Det personlige er politisk!

«Det per­son­li­ge er poli­tisk.» Denne lær­dom­men fra kvinne­kam­pen kan menn gjer­ne kopiere. Men ellers er spørs­må­let om hvor­dan menn kan gjø­re seg gjel­den­de som grup­pe i sam­fun­net et i hoved­sak uløst pro­blem. Menn bør hel­ler ikke — utover det nevn­te — for­sø­ke å løse pro­ble­met ved å kopiere kvinne­be­ve­gel­sen, av grun­ner som vi ikke skal kom­me inn på her.

Men det er vik­tig å erkjen­ne at pro­ble­met fin­nes! Et vik­tig bidrag til det­te gir Morgenbladets Erling Dokk Holm i sin anmel­del­se den 23/10 av boka «Mannen: myter, løgn og sann­het» av Dag Furuholmen (psy­kia­ter) og Ted Usatynski (psy­ko­log). Dokk Holm har mye godt å si om boka, men sier også at det «hvi­ler en plag­som ånd» over den. Boka gir nem­lig bare psy­ko­lo­gis­ke for­kla­rin­ger på de vans­ker menn ut fra deres erfa­ring med kurs og tera­peu­tisk arbeid opp­le­ver, til tross for at det iføl­ge Dokk Holm er «end­rin­gen i sam­funns­struk­tu­ren som har gjort at man­ge menn for­tvi­ler over seg selv og den­ne ver­den». Morgenbladets anmel­der er der­med helt på lin­je med anmel­del­sen på det­te nett­sted av 25/6, skre­vet av Øivind Østberg .

Men hel­ler para­dok­salt er det da at Dokk Holm i sis­te del av sin anmel­del­se etter­ly­ser stør­re enga­sje­ment fra kvin­ner når det gjel­der menns vans­ker. Han lis­ter opp paro­ler fra sis­te 8. mars, som stort seg drei­er seg om vel­kjen­te kvinne­krav, og etter­ly­ser paro­ler som «Stans fra­fal­let i videre­gå­en­de. Redd våre gut­ter!» Ok, vi kan være eni­ge i at kvin­ner kun­ne vist stør­re poli­tisk ansvar­lig­het, og ikke bare tenkt på seg selv. Men vil­le det ikke vært mer på sin plass om anmel­de­ren anty­det hvor­dan det sto­re «hul­let» hos Furuholmen og Usatynski kun­ne fyl­les med noe menn selv kun­ne gjø­re på sam­funns­plan?

Lesere av det­te nett­sted vil vite at hvor­dan menn kan gjø­re seg gjel­den­de på sam­funns­plan er et av våre vik­tigs­te anlig­gen­der, kan­skje det vik­tigs­te. Selv om pro­ble­met ikke er løst, f eks når det gjel­der spørs­må­let om orga­ni­se­ring, har vi i alle fall begynt.

Les der­for også:

På tide å bry­te like­stil­lings­mono­po­let!

Middelklassens menn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.