Det friske kjønn

Menn er det fris­ke kjønn. Fra tid til annen har man sett avis­ar­tik­ler om spe­si­el­le, dif­fu­se, kvinne­li­del­ser, men jeg må inn­røm­me det var nytt for meg at kvin­ner har så mye som 60 pro­sent høy­ere syke­fra­vær enn menn. Eller for å si det på en annen måte: Menn hol­der seg fris­ke fire av de ti dage­ne kvin­ner er syke. Dette står å lese i en artik­kel i Aftenposten av Arnstein Mykletun, senior­fors­ker ved folke­helse­in­sti­tut­tet og  Kjell Vaage, pro­fes­sor ved Institutt for øko­no­mi, Universitetet i Bergen.

Kjønnsforskjellen i syke­fra­vær er kan­skje i sam­me stør­rel­ses­or­den som for­skjel­len når det gjel­der leve­al­der, som er rundt fem år. I leve­al­der er det som kjent kvin­ne­ne som hol­der lengst. Begge for­hold har imid­ler­tid den kon­se­kvens at menn finan­sie­rer sosial­bud­sjet­tet, mens kvin­ner bru­ker det. Om man skul­le fryk­te å til­hø­re en utryd­dings­tru­et art, tør det sist­nevn­te være et moment som gjør inn­trykk på beg­ge våre mot­par­ter i sam­funns­li­vet, kvin­ne­ne og sta­ten!

Kjønnsforskjellen i syke­fra­vær kan gi grunn­lag for vide­re reflek­sjo­ner. Vi kun­ne reflek­te­re over årsa­ker, og vi kan reflek­te­re på et over­ord­net plan over hva en set­ter fokus på og hvor­dan en ten­ker seg å løse kvin­ners høy­ere syke­fra­vær og menns kor­te­re leve­al­der. Mitt inn­trykk er at syke­fra­vær har stor opp­merk­som­het, men da mest av sam­funns­øko­no­mis­ke grun­ner, og kjønns­pro­fi­len i dis­ku­sjo­nen er lav til tross for den sto­re for­skjel­len (jf kon­klu­sjo­nen i Aftenposten). Burde vi hel­ler ven­te at kvin­ner skal lære noe av menn? Kort leve­al­der er der­imot ikke noe begrep over­ho­det. Snarere er foku­set på lang leve­al­der med den til­ta­ken­de eldre­bøl­gen, og da fort­satt med øko­no­mis­ke kon­se­kven­ser som vik­tigs­te side ved saken. At menn lever kor­te­re, er her still­tien­de bare en for­del. Denne still­he­ten bur­de kan­skje menn bry­te. Vi skal vel ikke uten vide­re god­ta å være sam­fun­nets tål­mo­di­ge arbeids­hes­ter, lik den over­or­dent­lig ster­ke og loja­le arbeids­hes­ten Boxer i George Orwells roman ”Animal Farm”. Boxer ble slak­tet den dagen han var fer­dig med å sle­pe stein til vind­mølle­an­leg­get, går­dens kraft­verk, i ste­det for å slip­pes inn på den love­de pen­sjo­nist­til­væ­rel­sens grøn­ne gress­gan­ger.

Les også:

Lynkurs i kjønns­bio­lo­gi

Lik lønn for uli­ke kjønn?

Dette innlegget ble publisert i Jobb, Lenkeartikkel. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.