Et mannskap av menn?

Det tys­ke lands­la­get i fot­ball kal­les av tys­ker­ne i blant bare for ”Die Mannschaft”, alt­så Mannskapet. I lik­het med de fles­te and­re nasjo­ner har Tyskland måt­tet inn­se at deres Mannschaft ikke vant Europamesterskapet.

I et land med fot­ballam­bi­sjo­ner er slikt ikke en selv­føl­ge. Nå dis­ku­te­res muli­ge årsa­ker. Særlig for­sme­de­lig var føl­gen­de: ikke bare tap­te Tyskland resul­tat­mes­sig i semi­fi­na­len mot Italia, men laget syn­tes også men­talt slått ut len­ge før full tid. Hva var årsa­ken til det dob­belte neder­la­get?

Som svar på spørs­må­let har avi­sa Die Zeit fore­slått at for stor vekt nå leg­ges på laget som grup­pe. Individualitet mang­ler. Mangel på indi­vi­dua­li­tet hen­ger vide­re sam­me med man­gel på hie­rar­ki. Ingen per­soner skil­ler seg ut og kan ta eks­tra ansvar når det røy­ner på. Lag og lag­ånd er vel og bra, mener avi­sa, men for å opp­nå bed­re resul­ta­ter i fram­ti­da, må den moder­ne evnen til å arbei­de kol­lek­tivt kom­bi­ne­res med klas­sis­ke dyder som indi­vi­dua­li­tet og hie­rar­ki.

Overført til kjønns­de­batt i Norge, og kan­skje i Vesten gene­relt, gjen­kjen­ner vi dis­se begre­pe­ne. Kollektivitet er et femi­ninint trekk i et mil­jø. Femininitet er ikke pro­duk­tivt (enn si frukt­bart!) ale­ne. Kollektivitet og indi­vi­dua­li­tet er, som femi­ni­ni­tet og mas­ku­li­ni­tet gene­relt, i utgangs­punk­tet mot­set­nin­ger, men ikke nød­ven­dig­vis i bunn og grunn. Om du mak­ter å bli høy på beg­ge deler, kan du bli uslåe­lig.

Les også: Forbausende fram­skritt i kvinne­fot­bal­len?

Dette innlegget ble publisert i Lenkeartikkel, Menn og maskulinitet. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.