Fra dag én

Likestillingsminister Solveig Horne
Likestillingsminister Solveig Horne (foto v/ Thomas Haugersveen, regje­rin­gens nett­si­der)

Likestillingsminister Solveig Horne er ikke blitt øns­ket vel­kom­men til sin nye stil­ling av alle. Hun har fra dag én møtt mot­bør fra folk som tol­ker like­stil­ling som lik­het, og som dess­uten insis­te­rer på å omska­pe ver­den i sitt bil­de gjen­nom påvirk­ning av barn i barne­ha­ger og and­re offent­li­ge instan­ser. Denne påvirk­nin­gen kan vi, når den dri­ves langt, kal­le for kjønnsni­hi­lis­me.

Forfatteren Kai Skagen tar imid­ler­tid Horne i for­svar. Han skri­ver blant annet:

Under den uni­so­ne utskjel­lin­ga av Solveig Horne, med all si uhyg­gje, dei usan­ne, med­vit­ne mis­ty­din­ga­ne og den ster­ke vil­jen til å tol­ka alt i ver­ste mei­ning, ligg trua på at hei­le ver­da og men­neske­na­tu­ren kan end­rast med presse­opp­slag og poli­tis­ke ved­tak, slik at ingen len­ger treng å pas­sa seg for noko som helst. Det er den same trua som får fors­ka­rar og poli­ti­ka­rar til å vil­ja gje­ra barne­ha­ga­ne til omsko­le­rings­an­stal­tar som pro­du­se­rer men­nes­ke som stem­mer over­eins med kjønns­forsk­nin­ga.”

Kjønnsnihilistene synes å ha hatt åtte gode år under den rød-grøn­ne regje­rin­gen. Vi reg­ner med at den nye like­stil­lings­mi­nis­te­ren vil erstat­te den­ne ens­ret­ten­de poli­tik­ken med noe annet. Men i den grad det nevn­te påvirk­nings­ar­bei­det had­de sin rot og driv­kraft i like­stil­lings­by­rå­kra­ti og kjønns­forsk­ning, sna­re­re enn i regje­rin­gen selv, blir jo ikke dis­se skif­tet ut med stats­rå­de­ne. Horne kan der­med ha en tøff opp­ga­ve foran seg. Det står om kjønns­iden­ti­tet. Paradoksalt er kan­skje opp­ga­ven å gjø­re mind­re poli­tikk hel­ler enn mer. Kjønn og kjønns­iden­ti­tet er noe som kan­skje best utvik­les i sam­fun­net uten den tvang som all­tid led­sa­ger stat­lig akti­vi­tet. Når imid­ler­tid det offent­li­ge appa­ra­tet av and­re er tatt i bruk i et mål­be­visst ens­ret­tings­ar­beid, er det en vik­tig poli­tisk opp­ga­ve å “slå av” den­ne maski­nen. Vi øns­ker lyk­ke til!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.