Kvinner forsvarer maskulinitet i arbeidslivet

Hva er mas­ku­li­ni­tet? Blant annet kan vi si at avstand, gren­ser og skil­ler er mas­ku­li­ne egenskaper/prinsipper. Dette er ikke minst vik­tig i arbeids­li­vet. Vi mener vi kan fin­ne inter­es­san­te eksemp­ler hvor kvin­ner for­sva­rer sli­ke prin­sip­per.

I slut­ten av janu­ar skrev jour­na­list i Aftenposten Kathrine Aspaas en “kniv­skarp” kri­tikk av redak­tør i Bergensavisen for­di sist­nevn­te ikke had­de holdt orden på sin rol­le som redak­tør. Han had­de til­latt seg å dri­ve som investor/aksjespekulant ved siden av. Han had­de gått over en gren­se.

At en kvin­ne­lig jour­na­list med skarp­het vok­ter jour­na­lis­tik­kens gren­ser, er kan­skje ikke spe­si­elt påfal­len­de. Men se på et annet eksem­pel: “klem­me­klam­me­ri­et” rundt stats­mi­nis­ter Jens Stoltenberg og stats­råd Trond Giske. Utgangspunktet var at på Giskes offi­si­el­le 40-års­fei­ring var visst­nok ikke stats­minste­rens klem­ming av “burs­dags­bar­net” sær­lig hjer­te­lig. Dette avsted­kom “ulne” kom­men­ta­rer, bl a fra “sta­tens manns­sen­ter”, REFORM. En klar kom­men­tar kom imid­ler­tid fra en annen kvin­ne­lig jour­na­list i Aftenposten: Arnhild Skre. Hun ikke bare tok for seg den kon­kre­te klem­mepi­so­den, men benyt­tet anled­nin­gen til å drøf­te for­hol­det mel­lom nær­het og avstand, og for­svar­te ret­ten til avstand, og nød­ven­dig­he­ten av det­te.

Vel, to eksemp­ler er ikke all ver­den. Men er det slik at kvin­ner para­dok­salt har bed­re anled­ning enn menn til å for­sva­re mas­ku­li­ne verdier/prinsipper i dag?

Se også artik­kel om Valla-saken.

Dette innlegget ble publisert i Jobb. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.