Kjønnsnihilisme

Hva med et nytt ord «hen» som et kjønns­nøy­tralt pro­no­men i ste­det for «han» eller «hun»? I Sverige er det­te ordet alle­re­de beslut­tet inn­ført.

Dette er kan­skje en god nyhet for alle som «mang­ler kjønn». Generelt, hvis du mang­ler noe, kan du lind­re man­ge­len ved å deva­lu­ere ver­di­en av det du mang­ler. Dette er mis­un­nel­sens logikk. Hvis du for eksem­pel har lite pen­ger, kan du inn­ta den hold­ning at pen­ger ikke er vik­tig. Eller du kan gle­de deg over pro­gres­siv beskat­ning, som gjør at fær­re får mer pen­ger enn deg. Eller hvis du for eksem­pel mang­ler musk­ler, eller gene­relt mang­ler evnen til å hev­de deg, kan du for­lan­ge mer poli­ti i gate­ne eller slå deg sam­men med like­sin­ne­de og mob­be dem som er i stand til å hev­de seg indi­vi­du­elt.

Tilbake til kjønn og det nye, svens­ke ordet «hen», kan alle kvin­ner og menn som ald­ri har tatt ordent­lig stil­ling til hva hen­holds­vis kvin­ne­lig­het og mann­lig­het skal gå ut på, og langt mind­re tatt skritt for å utvik­le sli­ke egen­ska­per, trøs­te seg med at sta­dig nye til­tak set­tes inn for å gjø­re kjønn lite vik­tig. I Sverige har alt­så det offent­li­ge språk­rå­det beslut­tet at ordet «hen» skal kun­ne bru­kes i ste­det for «han» eller «hun». Som et språk­lig mot­til­tak fra vår side vil vi fore­slå begre­pet «kjønnsni­hi­lis­me». Uttrykket kan pas­sen­de bru­kes til å karak­te­ri­se­re det som det svens­ke språk­rå­det og vis­se and­re kjønns­po­li­tis­ke aktø­rer hol­der på med. Vi har rik­tig nok ikke myn­dig­het til å ved­ta nye ord, men det tren­ger vi hel­ler ikke. Uttrykket «kjønnsni­hils­me», i slekt med det vel­etab­ler­te begre­pet «kjønns­løs», tør være kraft­fullt nok til å fin­ne en plass i språ­ket selv uten offent­lig pådriv.

Les også:

Hva er mas­ku­li­ni­tet?

Den ”bana­le” kjønns­for­skjel­len

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.