Svensk om mannen

Jeg var en tur i Sverige nylig og foran en avis­kiosk falt blik­ket på over­skrif­ten Män, så fun­kar de — Mannspanelets 340 svar. Jeg kjøp­te det aktu­el­le maga­si­net og håpet å fin­ne noe som var inter­es­sant, og kan­skje hyg­ge­lig, å lese. Jeg opp­da­get snart at det drei­de seg om et panel maga­si­net selv had­de opp­nevnt. Panelmedlemmene, fire i tal­let, ble inter­vju­et på de førs­te side­ne. Så fulg­te et inter­vju med en kvin­ne. Hun var blitt for­latt av sin mann, og had­de da fått god hjelp av pane­let, for­tal­te hun. Hjelpen gikk ut på å fin­ne fram til det ver­ste i seg selv for å ta igjen mot eks-man­nen.

Noe over­ras­ket over tenden­sen i hjel­pen (selv om det sik­kert kan fore­kom­me til­fel­ler hvor den til­råd­de hold­nin­gen er beret­ti­get) blad­de jeg til­ba­ke til inn­holds­for­teg­nel­sen. På vei­en regist­rer­te jeg at maga­si­net har en kvin­ne­lig redak­tør. Over inn­holds­for­teg­nel­sen stod føl­gen­de: ”Männen är inte svin eller djur, Fortsett å lese Svensk om man­nen

Maskulinist.no på lesebrett i sommer

For deg med lese­brett og ustan­se­lig trang til å lese, til­bys en utvalgt sam­ling på ti artik­ler fra Maskulinist.no i ebok-for­mat, via tje­nes­ten Readlists.com.

Fiffig når du sit­ter på toget, lig­ger på stran­da eller når reg­net pøser ned uten­for vin­du­et. Eller som i det­te til­fel­let, når nettil­gan­gen er fra­væ­ren­de og du føler at Maskulinist.no er for langt unna. Du kan natur­lig­vis opp­ret­te din egen sam­ling også.

Gå til Maskulinist.no som­mer­lek­ty­re — lesing som gir deg frem­drift og velg kor­re­spon­de­ren­de ebok-for­mat i venst­re kolon­ne for å las­te ned til iPad/iPhone, Kindle eller and­re epub-kom­pa­tib­le lese­brett. Boken sen­des til deg på epost og du las­ter den selv over på din enhet. Enklere blir det nes­ten ikke.

Fortsatt god som­mer og god for­nøy­el­se!

Maskulinist.no på Twitter

Følg Maskulinist.no på Twitter — om hva som brem­ser menn, og det som gir oss fart!


Distanserte lesere?

Som kjent for noen av dere, gjen­nom­før­te Maskulinist.no en leser­un­der­sø­kel­se rundt måneds­skif­tet januar/februar. Det kom svar fra bare fem pro­sent av de som iføl­ge vår sta­ti­stikk bru­ker nett­ste­det mye. At bare få går inn på den kon­tak­ten som en leser­un­der­sø­kel­se inne­bæ­rer, er vi over­ras­ket over.

De som sva­rer for­tel­ler imid­ler­tid at de står nett­ste­det nær når det gjel­der menin­ger på det kjønns­po­li­tis­ke områ­det. Fortsett å lese Distanserte lese­re?

Lytteplikt for folk med makt

Mange utta­ler seg for tiden på veg­ne av sam­fun­net. Jeg vil imid­ler­tid kom­me med et indi­vi­du­elt bidrag og slut­ter meg ikke fullt ut til det som synes å være den almin­ne­li­ge reak­sjon etter 22/7.

At mak­ten lyt­ter, mener jeg er like avgjø­ren­de for demo­kra­ti­et som stem­me­ret­ten. Fortsett å lese Lytteplikt for folk med makt

Vi vil vise respekt ...

... for tapet av men­neske­liv og lidel­se­ne bom­ben i regje­rings­kvar­ta­let og mas­sa­kren på Utøya har påført ofre­ne, and­re berør­te, lan­det og ver­dens­sam­fun­net. Det vil ta tid før vi fullt ut kla­rer å ta inn over oss det som er skjedd. Vi sen­der tan­ker og med­fø­lel­se til ofre­ne og deres pårø­ren­de.