Kvinnefavorisering på høyt nivå

Nedenstående his­to­rie har på ingen måte fått den opp­merk­som­het den for­tje­ner, noe som for­tel­ler en del om vir­ke­lig­hets­opp­fat­nin­gen til de ”the chat­te­ring clas­ses” her i lan­det, og hva den­ne inne­bæ­rer av evne til å fil­tre­re bort det som ikke pas­ser med råden­de dog­mer.

Louise Kathrine Dedichen ble i febru­ar 2008 utnevnt til kon­tre­ad­mi­ral og sjef for Forsvarets høy­sko­le av davæ­ren­de for­svars­mi­nis­ter Anne-Grete Strøm-Erichsen. Forsvarsledelsen med davæ­ren­de for­svars­sjef Sverre Diesen i spis­sen, gikk inn for at sje­fen for Luftforsvarets utvik­lings­sen­ter, Øyvind Kirsebom Strandmann, skul­le få job­ben. Strandmann kla­get utnev­nel­se inn for Likestillingsombudet, som ikke ga han med­hold. Han kla­get vide­re til Likestillings- og dis­kri­mi­ne­rings­nemn­da, der han med 3 mot 2 stem­mer fikk med­hold i at utnev­nel­sen var i strid med like­stil­lings­lo­ven § 3.

Av ved­ta­ket frem­går det at depar­te­ments­rå­den i en sær­skilt påteg­ning had­de støt­tet utnev­nel­sen av kvin­nen som ble utnevnt. Han anså imid­ler­tid ikke hun som den best kva­li­fi­ser­te søker, men ansa også hun som kva­li­fi­sert til den aktu­el­le stil­lin­gen og la vekt på de helt kla­re poli­tis­ke førin­ge­ne om kvin­ne­li­ge lede­re i Forsvaret.

Fra fler­tal­lets pre­mis­ser:

A (Strandmann) har et høy­ere utdan­nings­nivå enn C (Dedichen) .. bety­de­lig bre­de­re og mer omfat­ten­de kom­pe­tanse­bak­grunn fra uli­ke nivå­er både innen ope­ra­tiv tje­nes­te og stabs­tje­nes­te enn C. … A har også vesent­lig mer leder­er­fa­ring enn C.

Flertallet mener der­for at depar­te­men­tet ikke i til­strek­ke­lig grad har sann­syn­lig­gjort at de to søker­nes sam­le­de kva­li­fi­ka­sjo­ner var til­nær­met like. Dermed er det hel­ler ikke til­strek­ke­lig sann­syn­lig­gjort at vil­kå­re­ne for posi­tiv sær­be­hand­ling var opp­fylt ved utnev­nel­sen av C.

Mindretallet (pro­fes­so­re­ne Aslak Syse og Hege Skjeie) poeng­ter­te at en utnev­ning av en kvin­ne på det­te grads­ni­vå­et i Forsvaret vil ha stor like­stil­lings­mes­sig betyd­ning.

Nemndas utta­lel­se i sin hel­het fin­nes her.

Strøm-Erichsens etter­føl­ger i for­svars­mi­nis­ter­sto­len, Grete Faremo, lar seg ikke påvir­ke og slår fast at utnev­nel­sen har stor like­stil­lings­mes­sig betyd­ning, og at den vil stå ved lag.

Kommentarer er nes­ten over­flø­dig. Det er ikke hver­dags­kost at like­stil­lings­ap­pa­ra­tet slår fast at en mann er dis­kri­mi­nert. Når det like­vel skjer, og med åpen­bart god grunn, blir det glatt over­sett av de som bestem­mer. Sjelden kom­mer det tyde­li­ge­re frem at and­re hen­syn glatt kan ofres når det er snakk om å hjel­pe kar­rie­re­kvin­ner (intet galt med sli­ke!) frem til de høy­es­te posi­sjo­ner. Saken illust­re­rer godt hvor­dan hele sam­fun­net taper på den form for like­stil­lings­po­li­tikk som råder i konge­ri­ket Norge i dag.

Dette innlegget ble publisert i Jobb. Bokmerk permalenken.

Ett svar til Kvinnefavorisering på høyt nivå

  1. rune Bård Hansen sier:

    Rettferdigheten har vun­net frem til slutt. Borgarting lag­manns­rett har i går slått fast at utnev­nel­sen av Dedichen ble ansatt i strid med like­stil­lings­lo­ven. Strandmann har fått 700 000 i erstat­ning og ful­le saks­om­kost­nin­ger. Dommen er god og anbe­fa­les.

    hil­sen Rune Bård Hansen
    Lagdommer i Agder lag­manns­rett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.