Is There Anything Good About Men?

I en tale til et møte American Psychological Association i San Francisco 24. august i år pre­sen­te­rer pro­fes­sor Roy F. Baumeister noen betrakt­nin­ger om for­hol­det mel­lom kjøn­ne­ne som vi fin­ner svært inter­es­san­te og rele­van­te for det per­spek­tiv maskulinist.no prø­ver å for­mid­le. Innledningsvis sier han at ide­en om at menn og kvin­ner i bunn og grunn er fien­der er en uhel­dig del av den femi­nis­tis­ke arv. Videre:

I detest the whole idea of com­pe­ting to be vic­tims. And I’m cer­tain­ly not deny­ing that cul­tu­re has exploited women. But rat­her than see­ing cul­tu­re as patri­ar­chy, which is to say a con­spi­racy by men to exploit women, I think it’s more accu­rate to under­stand cul­tu­re (e.g., a coun­try, a reli­gion) as an abs­tract sys­tem that com­pe­tes against rival sys­tems — and that uses both men and women, often in dif­fe­rent ways, to advan­ce its cau­se.

Han drøf­ter så på hvil­ken måte kul­tu­rene har utvik­let seg, slik at det har opp­stått uli­ke rol­ler innen de men­nes­ke­li­ge sam­funn og uli­ke egen­ska­per har kom­met til å pre­ge menn og kvin­ner. Innlegget viser at evo­lu­sjo­nær psy­ko­lo­gi kan gi et svært frukt­bart utgangs­punkt for for­stå­el­se av sli­ke spørs­mål. Rådende femi­nis­tisk inspi­rer­te fore­stil­lin­ger i ret­ning av at menn og mas­ku­li­ni­tet egent­lig ikke har noen ver­di, sam­ti­dig som menn som hel­het utgjør en pri­vi­le­gert grup­pe, blir — i forbi­far­ten — nok­så effek­tivt plas­sert i skam­me­ko­ken.

Les fore­dra­get

Dette innlegget ble publisert i Menn og maskulinitet. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.