Familien eller samfunnet?

Hva er vik­tigst for deg – for­hol­det til din ekte­fel­le eller din for­ank­ring i sam­fun­net? Dette kan sies å være en pro­blem­stil­ling i Et dukke­hjem av Henrik Ibsen – tro­lig det mest spil­te nors­ke tea­ter­styk­ke.

Ifølge skri­ben­te­ne Øivind Østberg og Wilmar Kolnes, beg­ge med lang farts­tid på det­te nett­sted, er for­hol­det mel­lom fami­lie og sam­funn også en aktu­ell pro­blem­stil­ling i dagens nors­ke poli­tikk. Mot sin uttal­te fami­lie­venn­lig­het er Kristelig folke­par­ti pådri­ver for å gjø­re indi­vi­det mer uav­hen­gig av fami­li­en og til­sva­ren­de mer avhen­gig av sam­fun­net. Partiet lok­ker ufor­va­ren­de (?) kvin­ner ut av fami­li­en og over i et liv som såkalt alene­mor ved hjelp av øko­no­misk støt­te. I til­legg hjel­pes kvin­ner til å domi­ne­re over man­nen i for­hol­det til fel­les barn gjen­nom lov­giv­nin­gen. Les artik­ke­len til Østberg og Kolnes her. Man kan for­stå for­fat­ter­ne slik at støt­te til kvin­ner er den egent­li­ge, over­ord­ne­de ver­di for Kr F.

Om støt­te til kvin­ner er den egent­li­ge, over­ord­ne­de ver­di, er for øvrig et spørs­mål som ikke bare kan stil­les til KrF, men til hel­ler man­ge poli­tis­ke aktø­rer i dag. Typisk for gjel­den­de ideo­lo­gis­ke tendens er også at «Et dukke­hjem» fort­satt fram­fø­res med den sam­me ufor­be­hold­ne støt­ten til kvin­nen som da styk­ket ble opp­ført førs­te gang i 1879. Men i dag kun­ne gjer­ne støt­ten gått i mot­satt ret­ning. For mens det i 1879 var man­nen (Helmer) som av ånde­lig lat­skap og i kjed­som­me­lig kon­ven­sjo­na­li­tet svik­tet den handle­kraf­ti­ge Nora, er det i dag kvin­nen som unn­drar seg par­for­hol­dets og der­med livets utford­rin­ger. Godt hjul­pet av sta­ten kan hun for­la­te ethvert for­hold som byr på and­re utford­rin­ger enn hun had­de tenkt seg, f eks like­stilt ansvar.

Les også:

Kjønnsrollebytte hos Ibsen

Kun små lys­glimt

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.