FJOLS

Et fjols er en mann som ikke vet å ta livets alvor inn over seg når det­te er på sin plass. Enhver kan kom­me i ska­de for å opp­tre fjol­le­te, men den som tyr til den­ne være­må­ten ofte, eller som endog gjør det­te til en fore­truk­ken være­måte, er for et fjols å reg­ne.

Å opp­tre som et fjols kan være «smitt­somt». En hel grup­pe menn kan hav­ne i den­ne til­stan­den hvis de står over­for en utford­ring som de ikke kla­rer å for­hol­de seg til og ikke kla­rer å angri­pe. Det kan pre­ge et helt mil­jø på en grunn­leg­gen­de måte, kan­skje for­di dis­se men­ne­ne rett og slett ikke har bestemt seg for å være menn.

Hvis du kjen­ner deg igjen i det­te, ikke for­tvil. Du er nå på Maskulinistisk arkiv, og det er håp for deg.

Fjollete opp­tre­den er kan­skje bare en uva­ne som du etter hvert kan leg­ge av deg. Men hvis det stik­ker dype­re, må du job­be med saken. Sjekk i førs­te omgang dine omgi­vel­ser. Er dine ven­ner også fjols? I så fall må du vur­de­re om du bør søke å skaf­fe deg nye ven­ner. Du må ikke nød­ven­dig­vis opp­gi dine gam­le ven­ner av den grunn, men du må prø­ve å dem­pe den fjol­le­te opp­tre­de­nen i mil­jø­et. Kanskje vil enkel­te være takk­nem­li­ge for det. Men du må også være for­be­redt på mot­re­ak­sjo­ner. Let først etter situa­sjo­ner der avstan­den mel­lom det å for­hol­de seg ordent­lig til et spørs­mål og det å for­hol­de seg fjol­le­te ikke er stor. Et ikke alt for seriøst tema, som f eks sport, kan være vel­eg­net. Hvis en av dine ven­ner gir en fjol­le­te kom­men­tar til en fot­ball­kamp, gi med fast stem­me en ordent­lig kom­men­tar. Kanskje får du føl­ge av en annen som også er lei av å være fjol­le­te, og kan­skje vil stem­nin­gen snu seg.

Som man ser oven­for, hen­ger det å vokse ut av en være­måte som fjols sam­men med and­re ting. Det gjel­der for det førs­te å for­stå at alvor fin­nes. Å gjø­re den fjol­le­te være­må­ten til et for­latt sta­di­um hen­ger sam­men med å fin­ne sitt ansvar og sin opp­ga­ve i livet.

Det gjel­der å kun­ne skil­le mel­lom humor som er fjol­le­te og annen humor. Humor står i sin almin­ne­lig­het ikke i noen grunn­leg­gen­de mot­set­ning til alvor, tvert imot. Den som har for­stått livets alvor og sitt eget ansvar, for ham er vei­en kort til å kun­ne le av det mes­te.

AB

Vi vil set­te eks­tra pris på en til­bake­mel­ding på den­ne artik­ke­len. Bruk kom­men­tar­fel­tet eller skriv til: redak­sjon AT maskulinist.no. Vi behand­ler hen­ven­del­ser på e-post kon­fi­den­si­elt hvis du øns­ker det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.