ikke å bli trodd. Terskelen for å søke hjelp er så høy at pårø­ren­de som oftest tar kon­takt først.

... Forståelsen blant pub­li­kum og hjelpe­ap­pa­ra­tet for øvrig er at krise­sen­ter­til­bu­det kun gjel­der kvin­ner og barn.  

Det er godt å få fram at vold i nære rela­sjo­ner ikke er kun et mann­lig feno­men. Vi fin­ner nyt­tig infor­ma­sjon i den­ne rap­por­ten.

Selvbeskyttelse mangler

Men jeg sav­ner selv­be­skyt­tel­ses­per­spek­ti­vet.  Søk etter orde­ne selvhevdelse/selvhevding gir null treff gjen­nom rap­por­tens 35 sider. Tiltakene rap­por­ten fore­skri­ver, går i hoved­sak ut på å iso­le­re offe­ret, i det­te til­fel­le en mann eller gutt, fra over­gri­pe­ren og byg­ge opp et nytt liv for ham uav­hen­gig av over­gri­pe­ren. Det er et spørs­mål om offent­li­ge hjelpe­til­tak på noen måte kan ha kapa­si­tet til å gjø­re det­te for alle det gjel­der, og som det kan kom­me til å gjel­de i fram­ti­da.

Videre mener jeg rela­sjo­nen mel­lom offer og over­gri­per er verd nær­me­re under­sø­kel­se. Hvilke for­ven­tin­ger har folk? Er mot­set­nin­ger innen­for nære rela­sjo­ner natur­lig eller en slags ”syk­dom”? Vold har stor opp­merk­som­het, mens ver­ba­le kren­kel­ser og infa­mi­tet er mind­re påak­tet. Det sist­nevn­te er kan­skje mest rele­vant når det drei­er seg om for­hol­det mel­lom en kvin­ne og en mann. Det offi­si­el­le bil­det er uan­sett at vold i nære rela­sjo­ner er et ensi­dig over­grep som best løses med krise­sen­te­re. Vi skal være eni­ge i at i noen til­fel­ler er det­te enes­te utvei. Men et bil­de som tar høy­de for beg­ge par­ters med­virk­ning i en dår­lig situa­sjon mens den er under utvik­ling (sys­tem­per­spek­ti­vet), og som også gir rom for selv­hev­ding fra det poten­si­el­le offe­rets side, tror jeg er langt mer frukt­bart enn å sat­se på krise­hjelp ale­ne.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.