HATT

Menn bør bru­ke mer hatt. Hatt er et kjønnsat­tri­butt. Det fin­nes ikke noe slikt som en kjønns­nøy­tral hatt. Hatten sit­ter høyt på krop­pen og er godt syn­lig, like syn­lig som flag­get på et skip eller en byg­ning. Når hatt i dag bru­kes mind­re enn før, er det uttrykk for lav pro­fil, ikke minst lav kjønns­pro­fil.

Herrehatt også for kvinner

Kvinner kan i blant bru­ke herre­hatt, men ikke omvendt. Det omvend­te vil­le være en dår­lig spøk, mens det at en kvin­ne bru­ker en herre­hatt, er en god spøk.

Riktig nok er den herre­hat­ten kvin­ner bru­ker til­pas­set kvin­nen, og slik strengt tatt en dame­hatt. Da London had­de de olym­pis­ke leker i 2012, bar de kvin­ne­li­ge funk­sjo­næ­re­ne en slik hatt som del av uni­for­men. Men om hat­ten strengt tatt er en dame­hatt, er dens hen­spil­ling på herre­hat­ten tyde­lig nok og den kan være virk­nings­full. Det fin­nes ikke her prak­tis­ke grun­ner, slik som at kvin­ner på et tids­punkt fikk gjen­nom­slag for å bru­ke buk­ser når de gikk på ski. En van­lig dame­hatt for kvin­ner kan gjø­res så hen­dig og prak­tisk man bare vil, ja med strikk under haken vel så prak­tisk enn en herre­hatt.

Kvinners bruk av herre­hatt er der­for noe helt annet enn en til­pas­ning til det prak­tis­ke. Et inter­es­sant eksem­pel er kvin­ne­li­ge artis­ter på sce­nen, ikke minst på caba­ret-sce­nen og i natt­klub­be­ne. Her er kvin­ner mer kvin­ner enn i hver­da­gen, og vek­ten på å fram­stå som attrak­ti­ve til­sva­ren­de sterk. Et lite styk­ke mann­lig attri­butt i form av en hatt vil da fram­heve det ellers kvin­ne­li­ge. Vi kan også se herre­hat­ten som koket­te­ring, en påfal­len­de detalj som på en skam­løs måte (men kan­skje «uskyl­dig skam­løs») demon­stre­rer kvin­nens makt over man­nen. Hei, se på meg, jeg vet jeg er attrak­tiv for deg, og se, jeg har alle­re­de tatt en bit av deg. Alt det­te får kvin­nen sagt med en hatt og to lan­ge bein.

Det er da opp til man­nen å sør­ge for å kom­me fra et slikt møte som noe annet enn den tapen­de part. Med den til­ta­ken­de avkjøn­nin­gen er sli­ke inter­es­san­te møter mel­lom de to kjønn dess­ver­re på retur. At London-dame­ne bar en lik­nen­de hatt, had­de nok bare et mind­re inn­slag av koket­te­ring. En kan alter­na­tivt se den herre­hat­ten de bar i 2012 som en liten “fei­ring” av kvin­ne­nes fram­marsj på sam­funns­plan og menns til­sva­ren­de til­bake­tog.

Herrehatt for menn

Skal du føl­ge opp­ford­rin­gen om å bru­ke mer hatt, bør du nok star­te i det små. Lag en lis­te over anled­nin­ger som er egnet. Den opp­sikt du vil vek­ke, og de mor­som­he­ter du vil bli utsatt for, er ikke all­tid let­te å for­hol­de seg til. Det er da let­test for deg å le med, men det gjel­der å hol­de fast ved en flik av alvor. Denne fli­ken er et bidrag til det å rei­se seg som mann. Du bør bare bru­ke hatt i den utstrek­ning du har satt deg inn i det mas­ku­li­nis­tis­ke per­spek­ti­vet og er inn­stilt på å føl­ge det­te. Sørg for at det er en fin hatt, det gjør det let­te­re å hol­de fast ved det nød­ven­di­ge alvo­ret.

AB

Vi vil set­te eks­tra pris på en til­bake­mel­ding på den­ne artik­ke­len. Bruk kom­men­tar­fel­tet eller skriv til: redak­sjon AT maskulinist.no. Vi behand­ler hen­ven­del­ser på e-post kon­fi­den­si­elt hvis du øns­ker det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.