Kontrollen over fjernkontrollen

I kro­nik­ken Feminine menn i ver­dens lyk­ke­ligs­te land skri­ver pro­du­sen­te­ne av NRKs popu­læ­re pro­gram Hjernevask fra 2010, Harald Eia og Ole Martin Ihle, her sam­men med Nils Brenna, om hvem som har kon­troll over kul­tur­ut­vik­lin­gen i Norge. Det påvi­ses blant annet hvor­dan kul­tu­ren er blitt femi­ni­ni­sert som føl­ge av beviss­te valg og makt­for­hold. «Når kvin­ner sty­rer fjern­kon­trol­len, får det kon­se­kven­ser også for nyhets­jour­na­lis­tik­ken», skri­ver de vide­re. Forfatterne får fram rea­li­te­ter som bur­de være opp­sikts­vek­ken­de når de kom­mer i klar­tekst, og dess­uten fra folk med til­hø­rig­het til stats­ka­na­len.

Artikkelen inn­byr til reflek­sjon. Innbyr den også til hand­ling? Ikke direk­te, hel­ler mot­satt, om vi tar avslut­nin­gen på ordet:

Land domi­nert av klas­sis­ke kvin­ne­li­ge ver­di­er har mind­re vold, er tryg­ge­re, har en jev­ne­re for­de­ling av gode­ne og har mind­re skam og for­dom­mer rundt naken­het og sex..... Har vi det fint i det sam­fun­net stats­mi­nis­ter Gunnar Knudsen la grunn­la­get for i 1913? [kvin­ner fikk stem­me­rett, red anm.] Ja! Ble det sånn som Knudsen had­de tenkt? Nei! Er det noen som kje­der seg litt i det nye, femi­ni­ne Norge? Neiida!

Litt kjed­som­het er nep­pe grunn­lag for noe manns­opp­rør. Forfatterne skri­ver på en måte som ikke pro­vo­se­rer. Innholdet tatt i betrakt­ning er det­te en jour­na­lis­tisk «pre­sta­sjon», hvis det er det­te man vil opp­nå. For meg synes imid­ler­tid menn å fin­ne seg i alt. Videre kan det være et spørs­mål om menn ikke bare fin­ner seg i alt, men også er i ferd med å ven­ne seg til alt. Til slutt risi­ke­rer vi å glem­me at et annen vir­ke­lig­het enn den femi­ni­ser­te er mulig.

Les også: Seierherrene og -dame­ne

Én kommentar til «Kontrollen over fjernkontrollen»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.