Kategoriarkiv: Menn og maskulinitet

Generelt om mas­ku­li­ni­tet og menns stil­ling i sam­fun­net.

En mann med skjegg

Lurer du på om det er ok å fram­stå på sce­nen med utpre­get kvin­ne­li­ge fak­ter og til­sva­ren­de kosty­me? Kan du slik vin­ne Eurovision Song Contest, og der­et­ter tak­ke for støt­ten i sam­me stil — rørt til tårer og med selv­ut­slet­ten­de “kvin­ne­lig” takk­nem­lig­het? Ja det kan … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Kjønnsnihilisme

Hva med et nytt ord «hen» som et kjønns­nøy­tralt pro­no­men i ste­det for «han» eller «hun»? I Sverige er det­te ordet alle­re­de beslut­tet inn­ført. Dette er kan­skje en god nyhet for alle som «mang­ler kjønn». Generelt, hvis du mang­ler noe, kan du … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Kampen om voldtekt

Rett før som­mer­en 2013 kom det ut en bok på Dreyers Forlag som nok ble pluk­ket opp på rada­ren av alle som er opp­tatt av kjønns­pro­ble­ma­tik­ken. Den fikk en blan­det mot­ta­kel­se i norsk pres­se-, fra strå­len­de omta­le i Aftenposten til slakt i Dagbladet. En slik bok må leses.
Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

På tide å bryte likestillingsmonopolet!

Maskuline ver­di­er i arbeids­li­vet og rett­fer­dig barne­for­de­ling er to krav som kan for­ene kar­rie­re­o­ri­en­ter­te menn og fami­lie­ori­en­ter­te menn i et fel­les pro­sjekt for like­stil­ling også på menns pre­mis­ser. Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Hva vil menn?

Hva vil menn som på en eller annen måte kan sies å til­hø­re manns­be­ve­gel­sen i like­stil­lings­po­li­tik­ken?” Dette spørs­må­let ble i år stilt av Mannsforum i for­bin­del­se med manns­da­gen 19. novem­ber. Vi brin­ger her et svar på spørs­må­let, gitt av Øivind Østberg, kjent som skri­bent på det­te nett­sted. Les vide­re

Skrevet i Menn og maskulinitet | 3 kommentarer

Seier for familien

Gjennom tre år ble en Oslo-fami­lie med far, mor og tre gut­ter utsatt for et for­mi­da­belt press fra barne­vern og poli­ti, som til slutt vis­te seg grunn­løst. Slikt kun­ne knek­ket man­ge. Men med den­ne fami­li­en er det mot­satt. Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Menn og maskulinitet | 13 kommentarer

Aggressiv feminisme med Reform som logrende pådriver

Aggressiv femi­nis­me er på frem­marsj – med Reform som log­ren­de pådri­ver. Åpenbart som en opp­føl­ger av fle­re NRK-pro­­gram­­­mer fra den sene­re tid, i stor grad basert på doku­men­ta­sjon fra Sverige, kan NRK mel­de at vårt nors­ke “Reform” med det for­kla­ren­de til­leggs­nav­net … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Menn og maskulinitet | 4 kommentarer

Når jakt blir til heksejakt

Jakt kre­ver pre­si­sjon. Det er når den­ne pre­si­sjo­nen mang­ler, at jakt blir til hekse­jakt, det være seg på kvin­ne­li­ge eller mann­li­ge hek­ser. I den dans­ke fil­men «Jakten» får vi se jakt både med og uten pre­si­sjon. Filmen utspil­ler seg blant … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Menn og maskulinitet | 1 kommentar

Kontrollen over fjernkontrollen

I kro­nik­ken Feminine menn i ver­dens lyk­ke­ligs­te land skri­ver pro­du­sen­te­ne av NRKs popu­læ­re pro­gram Hjernevask fra 2010, Harald Eia og Ole Martin Ihle, her sam­men med Nils Brenna, om hvem som har kon­troll over kul­tur­ut­vik­lin­gen i Norge. Det påvi­ses blant annet hvor­dan … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel, Menn og maskulinitet | 1 kommentar

Seierherrene og -damene

Kulturminister Hadia Tajik har fått kri­tikk fra jour­na­list og for­fat­ter Jon Hustad. Sistnevnte påstår at kul­tur­mi­nis­te­ren sva­rer bare skole­flinkt på spørs­må­let om hva norsk kul­tur er. For min del mener jeg at Tajik er blant vår tids sei­er­her­rer, eller skal … Les vide­re

Skrevet i Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar