God hjelp til å bli mann — men ikke til den kjønnspolitiske kampen

M-F-UAnmeldelse av Mannen: myter, løgn og sann­het av Dag Furuholmen og Ted Usatynski, Cappelen Damm 2015, 311 sider

Tittelen på den­ne boka kan gi tan­ker om at vi her får et gene­ral­opp­gjør med råden­de hold­nin­ger om man­nen og det mann­li­ge, et kamp­skrift mot en for­kvak­let manns­fiendt­lig sam­funns­ide­o­lo­gi. Med en slik for­vent­ning – som man kan­skje bur­de for­stått var mal­plas­sert etter å ha regist­rert den meget vel­vil­li­ge behand­ling bok og for­fat­ter fikk av TV2 og NRK ved lan­se­rin­gen — blir nok lese­ren skuf­fet. Boken kan med stør­re rett beskri­ves som en vei­le­der for menn som søker tera­pi og egen­te­ra­pi, skre­vet av en norsk psy­kia­ter (Furuholmen) og en ame­ri­kansk psy­ko­log (Usatynski). Bedømt slik blir boken meget inter­es­sant og inn­sikts­full, og dens ansat­ser til sam­funns- og ideo­lo­gi­kri­tikk kun­ne nær­mest sees som en bonus. Men boka beve­ger seg i det kjønns­po­li­tis­ke felt, Fortsett å lese God hjelp til å bli mann — men ikke til den kjønns­po­li­tis­ke kam­pen

En mann med skjegg

36698_conchita_wurst_ORF_00-200x300Lurer du på om det er ok å fram­stå på sce­nen med utpre­get kvin­ne­li­ge fak­ter og til­sva­ren­de kosty­me? Kan du slik vin­ne Eurovision Song Contest, og der­et­ter tak­ke for støt­ten i sam­me stil — rørt til tårer og med selv­ut­slet­ten­de “kvin­ne­lig” takk­nem­lig­het? Ja det kan du, men helst som mann – og gjer­ne med skjegg. Slik kan du, på ett tabu nær, bidra til å fri­stil­le alle kjønnsat­tri­but­ter. Kun skal kjønnsat­tri­but­te­ne ikke ha noe med vir­ke­lig kjønn å gjø­re.

Det kan pas­se å min­nes det­te i dag, ett år etter at Fortsett å lese En mann med skjegg

Kjønnsnihilisme

Hva med et nytt ord «hen» som et kjønns­nøy­tralt pro­no­men i ste­det for «han» eller «hun»? I Sverige er det­te ordet alle­re­de beslut­tet inn­ført.

Dette er kan­skje en god nyhet for alle som «mang­ler kjønn». Generelt, hvis du mang­ler noe, kan du lind­re man­ge­len ved å deva­lu­ere ver­di­en av det du mang­ler. Dette er mis­un­nel­sens logikk. Fortsett å lese Kjønnsnihilisme

Kampen om voldtekt

Kampen-om-voldtekt-omslagRett før som­mer­en 2013 kom det ut en bok på Dreyers Forlag som nok ble pluk­ket opp på rada­ren av alle som er opp­tatt av kjønns­pro­ble­ma­tik­ken. Den fikk en blan­det mot­ta­kel­se i norsk presse‑, fra strå­len­de omta­le i Aftenposten Voldtektsmyten slår sprek­ker av Bjørn Vassnes til slakt i Dagbladet Som om nors­ke femi­nis­ter tje­ner på å stemp­le alle menn som vold­tekts­for­bry­te­re av Charlotte Myrbråten.

En bok som lov­pri­ses av Vassnes (for­fat­ter av bl.a. ”Sokrates og sjø­pun­gen”), men slak­tes av Myrbråten (debatt­re­dak­tør i det femi­nis­tis­ke maga­si­net Fett), må leses. Fortsett å lese Kampen om vold­tekt

På tide å bryte likestillingsmonopolet!

Noen mono­po­ler er vi så vant til at vi kna­pt leg­ger mer­ke til dem. Feminismen har len­ge hatt hege­mo­ni gren­sen­de til mono­pol på hvor­dan like­stil­ling skal for­stås og prak­ti­se­res. Menn har inn­til nylig for­holdt seg støt­ten­de — eller mer reser­vert — men all­tid reak­tivt over­for det femi­nis­tis­ke para­dig­met. I dag arbei­der imid­ler­tid menn, der­iblant vi som står bak den­ne artik­ke­len, med å utvik­le en mer selv­sten­dig posi­sjon. Vi er ikke imot like­stil­ling, men vi vil noe annet enn det råden­de like­stil­lings­mon­po­let.

Like muligheter eller likt resultat?

Vi vil blant annet ta opp et spørs­mål som etter vår opp­fat­ning har hatt liten opp­merk­som­het. Fortsett å lese På tide å bry­te like­stil­lings­mono­po­let!

Hva vil menn?

Hva vil menn som på en eller annen måte kan sies å til­hø­re manns­be­ve­gel­sen i like­stil­lings­po­li­tik­ken?” Dette spørs­må­let ble i år stilt av Mannsforum i for­bin­del­se med manns­da­gen 19. novem­ber. Vi brin­ger her et svar på spørs­må­let, gitt av Øivind Østberg, kjent som skri­bent på det­te nett­sted, fram­ført på et møte holdt i for­bin­del­se med dagen.

Jeg vil begyn­ne med å frem­set­te to svei­pen­de og spiss­for­mu­ler­te påstan­der som jeg ikke begrun­ner nær­me­re:

Ikke noen gang eller noe sted har det vært rela­tivt sett mer for­del­ak­tig å være kvin­ne enn i de nor­dis­ke land i dag.

Ikke noen gang eller noe sted har menn og mann­lig­het blitt utsatt for så omfat­ten­de angrep og kri­tikk for å under­tryk­ke og dis­kri­mi­ne­re kvin­ner.

I det­te para­dok­set lig­ger etter min mening for­kla­rin­gen på at et klart fler­tall av nors­ke menn Fortsett å lese Hva vil menn?

Seier for familien

Gjennom tre år ble en Oslo-fami­lie med far, mor og tre gut­ter utsatt for et for­mi­da­belt press fra barne­vern og poli­ti, som til slutt vis­te seg grunn­løst. Slikt kun­ne knek­ket man­ge. Men med den­ne fami­li­en er det mot­satt — den står i dag frem som sam­let og vel­fun­ge­ren­de. Familiens kamp i retts­ap­pa­ra­tet end­te med sei­er.

”… levde under et regime av frykt og vold”

Tingretten døm­te først fami­lie­fa­ren til fire måne­ders feng­sel. Saken gikk til lag­manns­ret­ten hvor aktor vil­le ha ti måne­ders feng­sel. Å høre aktors og bistands­ad­vo­ka­tens nåde­løse pro­se­dy­rer, støt­tet på barne­ver­nets svart­ma­len­de vitne­for­kla­rin­ger, og så ven­te i to uker på lag­manns­ret­tens dom, var den sis­te pine­ful­le prø­vel­se for­eld­re­ne måt­te gjen­nom før de fikk resul­ta­tet: Fortsett å lese Seier for fami­li­en

Aggressiv feminisme med Reform som logrende pådriver

Aggressiv femi­nis­me er på frem­marsj – med Reform som log­ren­de pådri­ver. Åpenbart som en opp­føl­ger av fle­re NRK-pro­gram­mer fra den sene­re tid, i stor grad basert på doku­men­ta­sjon fra Sverige, kan NRK mel­de at vårt nors­ke “Reform” med det for­kla­ren­de til­leggs­nav­net “res­surs­sen­ter for menn” ons­dag 13.3 ved dets leder Are Saastad mas­ku­lint handle­kraf­tig alle­re­de har over­le­vert en rap­port til regje­rin­gen som tar til orde for at “anti­fe­mi­nis­tis­ke ytrin­ger skal kun­ne straf­fes slik rasis­tis­ke ytrin­ger kan.”

Her frem­kom­mer det at «Kvinner skri­ver typisk at «jeg er uenig med deg og synes du er dum i hodet» og sig­ne­rer med sitt eget navn. Menns hat­mai­ler har en helt annen karak­ter. Fortsett å lese Aggressiv femi­nis­me med Reform som log­ren­de pådri­ver

Når jakt blir til heksejakt

Unbenannt
Mads Mikkelsen som Lucas i “Jakten” av Thomas Vinterberg

Jakt kre­ver pre­si­sjon. Det er når den­ne pre­si­sjo­nen mang­ler, at jakt blir til hekse­jakt, det være seg på kvin­ne­li­ge eller mann­li­ge hek­ser.

I den dans­ke fil­men «Jakten» får vi se jakt både med og uten pre­si­sjon. Filmen utspil­ler seg blant en grup­pe menn som det ind­re mil­jø. Disse bor i liten by, hvor det selv­føl­ge­lig også fin­nes kvin­ner. I blant går men­ne­ne på jakt, og om kvel­den fes­ter de i tra­di­sjo­nell manns­stil. Fortsett å lese Når jakt blir til hekse­jakt

Kontrollen over fjernkontrollen

I kro­nik­ken Feminine menn i ver­dens lyk­ke­ligs­te land skri­ver pro­du­sen­te­ne av NRKs popu­læ­re pro­gram Hjernevask fra 2010, Harald Eia og Ole Martin Ihle, her sam­men med Nils Brenna, om hvem som har kon­troll over kul­tur­ut­vik­lin­gen i Norge. Det påvi­ses blant annet hvor­dan kul­tu­ren er blitt femi­ni­ni­sert som føl­ge av beviss­te valg og makt­for­hold. «Når kvin­ner sty­rer fjern­kon­trol­len, får det kon­se­kven­ser også for nyhets­jour­na­lis­tik­ken», skri­ver de vide­re. Forfatterne får fram rea­li­te­ter som bur­de være opp­sikts­vek­ken­de når de kom­mer i klar­tekst, og dess­uten fra folk med til­hø­rig­het til stats­ka­na­len.

Artikkelen inn­byr til reflek­sjon. Innbyr den også til hand­ling? Ikke direk­te, hel­ler mot­satt, om vi tar avslut­nin­gen på ordet:

Land domi­nert av klas­sis­ke kvin­ne­li­ge ver­di­er har mind­re vold, er tryg­ge­re, har en jev­ne­re for­de­ling av gode­ne og har mind­re skam og for­dom­mer rundt naken­het og sex..... Har vi det fint i det sam­fun­net stats­mi­nis­ter Gunnar Knudsen la grunn­la­get for i 1913? [kvin­ner fikk stem­me­rett, red anm.] Ja! Ble det sånn som Knudsen had­de tenkt? Nei! Er det noen som kje­der seg litt i det nye, femi­ni­ne Norge? Neiida!

Litt kjed­som­het er nep­pe grunn­lag for noe manns­opp­rør. Forfatterne skri­ver på en måte som ikke pro­vo­se­rer. Innholdet tatt i betrakt­ning er det­te en jour­na­lis­tisk «pre­sta­sjon», hvis det er det­te man vil opp­nå. For meg synes imid­ler­tid menn å fin­ne seg i alt. Videre kan det være et spørs­mål om menn ikke bare fin­ner seg i alt, men også er i ferd med å ven­ne seg til alt. Til slutt risi­ke­rer vi å glem­me at et annen vir­ke­lig­het enn den femi­ni­ser­te er mulig.

Les også: Seierherrene og ‑dame­ne