Heterofili

Et spørs­mål når en mann og en kvin­ne ”møtes”, er om det­te kun er et møte mel­lom to indi­vi­der, eller om det for­stås bed­re som også et møte mel­lom de to kjønn. Et litt pus­sig spørs­mål, kan­skje, men: hva er det ved (van­li­ge) hete­ro­fi­le som gjør at menn og kvin­ner til­trek­kes av nett­opp mot­satt kjønn?

Her kan man selv­sagt sva­re at sek­su­ali­tet er pre­get av drif­ter som nød­ven­dig­vis må være ”hete­ro” pga for­plant­ning. Men er det det hele? Dreier kjønn i part­ner­valg seg kun om sex-uali­tet? Mot det­te taler at vi gjer­ne ser sek­su­ali­tet som noe mer enn ”rein sex”. Videre ser vi gjer­ne kjær­lig­het som vesent­lig mer enn bare sex, og gjer­ne som inte­grert med, og ikke atskilt fra, sex og sek­su­ali­tet. I for­len­gel­sen av det­te, blir det rime­lig å spør­re om ikke den ”kjønns­spe­si­fik­ke” til­trek­nin­gen mel­lom en mann og en kvin­ne har fle­re sider enn sex-til­trek­ning.

Enda et spørs­mål lig­ger da snub­len­de nær: på hvil­ken måte er kvin­ner og menn (sys­te­ma­tisk) for­skjel­li­ge, slik at de fles­te fore­trek­ker en sek­su­ali­tets- og kjær­lig­hets­part­ner av mot­satt kjønn? (Var kjøn­ne­ne like, kun­ne man vel like gjer­ne vel­ge blant alle…?)

På den­ne måten kan hver­da­gens opp­le­vel­se av til­trek­ning mel­lom men­nes­ker av mot­satt kjønn bru­kes til å rei­se spørs­må­let om (sys­te­ma­tisk) for­skjel­lig­het mel­lom kvin­ner og menn. Spørsmålet er reist med utgangs­punkt i erfa­ring fra pri­vat­sfæ­ren. Dette er vik­tig, for vår tan­ke er at dis­ku­sjo­nen i førs­te rek­ke kan dreie seg om det­te – om for­skjell mel­lom kvin­ner og menn erfart i pri­vat­sfæ­ren og til bruk i pri­vat­sfæ­ren.

Men … kan (an)erkjennelse av for­skjel­lig­het mel­lom kvin­ner og menn ”til bruk i pri­vat­sfæ­ren” skje uten at det­te får betyd­ning for kvin­ner og menn i det offent­li­ge rom? Ja, vi mener det. Dette hen­ger sam­men med et syns­punkt om at for­skjel­lig­het kvin­ner-menn ikke behø­ver å være abso­lutt, men sna­re­re ”tenden­si­ell”. I det offent­li­ge rom kan en for­hol­de seg til kvin­ner og menn som ”rene indi­vi­der”, og ikke som kjønns­ve­se­ner (hvis det­te er øns­ke­lig).

Dette innlegget ble publisert i Kjønnsrelasjoner, Tema kvinner. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.