Kvinners attraktivitet

To kvinner som løper på stranda - Pablo PicassoSosiologen Hanna Helseth har skre­vet en bok med tit­te­len ”Generasjon sex”. Boka byg­ger på per­son­li­ge erfa­rin­ger i til­legg til and­re kil­der. Hun for­tel­ler at hun ikke kan la være å ten­ke på sin sek­su­el­le attrak­ti­vi­tet. Hun ser vide­re kvin­ners arbeid med det­te som en enorm ”bud­sjett­post” på lin­je med kar­rie­re og barn. (Dette var nytt for meg!)  Det er anstren­gen­de å kla­re både kar­rie­re, fami­lie i form av barn, og dess­uten  hol­de seg attrak­tiv. Helseth kal­ler det­te et kryss­press.

Den ”fri­het­li­ge” kvin­nen, for­ret­nings­kvin­nen og debat­tan­ten Elin Ørjaseter, en liten gene­ra­sjon eld­re enn Helseth, opp­ford­rer i en kom­men­tar til boka (Klassekampen 2/9–10) kvin­ne­ne til å ”kle på seg”. Hun fore­slår å dem­pe inn­sat­sen for å være attrak­tiv. I den sam­me kom­men­ta­ren snak­kes det om å dem­pe inn­sat­sen som et kol­lek­tivt kvinne­til­tak. Men det erkjen­nes at et slikt kol­lek­tivt grep nep­pe er mulig. Kvinners pen­het er for øvrig et tema også for­ret­nings­kvin­ner i mel­lom. Ørjaseter sier det er best å leg­ge seg midt på tre­et. Pen, men ikke så pen at menn mis­ter kon­sen­tra­sjo­nen. Vi sier takk for hen­syns­full­he­ten. Ørjaseter kom­mer også inn på det lett tabu­be­lag­te spørs­må­let om attrak­ti­vi­tet og alder. Det skjer i en kon­tekst av makt. Hun påpe­ker at hvis det er makt knyt­tet til en kvin­nes attrak­ti­vi­tet, er den ikke varig.

Nei, og her skal vi bidra med et tall. De to kjønn har som kjent for­skjel­lig ”hold­bar­het”. Mine bereg­nin­ger  kon­klu­de­rer med at man­nens attrak­ti­ve alder varer  1,83 gan­ger len­ger enn kvin­nens. Formelen jeg har brukt er er:

(menns mak­sal­der – menns mini­mums­al­der) / (kvin­ners mak­sal­der – kvin­ners mini­mums­al­der) 

Men jeg vil ikke ”røpe” hvil­ke maks- og mini­mums­al­de­re jeg har brukt.

Tallet som viser menns eks­tra “hold­bar­het”, vir­ker imil­der­tid i man­nens dis­fa­vør når gra­den av kon­kur­ran­se skal måles. Konkurransen menn i mel­lom i attrak­tiv alder er, med mine alders­in­ter­val­ler, nøy­ak­tig 1,83 gan­ger så hard som mel­lom kvin­ner i attrak­tiv alder. Uansett ”alders­gren­ser” vil den for­de­len menn vin­ner ved leng­re hold­bar­het være lik tapet ved har­de­re kon­kur­ran­se. Det er all­tid èn kvin­ne og èn mann i hver seng.

Intervju med Helseth i Klassekampen 28/8

Bildet: To kvin­ner løper på stran­da, av Pablo Picasso

Dette innlegget ble publisert i Kjønnsrelasjoner, Tema kvinner. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.