Kun små lysglimt

Vi kom­mer igjen til­ba­ke til barne‑, like­stil­lings- og fami­lie­de­par­te­men­tets pla­ner om end­rin­ger i barne­lo­ven. Dette depar­te­men­tet har som kjent poli­tisk ledel­se fra Fremskrittspartiet ved stats­råd Solveig Horne. FrP sier i sitt pro­gram: «ved sam­livs­brudd like­stil­les for­eld­res plik­ter og ret­tig­he­ter». Programposten har, sam­men med et lik­nen­de punkt i Venstres pro­gram, skilt dis­se to par­ti­ene fra and­re par­ti­er. Vi, og and­re menn med oss, har for­stått FrP slik at de har vil­let gjø­re noe radi­kalt med de skjev­he­ter som menn ram­mes av når for­hol­det mel­lom barn og for­eld­re fast­leg­ges på nytt etter et sam­livs­brudd. Endringsforslagene som nå fore­lig­ger fra depar­te­men­tet, er imid­ler­tid for­sik­ti­ge. En fore­slår f eks ingen for­and­rin­ger i Barnelovens § 36, som i dag set­ter til­nær­met «for­bud mot like­stil­ling» for dom­sto­le­ne, det vil si at dom­sto­len ikke til­la­tes å pådøm­me delt omsorg. Begrunnelsen er at når for­eld­re­ne fak­tisk er i retts­sak, er «kon­flikt­ni­vå­et» så høyt at delt omsorg uan­sett ikke er for­svar­lig. Tanken bak det­te igjen må man lete for å fin­ne, men en fin­ner etter hvert ut at det drei­er seg om psy­ko­lo­gi. Barn tren­ger kla­re auto­ri­tets­for­hold rundt seg, mener man, og da må de to for­eld­re­ne utgjø­re enten en har­mo­nisk hel­het, eller det må være klart hvem som bestem­mer.

En «bivirk­ning» av den­ne måte å ten­ke på er at det ikke nyt­ter for menn å kjem­pe! Domstolene skil­ler ikke mel­lom «kon­flikt» og «kamp for like­stil­ling». Prøver du deg på «nær­kamp» i ditt eget til­fel­le, blir du og din eks fort ansett å ha “høyt kon­flikt­nivå” og  føl­gen er at du som mann kom­mer desto dår­li­ge­re ut.

I ste­det for å gjø­re noe med § 36, fore­slår depar­te­men­tet alt­så å leg­ge inn and­re og sva­ke­re sig­na­ler om like­stil­ling. Et av for­sla­ge­ne går ut på å «nev­ne» delt omsorg rela­tivt langt frem­me i loven. Siden delt omsorg også i dag fin­nes i loven som noe for­eld­re­ne kan avta­le, er det­te bare å reg­ne som en redak­sjo­nell end­ring. Et annet for­slag går ut på å la delt omsorg gjel­de auto­ma­tisk fra det øye­blikk sam­livs­brudd er et fak­tum og fram til en for­mell avta­le eller dom fore­lig­ger. Mange menn vil være gla­de for en slik for­and­ring. Også i dag står for­eld­re­ne rik­tig nok for­melt likt fra det øye­blikk et sam­livs­brudd er et fak­tum og inn­til noe annet even­tu­elt fast­set­tes, men det nevn­te lov­for­sla­get fast­set­ter «delt omsorg» der det i dag er en «fri sone» (som innen­for et sam­liv), noe kvin­ner gjer­ne har benyt­tet til å til­ta seg ret­tig­he­ter de ikke har.

Departementet sier i sitt hørings­no­tat at de «fore­trek­ker» det for­sla­get som bare er en redak­sjo­nell end­ring. Å erstat­te den «frie sone» med delt omsorg, er noe som kun­ne hjel­pe man­ge menn, men det betyr også at mer av pri­vat­li­vet under­leg­ges offent­lig regu­le­ring. I vår hørings­ut­ta­lel­se (se neden­for) har vi gått inn for å opp­he­ve «for­bu­det» mot like­stil­ling i Barnelovens § 36. Vi mener at man­ge av de «kon­flik­ter» som i dag utkjem­pes i ret­ten er å anse som poli­tis­ke kam­per på mik­ro-pla­net. I det øye­blikk en aksep­te­rer det­te, er bare én løs­ning mulig, nem­lig like­stil­ling og delt omsorg som hoved­re­gel.

Høringsuttalelse — barne­lo­ven — Maskulinist-no (PDF)

Les også: Samlivsbrudd utvil­somt ska­de­lig for barn

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.