Arkiv

Fra okto­ber 2018 er Maskulinist.no omgjort til «Maskulinistisk arkiv». Det betyr at vi ikke tar sik­te på å respon­de­re på aktu­el­le hen­del­ser og del­ta i den løpen­de debat­ten om kjønn og like­stil­ling. Dette har vi uan­sett bare unn­taks­vis sett oss i stand til å gjø­re de sene­re år. Vår del­ta­kel­se i kjønns­de­bat­ten har for øvrig all­tid hatt et noe spo­ra­disk preg. Vi har for eksem­pel ald­ri fått skre­vet om Knausgaard, «Hel ved», «Hjemmelaget» eller Meetoo. Ingen av dere våre lese­re har tatt kon­takt med oss med til­bud om å skri­ve om dis­se sake­ne hel­ler.

«Patent» syns vi imid­ler­tid at vårt grunn­lag og våre hold­nin­ger er. Vi opp­fat­ter oss som nok­så ale­ne med føl­gen­de kom­bi­na­sjon:

  • eks­po­ne­re lidel­se bare der hvor det fin­nes tro­ver­dig empa­ti – ingen «sut­ring»
  • fritt fram for rett­fer­dig har­me – men ukon­trol­lert rase­ri hol­der vi her under kon­troll
  • insis­te­re på å bli tatt alvor­lig og kva­li­fi­se­re for det­te – intet «ekko­kam­mer»
  • tro på at menn er «det ster­ke kjønn» — men uten å lide av blind tro

For å fort­satt gi nye og gam­le lese­re til­gang på de man­ge artik­ler som gir uttrykk for dis­se hold­nin­ge­ne i tall­rike kon­kre­te sam­men­hen­ger, dri­ves nett­ste­det vide­re som «Maskulinistisk arkiv». Du kan ori­en­te­re deg gjen­nom tema­si­de­ne som du fin­ner på pri­mær­me­ny­en og søke på stikk­ord eller kate­go­ri­er. 

Vi reg­ner med at vi fort­satt vil pub­li­se­re nye artik­ler i blant. Dette vil være artik­ler som tar sik­te på å brin­ge noe av varig ver­di. Ta for eksem­pel en titt på vår nye artik­kel­se­rie mas­ku­li­nis­me fra A til Å.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.