Er sex verdt risikoen?

Politiinspektør Hanne Kristin Rohde uttryk­ker i Aftenposten 16/4 at menn ikke bør ta den­ne sjan­sen hvis jen­ta i det hele tatt har druk­ket. Voldsom økning i anmeld­te vold­tek­ter er bak­grun­nen for utspil­let.

Rohdes opp­ford­ring kan tol­kes på uli­ke måter. Først og fremst som et for­søk på å beskyt­te kvin­ner. Jeg tol­ker det også som et for­søk på å beskyt­te menn – ikke mot vold­tekt, rik­tig­nok, men mot fals­ke vold­tekts­an­kla­ger og -anmel­del­ser. Hvor langt kan menn hol­des ansvar­lig for inn­hol­det i kvin­ners svar? Dette rei­ser i så fall bety­de­li­ge pro­blem­stil­lin­ger i for­hold til sam­spill, og kan gjer­ne stu­de­res nær­me­re. Jeg mener at gut­ter og menn gene­relt sosia­li­se­res til å ta utvi­det ansvar. Dette inne­bæ­rer imid­ler­tid ikke at bare menn har ansvar.

Ansvarlighetens tyran­ni
Kvinner og menn lærer at “nei betyr nei” – selv i til­fel­ler der “nei” er en del av leken. Hvor langt det er mulig å for­hol­de seg til en slik form for sub­jek­tiv rela­ti­vis­me, ved at “ja” poten­si­elt betyr det dia­met­ra­le, er uvisst. En inter­es­sant paral­lell er bdsm-utøve­re (sado- masochis­me). Her benyt­tes avtal­te kode­ord for å indi­ke­re grense­set­ting, etter­som både “ja” og “nei” ikke nød­ven­dig­vis er ade­kvat. Er inn­fø­ring av for­melt sam­tyk­ke i intim­sfæ­ren en løs­ning? Tvilsomt. Jeg mener der­imot det er mer rea­lis­tisk at kvin­ner og menn tar et like­ver­dig og der­igjen­nom full­ver­dig ansvar, ved at ansvar­lig­he­ten deles frem­for å plas­se­res hos menn ale­ne som “det ansvar­li­ge kjønn”.

Dystopi
Menn må – i lik­het med kvin­ner – beskyt­te seg selv. Det pre­si­se­res såle­des at gut­ter og menn må ten­ke selv og vur­de­re situa­sjo­nen. Her er jeg helt enig. Ytterligere to for­hold må imid­ler­tid avkla­res. Det førs­te er at beg­ge kjønn må ten­ke selv og vur­de­re situa­sjo­nen. Det nes­te er at “ja” bør tol­kes svært sne­vert der­som en eller beg­ge par­ter er beru­set eller på and­re måter kan antas å ikke være i stand til å gi et svar som står for etter­ti­den.

Spørsmålet som nå mel­der seg er hvor­vidt sex er verdt risi­ko­en, for­di “ja” etter alt å døm­me kan rom­me så mye – også et “nei”.

Les også:

Sier nei og mener ja

Nei til tvangs­sex

De to kjønns krutt

Dette innlegget ble publisert i Kjønnsrelasjoner, Tema kvinner. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.