Feminismen blir livssyn

«Det var det natur­li­ge nes­te skritt», sier kirke­mi­nis­ter Rigmor Aasrud, som ellers ikke er kjent som noen kvinne­ak­ti­vist, når hun for­kla­rer regje­rin­gens beslut­ning om å stil­le femi­nis­men på lin­je med human-etikk, tra­di­sjo­nel­le reli­gio­ner og enkel­te and­re, mind­re kjen­te livs­syn som er regist­rert som støt­te- og fra­drags­be­ret­ti­ge­de i Norge. «Det var på tide å aner­kjen­ne det for­hold at femi­nis­men inne­bæ­rer en total­for­stå­el­se av men­nes­ke­ne og deres plass i til­væ­rel­sen.»

Det opp­ly­ses vide­re at Aasrud og hen­nes depar­te­ment har for­be­redt saken i ett år, sam­men med like­stil­lings­de­par­te­men­tet, hvor kol­le­ga Inga Marte Thorkildsen som kjent regje­rer. Forberedt i all still­het, synes det for oss, og vi spør: Har saken vært ute på høring? «Spørsmål knyt­tet til livs­syn sen­des van­lig­vis ikke ut på høring», sva­rer depar­te­men­tets kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Frode Jacobsen. «Alle som er knyt­tet til det aktu­el­le livs­sy­net stil­ler seg natur­lig­vis posi­ti­ve, slik at høring over­for dis­se vil­le være over­flø­dig. Andre anses ikke berørt.»

Skatt og skole

De umid­del­ba­re kon­se­kven­se­ne av ved­ta­ket er skatte­mes­si­ge. Registrerte femi­nis­ter vil alle­re­de fra og med skatte­året 2012 kun­ne krys­se av for sin over­be­vis­ning på selv­an­gi­vel­sen. De slip­per da å beta­le kirke­skatt og i ste­det går pen­ge­ne til vis­se kvinne­or­ga­ni­sa­sjo­ner. Vi spør mid­ler­tid: Kan det ten­kes at det sene­re også vil bli under­vist i femi­nis­me i sko­len? «Det kan ikke ute­luk­kes», sva­rer Jacobsen, «og det vil­le egent­lig ikke være noe nytt. Men det­te hører inn under Kunnskapsdepartementet.»

Hva med kjønnsbalansen?

Vi spør om ikke depar­te­men­tet av eget til­tak bur­de tenkt på om mas­ku­li­nis­me, som jo også kan ses som en begyn­nen­de beve­gel­se, i like­stil­lin­gens navn bur­de side­stil­les? «Nei», sva­rer Jacobsen, «like­stil­ling for­stås i dag indi­vi­du­elt. Grupper, for­enin­ger og lik­nen­de kan ikke påbe­ro­pe seg like­stil­ling. Konkret anses like­stil­ling i for­bin­del­se med den aktu­el­le saken iva­re­tatt ved at også menn kan slut­te seg til femi­nis­men.»

Hvis dere vil ha meg…

Noe sluk­øret over det sist­nevn­te sva­ret gikk vi på leting etter menn som har bestemt seg for å slut­te seg til femi­nis­men. Å fin­ne eksemp­ler på det­te, er for­bau­sen­de lett. Fra før kjen­ner vi til sli­ke fra kjønns­forsk­nings­mil­jø­ene og fra medie­ver­de­nen. Men nå ser det ut til at poli­ti­ke­re også kas­ter seg på. Et eksem­pel er Høyre-poli­ti­ke­ren Torbjørn Rød Isaksen.  I hans til­fel­le drei­er det seg for øvrig om den rene kon­ver­te­ring. Isaksen var nem­lig med­lem av det såkal­te Mannspanelet  i 2007–2008, men nå snak­ker han om en utvi­det femi­nis­me, som han gjer­ne er med på. Avslutningsvis leg­ger han også mann­lig stolt­het til side og sier: «Jeg kan godt være femi­nist, jeg, hvis dere vil ha meg.»

Stat og religion

En vik­tig side ved femi­nis­men er den såkal­te stats­fe­mi­nis­men. Nå får alt­så femi­nis­men ny stat­lig aner­kjen­nel­se som livs­syn. Vår tid pre­ges imid­ler­tid også av en annen tendens som går i mot­satt ret­ning, nem­lig at bån­de­ne mel­lom stat og reli­gion bevisst svek­kes. Er det noe som ikke stem­mer her? I den­ne sam­men­heng kun­ne man kan­skje ven­te å se tvil i femi­nis­te­nes rek­ker. Men nei, selv en libe­ral-femi­nist som Inger Anne Olsen i Aftenposten er lut­ter begeist­ring – jo mer stat, jo bed­re for femi­nis­men, og jo bed­re for men­nes­ke­ne, mener hun. Vi sier imid­ler­tid: Legg mer­ke til len­ke­ne, som omgir beg­ge kjønn i illust­ra­sjo­nen til Aftenposten! «Staten hever femi­nis­men» skri­ver Olsen, som om det skul­le dreie seg om en vel­sig­nel­se. Det sma­ker imid­ler­tid hel­ler av ufer­dig gjær­bakst, spør du oss!

Les også:

Reform – et lite mann­s­ka­pell i den sto­re stats­fe­mi­nis­tis­ke kate­dra­len

Norge kvo­te­res

 

Én kommentar til «Feminismen blir livssyn»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.