Distanserte lesere?

Som kjent for noen av dere, gjen­nom­før­te Maskulinist.no en leser­un­der­sø­kel­se rundt måneds­skif­tet januar/februar. Det kom svar fra bare fem pro­sent av de som iføl­ge vår sta­ti­stikk bru­ker nett­ste­det mye. At bare få går inn på den kon­tak­ten som en leser­un­der­sø­kel­se inne­bæ­rer, er vi over­ras­ket over.

De som sva­rer for­tel­ler imid­ler­tid at de står nett­ste­det nær når det gjel­der menin­ger på det kjønns­po­li­tis­ke områ­det. Omtrent alle sier de er helt eni­ge eller eni­ge i mye. Av de som har svart, er nes­ten alle menn. Dette er for­skjel­lig fra det inn­tryk­ket vi har fra kom­men­ta­rer og mot­tat­te e-pos­ter. Kommentarer og e-post har nes­ten like man­ge kvin­ner som menn sendt. Men at nes­ten ingen kvin­ner har svart på leser­un­der­sø­kel­sen, må være greit nok. Kvinnelige lese­re mener kan­skje at de er på besøk, og uten det sam­me for­hol­det til nett­ste­det som menn.

Blant de som sva­rer, er det man­ge med høy­ere utdan­ning, men ikke bare det­te. Folk ble bedt om å karak­te­ri­se­re nett­ste­det, og det som kom fram, er for det mes­te posi­tivt. F eks snak­kes det om grun­dig­het og dyb­de. Forslag til for­and­ring er fle­re artik­ler, og mer avan­sert utse­en­de. Vi har spurt folk om de er selv er akti­ve, og de fles­te sva­rer ja. Her skå­rer dis­ku­sjon med ven­ner og kol­le­ger høy­est.

Den vik­tigs­te enkelt­ob­ser­va­sjo­nen, ved siden av den lave del­ta­kel­sen, er at nes­ten alle som sva­rer, opp­gir å ha per­son­lig nyt­te av det de leser (klar­gjør egne menin­ger, tol­ker egne erfa­rin­ger). Dette er akku­rat som vi kun­ne håpe.

Kan vi bli et bed­re nett­sted? Hva betyr egent­lig bed­re i den­ne sam­men­heng? Vi som arbei­der med Maskulinist.no, øns­ker å spil­le en rol­le når det gjel­der utvik­lin­gen av for­hol­det mel­lom de to kjønn i sam­fun­net. Nettstedet tren­ger fle­re sym­pa­ti­sø­rer og fle­re øko­no­mis­ke støtte­spil­le­re. Vi øns­ker også å knyt­te til oss fle­re skri­ben­ter. Målet er et ster­ke­re og sta­dig mer klar­tenkt Maskulinist.no som etter hvert får stør­re inn­fly­tel­se. Folk som har enga­sje­ment og pågangs­mot, men som mang­ler tre­ning i å skri­ve den typen artik­ler som trengs, kan tre­ne seg her. Vi har en ord­ning som vi kal­ler utvik­lings­av­ta­le. Hvis du føler deg på bølge­leng­de med det vi står for, og kan ten­ke deg å bidra, ta kon­takt.

Les også Kjønnspolitisk utgangs­punkt

Dette innlegget ble publisert i Uplassert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.