Barneloven II: Det var ikke SLIK ment!

Mange har nok lurt på hvor­dan det kun­ne ha seg at et oppe­gå­en­de mil­jø som Mannsforum kun­ne ære davæ­ren­de og nåvæ­ren­de like­stil­lings­mi­nis­ter Solveig Horne med foru­mets aller førs­te æres­be­vis­ning til en kvin­ne – Mannsforums kvinne­pris. Dette skjed­de i novem­ber. Statsråden var selv til ste­de og holdt et fore­drag på Mannsforums årli­ge kon­fe­ran­se, som den­ne gan­gen had­de et nor­disk til­snitt. Straks etter fore­dra­get, og før hun måt­te has­te vide­re til and­re opp­ga­ver, slo arran­gø­ren til og over­rak­te gave samt diplom i knal­len­de rødt (uten hen­syn den mørke­blå far­gen som stats­rå­dens par­ti asso­si­e­res med). «Denne kan du slå opp på ditt kon­tor», sa leder Kjetil Thue med et glimt i øyet!

Det sist­nevn­te la imid­ler­tid ikke alle mer­ke til, og aller minst pris­mot­ta­ge­ren selv. Et snaut halv­år sene­re, og med et kata­stro­falt ved­tak i Stortinget om barne­lo­ven den 7/3 bak oss, snak­ker vi med en lett for­tvi­let forums­le­der. «Prisen kun­ne man jo tatt humo­ris­tisk», sier Thue, «men sene­re er vi blitt for­talt at både kvin­ner og menn i stats­rå­dens par­ti skal ha rea­gert på pri­sen. Kvinner lurer på om Horne har glemt hvil­ken kjønns­grup­pe hun kom­mer fra. Overfor menn i par­ti­et skal Horne ha brukt pri­sen som svar på pro­tes­ter mot mang­len­de inn­fri­el­se av par­ti­ets pro­gram.»

Offisielt fikk Horne pri­sen for å ha bidratt til en mer like­stil­lings­ori­en­tert barne­lov. Som kjent er lov­end­rin­gen av 7/3 av rent kos­me­tisk art. Menns kan­skje vik­tigs­te like­stil­lings­an­lig­gen­de står der­med på ste­det hvil, eller kan­skje er det hel­ler en til­bake­gang: menn kan man love alt, og intet hol­de. Skal vi etter det­te håpe at Venstre, som det and­re av to par­ti­er med like­stilt barne­lov på dags­or­den, får rent fler­tall til høs­ten?

«Jeg tenk­te at stats­rå­den vil­le rødme som far­gen på diplo­met hun fikk”, betror Thue oss, «men vi har i alle fall lært noe av det­te. Mang en gang har vi opp­levd at argu­men­ta­sjon ikke nyt­ter, nå vet vi at en “æres­be­vis­ning” hel­ler ikke nyt­ter», avslut­ter Thue.

Les også:

Soppkrigen

Fromhet ikke bare for reli­giø­se

3 kommentarer til «Barneloven II: Det var ikke SLIK ment!»

  1. Hvem er det som har sit­tet og dik­tet i hop ting jeg lik­som skal ha uttalt? Dette er feil­si­tat fra ende til annen! (Og diplo­met var for­øv­rig hvitt og blått. Julegaven der­imot var pak­ket inn i rødt jule­pa­pir. )

    Kjetil Thue

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.