BILEN

Bilen er den moder­ne man­nens hest. Transportmiddelet brin­ger ham dit han vil, og ikke bare dit han må, for eksem­pel til job­ben. Bilen er hans tro­fas­te venn. Om alt annet slår feil, har han i alle fall bilen.

Velstående menn hol­der seg også med en liten elekt­ro­bil ved siden av. Å ha en slik, gir et miljø­venn­lig inn­trykk. Elektrobilen gjør inn­trykk på kvin­ner, som er mer miljø­venn­li­ge i sine hjer­ter og mer vil­li­ge til å til­pas­se seg sam­fun­nets ideo­lo­gis­ke hoved­strøm. Toppen er å ha en Tesla. Da har man både ordent­lig bil og miljø­venn­lig bil i ett.

Internasjonalt

Bilen er et must i USA. I manns­fil­men «Gran Torino» fra 2008 ser man hvor­dan fil­mens unge helt møtes av van­tro arbeids­ka­me­ra­ter når han må ta bus­sen for å kom­me på jobb. Filmen har også en eld­re helt, en senior­helt, som spil­les av Clint Eastwood. Seniorhelten viser i løpet av fil­men den yng­re, og ikke minst oss til­skue­re, hva det vil si å være mann. Mot slut­ten av fil­men dør senior­hel­ten. Han dør i kamp for rett­ferd — rik­tig­nok er han også døds­syk, så offe­ret er begren­set. Da viser det seg at han omtenk­somt har tes­ta­men­tert sin spe­si­el­le bil, en Ford av typen Gran Torino, til sin unge etter­føl­ger.

Med bilen og evnen til å være mann er det vik­tigs­te over­dratt til nes­te gene­ra­sjon. I Norge er bil dyrt på grunn av de høye bil­av­gif­te­ne. At menn i Norge fin­ner seg i det­te, er ikke uttrykk for en sterk stil­ling. De dyre bile­ne er også et uttrykk for den skjer­pe­de klasse­de­lin­gen som fin­ner sted mel­lom menn sam­men­lik­net med kvin­ner. Fra et visst inn­tekts­nivå er ikke len­ger avgif­te­ne så tyn­gen­de, og for menn av den­ne klas­sen blir de dyre bile­ne fak­tisk en måte å hol­de avstand til and­re menn på. Sosialdemokratiet har her med sin avgifts- og utjev­nings­po­li­tikk effekt bare innen­for sin egen klas­se.

Menn av arbei­der­klas­sen har like­vel kun­net kom­pen­se­re ved hjelp av kame­ra­ters og egen kyn­dig inn­sats under pan­se­ret. Med rett stell har en gam­mel Volvo eller Mercedes nes­ten kun­net vare evig. Men med for­and­rin­gen av bilen til et elekt­ro­nisk vid­un­der og gåte blir pan­se­ret stengt for ama­tø­rer. De men­ne­ne som berø­res av det­te, må fin­ne en annen løs­ning.

Vi kan også sam­men­lig­ne med Tyskland. I Tyskland er bilen som utgangs­punkt om muli­ge enda mer selv­føl­ge­lig enn i USA, og for øvrig mer for­nuf­tig. Folkevognen (VW) kom­mer som kjent fra Tyskland. Men til tross for den for­nuf­ti­ge VW er bilen også i Tyskland under press. Den grøn­ne beve­gel­sen står sterkt, og dis­se vil ha bile­ne vekk, sær­lig ben­sin­bi­le­ne. Elektrifiseringen går like­vel tregt for­di strøm og elekt­ro­bil er rela­tivt dyrt, og Teslaen er i sam­men­lig­ning med ben­sin­bi­ler i Tyskland svin­dyr. Uansett bil­type kan alle nyte motor­vei­er frie for bom­pen­ger og sågar med fri fart. Også det sist­nevn­te skul­le nok gjer­ne de grøn­ne sett anner­le­des, men å inn­føre bom­pen­ger og farts­gren­se for bil i Tyskland, vil­le være like popu­lært som å inn­føre bom­pen­ger og farts­gren­se  for ski­lø­ping i Norge. Både i Tyskland og Norge sier bilens vil­kår noe om man­nens stil­ling i de respek­ti­ve land.

For kvinner

Høydepunktet for en mann når det gjel­der anven­del­se av møy­som­me­lig opp­ar­bei­de­de res­sur­ser, kom­mer når han kan invi­te­re en kvin­ne til å nyte godt av dis­se. Så også når det gjel­der bilen. Og kvin­ner lar seg gjer­ne kjø­re, også kvin­ner som av miljø­grun­ner er prin­si­pi­elt skep­tis­ke til bil. Selv sing­le kvin­ner som har egen bil, lar seg mer enn gjer­ne kjø­re av den ret­te man­nen.

Single kvin­ner har gjer­ne en liten Renault Clio, den ide­el­le bil for hen­ne og hen­nes venn­in­ner (inn­til hun fin­ner en pas­sen­de mann). Bilens navn kan asso­si­e­res med «kli­to­ris». Kvinner som hel­ler vil kjø­re selv og la man­nen sit­te på, er enten mann­haf­ti­ge, usik­re eller opp­tatt av å gjø­re det poli­tisk kor­rek­te. Når man­nen sit­ter på, er han enten offer for de nevn­te til­bøye­lig­he­te­ne hos kvin­nen, eller han har gjen­nom­skuet det hele og arbei­der sys­te­ma­tisk med sik­te på en for­and­ring. Det han prø­ver å opp­nå, er den til­lit hos kvin­nen som skal til for å jek­ke ut hen­nes nevn­te til­bøye­lig­he­ter. Når det­te målet nås, smy­ger kvin­nen seg glad og let­tet over på hans høy­re side.

Bilens og mannens framtid

Slik hes­ten ikke var­te evig, vil nep­pe hel­ler per­son­bi­len gjø­re det. Med elekt­ro­nisk navi­ga­sjon har man­nens spe­si­el­le evne til selv å navi­ge­re alle­re­de mis­tet betyd­ning. Med vide­re auto­ma­ti­se­ring vil bile­ne snart kjø­re av seg selv, og da vil ingen len­ger tren­ge egen per­son­bil. Bussen, dro­sjen og pri­vat­bi­len vil gå opp i en høy­ere enhet: kol­lek­tiv­bi­len. Mannen og kvin­nen vil sit­te sam­men i bak­se­tet med herr og fru Google i fører­se­tet.

Mannen må da begi seg på leting etter noe nytt for å utfol­de sin indi­vi­dua­li­tet, eller kan­skje vil han gå til­ba­ke til syk­ke­len. Kjør bil mens du kan!

AB

Vi vil set­te eks­tra pris på en til­bake­mel­ding på den­ne artik­ke­len. Bruk kom­men­tar­fel­tet eller skriv til: redak­sjon AT maskulinist.no. Vi behand­ler hen­ven­del­ser på e-post kon­fi­den­si­elt hvis du øns­ker det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.