Kodeord: guttetur

Av Arild Brock og Øivind Østberg

Vi må inn­røm­me at vi ble litt over­ras­ket over å se to artik­ler som uten omsvøp ble kalt Endelig gutte­tur og Endelig jente­tur, i Fjell og Vidde num­mer 4/13 (bladet til Den nors­ke turist­for­ening). For oss var det en gle­de­lig over­ras­kel­se. Enda går det an å snak­ke om gut­ter og jen­ter i Norge, tenk­te vi. To leser­ne av bladet, Idun Victoria Skjæveland og Eirik Hjertenæs rea­ger­te imid­ler­tid sterkt i hvert sitt leser­brev i sep­tem­ber-num­me­ret. Sistnevnte ber om at kode­or­de­ne «kre­ven­de tur» og «kom­for­ta­bel tur» bru­kes for fram­ti­da.

Bør folk slip­pe å se orde­ne «gutte­tur» og «jente­tur» i all sin nak­ne tyde­lig­het? Vi lurer på om vi i Norge er på vei mot en ny vik­to­ria­tid. Uttrykket vik­to­ri­ansk hen­spil­ler på dron­ning Victoria av England og refe­rer til 1800-tal­let. Det betyr streng, sner­pe­te, sek­su­al­mo­ral. Den gan­gen skul­le sex ikke en gang nev­nes. Den nye vik­to­ria­ti­den går imid­ler­tid ut på noe annet, nem­lig at alt som kan sies om kvin­ner og menn, skal bort fra offent­lig­he­ten (unn­tatt sex, pus­sig nok).

Likestilling er bra, men bør ikke bety at alt som har med kjønn å gjø­re, skal inn på mørke­løf­tet. Ryggsekkstørrelse hen­ger fak­tisk sam­men med mus­kel­mas­se! Guttetur og jente­tur kun­ne fak­tisk gis en fysisk begrun­nel­se, ikke langt fra den som gis for kvinne­fot­ball og herre­fot­ball. Likevel mener vi det­te ikke er det vik­tigs­te. Det vik­tigs­te er, etter vår mening, at gut­te- og jente­tu­rer er noe som fak­tisk fin­nes. Det drei­er seg ikke bare om noe fysisk, men også om noe sosi­alt som inn­går i vår sam­funns­kul­tur. Gutte- og jente­tu­rer fin­nes også på danske­bå­ten, men fjel­let er selv­sagt det bes­te sted for «turer i like­kjøn­ne­de grup­per», som man vil­le sagt i et offent­lig doku­ment. Fjell og Vidde må da også være det per­fek­te sted for å få fram nett­opp det­te. Kanskje Fjell og Vidde bur­de lage en opp­føl­ging? Hvilke sosia­le hem­me­lig­he­ter skju­ler seg bak de to kjønns uli­ke fjell­tu­rer?

Artikkelen er også tryk­ket i Fjell og Vidde, juni 2014

Les også:

På kvinne­kafe i Berlin

Norge kvo­te­res

Kontrollen over fjern­kon­trol­len

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.