Fromhet ikke bare for religiøse

Barnehagen Egalia har vært en stor inspi­ra­sjons­kil­de”, for­tel­ler lede­ren for den nystif­te­de svens­ke orga­ni­sa­sjo­nen Egalia Adult, CC Clemens. Foreningen sik­ter mot den ulti­mate like­stil­ling og vil knek­ke den “for­kvak­le­de” ide­en om kjønn en gang for alle, for­tel­ler han/hun.

Den nystif­te­de for­enin­gen prak­ti­se­rer alle­re­de sin egen ideo­lo­gi i eget mil­jø, blant annet på for­enin­gens møter og work­shops. Lederen møter oss til inter­vju iført kjønns­nøy­tral, hvit kjor­tel. Ved hjelp av mik­ro­fon og en liten høyt­ta­ler er også stem­men gjort kjønns­nøy­tral. Vi vet alt­så ikke om vi snak­ker med en kvin­ne eller en mann. “Vi prak­ti­se­rer vår ide­lo­gi i eget mil­jø, sier Clemens, “men på lang sikt er selv­føl­ge­lig målet å omfor­me det svens­ke sam­fun­net.”

Vi min­ner våre lese­re om at barne­ha­gen Egalia er kjent i Sverige og ellers i Skandinavia for sitt spe­si­el­le kon­sept hvor gut­ter og jen­ter behand­les abso­lutt likt. De som job­ber der, vet ikke en gang hvil­ke av bar­na som er gut­ter og hvil­ke som er jen­ter. Bare de to som har påtatt seg å skif­te blei­er og hjel­pe bar­na på do, må nød­ven­dig­vis etter hvert få det­te i erfa­ring, men dis­se har taus­hets­plikt slik at res­ten av per­so­na­let for­blir uvi­ten­de og “blindt” kjønns­nøy­tra­le. I mil­jø­et rundt barne­ha­gen har det gjen­nom fle­re år vært arran­gert som­mer­lei­rer for for­eld­re og barn med mulig­het også for and­re inter­es­ser­te til å del­ta. Erfaringene skal være gode, og det­te har inspi­rert til å dan­ne den nye for­enin­gen.

Du bærer hvi­te kjor­tel — går det­te i reli­giøs ret­ning?” spør vi Clemens. “Nei”, sva­rer han/hun, “men man kan gjer­ne se kles­drak­ten som et uttrykk for from­het. Vi søker den dypes­te, renes­te sann­het om men­nes­ket — befridd for alle sosia­le kon­struk­sjo­ner. Jeg kan også for­tel­le at sty­ret i barne­ha­gen nylig har beslut­tet å inn­føre barne­hage­uni­for­mer i hvitt.”

Men hva med ero­tik­ken?” spør vi. Vi ser for oss at i den lyse, svens­ke som­mer­nat­ten må selv den from­mes­te leir­del­ta­ker bli stilt på en hard prø­ve... er den kjor­tel­kled­te, som står der borte, mann eller kvin­ne, og hvis ... kun­ne hun/han være inter­es­sert..?

- “Ha, ha”, ler Clemens, “vi har selv­sagt ingen for­dom­mer mot ero­tikk. Det er bare ero­tisk inter­es­se som ret­ter seg mot kun ett av de to kjønn, og der­med dis­kri­mi­ne­rer mot­satt kjønn på det gro­ves­te, som er for­budt hos oss. Nei, tvert imot, folk for­els­ker seg ofte på våre som­mer­lei­re, og når kra­vet om kjønns­nøy­tra­li­tet er etter­levd, gle­der vi oss over alle som fin­ner hver­and­re!”

- “Har dere noen sta­ti­stikk som viser hvor­dan den­ne spe­si­el­le for­men for blind date slår ut — vi mener, eh, når det gjel­der kjønn?”

- “Statistisk skal kjønns­nøy­tral par­dan­nel­se resul­te­re i 50 % heteror­fi­le par, 25 % les­bis­ke, og 25 % homo­fi­le”, for­kla­rer Clemet. “Imidlertid har vi fak­tisk bare opp­levd å få hete­ro­fi­le par. De enes­te lesbiske/homofile pare­ne vi har, er de som var par før de ble med­lem­mer. Dette er en gåte for oss — vi mener å ha utryd­det alle for­dom­mer, og må lure på om det kan fin­nes ukjen­te kref­ter som like­vel dri­ver kvin­ner og menn i tra­di­sjo­nell ret­ning”, avslut­ter Clemet.

Les også: Feminismen blir livs­syn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.