Finansiering av Maskulinist.no

Fra fas­te lese­re ber vi om et støtte­be­løp på 200 kr pr år som et ”abon­ne­ment”. Bruk dona­sjons­kna­ppen!

Maskulinist.no har vært dre­vet uten øko­no­misk støt­te i fire år. Vi had­de en viss inn­tekt i 2007-08 i for­bin­del­se med et opp­drag for Mannspanelet finan­siert av Barne- og like­stil­lings­de­par­te­men­tet. Prosjektet gav et lite over­skudd.

Maskulinist.no kan ses som et entre­pre­nør­til­tak (for ikke å si pio­ner-). Vi gjør alt det web­tek­nis­ke arbei­det selv i til­legg til det inn­holds­mes­si­ge. Økonomiske bidrag fra lese­re og menings­fel­ler vil gjø­re det mulig å skri­ve mer. Vi har kon­kre­te ide­er for nye artik­ler og ser et behov for å utvi­de nett­ste­dets for­bin­del­se med sosia­le medi­er, blant annet. Nettstedet  tren­ger løpen­de opp­da­te­ring, også tek­nisk.

Vi har søkt støt­te fra stif­tel­sen Fritt Ord fle­re gan­ger, uten å nå opp. Vi har for­søkt offent­lig støt­te, men mulig­he­te­ne er små, da vi ikke er noen med­lems­or­ga­ni­sa­sjon. Våre tan­ker er ikke popu­læ­re blant folk som for­val­ter pen­ger og folk som vok­ter døre­ne innen­for sam­funn og kul­tur, er vår erfa­ring. Vi skif­ter imid­ler­tid ikke mening av den grunn. Vi er sik­re på at mang­len­de støt­te fra det offent­li­ge, og fra rele­van­te insti­tu­sjo­ner, ikke skyl­des man­gel på kva­li­tet eller rele­vans i det vi skri­ver.

Fra fas­te lese­re ber vi som sagt om et støtte­be­løp på 200 kr pr år som et ”abon­ne­ment”. Hvis du er enig i det vi skri­ver, kan du også støt­te oss poli­tisk ved f eks å gi det sam­me belø­pet en gang til.

Arild Brock (redak­tør)

PS: Det snak­kes i dag om ”atten­tion eco­no­my”. De som gir opp­merk­som­het til en per­son eller en akti­vi­tet, skal være de som gir akti­vi­te­ten ver­di. På det psy­ko­lo­gis­ke plan kjen­ner vi igjen det­te. Det styr­ker oss når lese­re syns på sta­ti­stik­ken eller skri­ver kom­men­ta­rer. Men job­ben med å skri­ve artik­ler må også gjø­res. Det er det­te som er den vir­ke­li­ge øko­no­mi­en, mener vi.

Dette innlegget ble publisert i Uplassert. Bokmerk permalenken.

2 svar til Finansiering av Maskulinist.no

  1. Arild Brock sier:

    Takk — strå­len­de!

  2. Jan Olav Flottorp sier:

    Jeg mener det er vik­tig at menns stem­mer kom­mer mer fram i like­stil­lings- og kjønns­de­bat­ten. Vi utgjør tross alt omtrent halve befolk­nin­gen. Dette bur­de selv­føl­ge­lig sta­ten også se og bidra med nogen­lun­de til­sva­ren­de beløp som de bru­ker på å la kvin­ners stem­mer kom­me fram. Inntil det skjer, kan vi menn bidra som best vi kan med å støt­te de stem­me­ne som alle­re­de fin­nes. Selv om jeg ikke nød­ven­dig­vis er eni­ge i abso­lutt alt dere skri­ver, synes jeg det er flott at dere står på for oss menn. Og der­med også for kvin­ner. For et sam­funn med man­ge gode, ster­ke og stol­te menn, blir også et bed­re sam­funn for alle. Jeg har der­for donert mitt først beløp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.