Den såkalte “mannosfæren”

Det snak­kes i blant om „man­no­sfæ­ren“. Tilhører vi på det­te nett­sted den­ne?

I en artik­kelNRK, skre­vet av de to jour­na­lis­te­ne Thomas Seltzer og Martin Gedde-Dahl, beskri­ves «man­no­sfæ­ren» slik:

«Mannosfæren» er nav­net på det digi­ta­le uni­ver­set for manns­ak­ti­vis­me – et løst sam­men­vevd nett­verk av blog­ger, yout­ube-kana­ler og foru­mer som har til fel­les at de hand­ler om mas­ku­li­ni­tet eller menns ret­tig­he­ter. Under den­ne vide para­ply­en … 

Er Maskulinistisk arkiv da med i «man­no­sfæ­ren»? Det spørs kan­skje om den­ne først og fremst defi­ne­res ut fra kontakt/nettverk eller ut fra inn­hold. Eller kan­skje ut fra noe helt annet?

Fortsett å lese Den såkal­te “man­no­sfæ­ren”

Råd til en ung mann i Bergen ...

.. eller et annet sted i Norge. Maskulinist.no var nylig i Bergen for å del­ta i en debatt i Studentersamfunnet om menn og maskulinitet.Det var stor inter­es­se for møtet og full sal.

På podi­et ser du Maskulinist.no v/redaktøren, Arild Brock, plas­sert litt til høy­re for de øvri­ge del­ta­ker­ne. Videre Eirik Liberg (mode­ra­tor, til venst­re), Luca Dalen Espseth (Foreningen FRI) og Andreas Sjalg Unneland (Sosialistisk Ungdom).

Noen har i etter­tid etter­lyst en opp­sum­me­ring. Nedenfor føl­ger noen av våre syns­punk­ter, hvor­av fle­re fram­ført i debat­ten, her for­mu­lert som 7 råd.

1. Vær mann!

Å være mann er noe annet enn å være kvin­ne. Kvinner får sva­re for seg, men menn er til en viss grad et kunst­pro­dukt. Fortsett å lese Råd til en ung mann i Bergen ...

Ta vare på gullkorn!

Intervju med Arild Brock, redak­tør av Maskulinist.no.

I for­bin­del­se med åpnin­gen av sitt nye nett­sted “Menn og sam­funn” har redak­tø­ren, Arne Evjenth, inter­vju­et redak­tø­ren for her­væ­ren­de nett­sted. Menn og sam­funn er blen­den­de nytt (åpner snart), mens Maskulinist.no nå må reg­nes som vete­ran med 11 års farts­tid bak seg. Spørsmålene som enga­sje­rer er imid­ler­tid de sam­me. Det opp­stod straks kon­takt mel­lom “ung” og “eld­re” og spørs­må­le­ne fra Evjenth gikk hjem hos den inter­vjue­de.

Spørsmål: Hva er maskulinisme?

Maskulinisme er å inter­es­se­re seg for kjønn og like­stil­ling sett fra en manns­syns­vin­kel. I utgangs­punk­tet er det så enkelt. Det er det sam­me som femi­nis­me, bare med mot­satt kjønns­for­tegn. Men hvor­dan begre­pet «mas­ku­li­nis­me» opp­fat­tes, kan variere, og det sam­me gjel­der for så vidt femi­nis­me. Viktigst fra vår side er at vi ser de to kjønn som like­ver­di­ge, men ikke like. Fordi de to kjønn ikke er like, og har ulik his­to­rie, er det behov for gjen­nom­tenk­ning av egen situa­sjon også fra menns side. Og ikke minst: Det er behov for at det som ten­kes og erfa­res kom­mer til uttrykk.

Spørsmål: Hvilke saker er viktigst nå?

Det er vik­tig å dan­ne seg et bil­de de to kjønns fak­tis­ke stil­ling — i sam­fun­net og sosi­alt, det vil si på makro­nivå og på mikro­nivå. Gjør en det­te, vil en se at menns stil­ling i fami­lie­li­vet (eller en kun­ne kal­le det kjær­lig­hets­li­vet) er nær­mest pre­kær. Fortsett å lese Ta vare på gull­korn!

No Trump

Jeg mener det er en mis­for­stå­el­se å tro at du må støt­te Trump i den ame­ri­kans­ke valg­kam­pen for­di du selv er mann. Man kan sym­pa­ti­se­re med den sym­pa­ti Trump får, uten å sym­pa­ti­se­re med Trump.

En sei­er for Clinton vil rik­tig nok være en sei­er for de femi­nis­ter som for 40–50 år siden star­tet den da nye kvinne­be­ve­gel­sen. Fortsett å lese No Trump

Sosialdemokrati eller maskulinisme?

Det kom­mer snart en kon­fe­ran­se hvor menn og menns for­hold er tema. Organisasjonen “MannsForum” arran­ge­rer en nor­disk kon­fe­ran­se i Oslo 18. — 19. novem­ber. Etter avta­le skal under­teg­ne­de, som repre­sen­tant for mil­jø­et rundt Maskulinist.no, hol­de et inn­legg i kon­fe­ran­sens luk­ke­de del (lør­dag fra kl 12.45).

Sesjonen er imid­ler­tid ikke mer luk­ket enn at vi vil røpe vårt plan­lag­te bidrag her. Vi har ufor­met fire mas­ku­li­nis­tis­ke paro­ler i anled­ning møtet med det vi ut fra vårt inn­trykk av arran­gør og arran­ge­ment antar er et “sosial­de­mo­kra­tisk” forum.

Sosialdemokrati eller mas­ku­li­nis­me, det er kan­skje et stør­re skil­le her enn mel­lom sosial­de­mo­kra­ti og femi­nis­me. Her kun­ne det vært på sin plass med en utdy­ping av hva vi mener med sosial­de­mo­kra­ti. Av kapa­si­tets­grun­ner må det­te imid­ler­tid utstå til en sene­re anled­ning. Vi byr da på fire “mas­ku­li­nis­tis­ke paro­ler”, som for­søks­vis uttryk­ker det vi står for i kon­trast til det vi opp­fat­ter som “sosial­de­mo­kra­ti”.

1 Sinne er sunt – bruk ditt sinne!

Parolen byg­ger for det førs­te på den opp­fat­ning at det ikke er noen «feil­kon­struk­sjon» ved men­nes­ket at vi er i stand til å bli sin­te. Det gjel­der også, eller ikke minst, for menn. Fortsett å lese Sosialdemokrati eller mas­ku­li­nis­me?

Islam — noe for menn?

Von Mariusz Kubik, http://www.mariuszkubik.pl - own work, http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kmarius, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4188915
Michel Houellebecq (foto: Mariusz Kubik)

Underkastelse av Michel Houellebecq, Cappelen Damm 2015, Oversatt av Tom Lotherington, 264 s

Å gå over til islam, med eller uten kris­ten for­tid, er for de fles­te av leser­ne en tan­ke like fjern som scien­ce fic­tion. Faktum er like­vel at islam vin­ner sto­re ska­rer av nye til­hen­ge­re i Europa, også i Norge. I England skal to tredje­de­ler av kon­ver­tit­te­ne være kvin­ner. I fram­tids­ro­ma­nen “Underkastelse” av Michel Houellebecq frem­stil­les islam som en spe­si­elt attrak­tiv reli­gion for menn.

Boka kom ut i Paris sam­me dag som ter­ror­an­gre­pet på Charlie Hebdo fant sted, 7. janu­ar 2015, og for­fat­te­ren var selv motiv på bladets for­si­de den dagen. Fortsett å lese Islam — noe for menn?

Forsøk på å være mann

EPAnmeldelse av boka «Knuste hjer­ter og halve sann­he­ter- Force Manjeure» av Geir Sætre, roman, Comino for­lag, 2015

Forsøk på å være mann er den­ne bokas tema. Samtidig kan vi si at roma­nen er for­fat­te­rens for­søk på å være for­fat­ter. Boka er Sætres førs­te.

Vi møter roman­fi­gu­ren Edgar Paasche som lager­ar­bei­der med en for­kjær­lig­het for å kjø­re truck og i fri­ti­da med en for­kjær­lig­het for å hive inn­på sto­re meng­der alko­hol. Sistnevnte gjø­res i sel­skap med kom­pi­ser på jakt etter damer. Spesielt Edgar tren­ger alko­ho­len for å styr­ke motet (og for å tåle dår­li­ge resul­ta­ter).

Men så for­and­rer alt seg. Kort opp­sum­mert leser vi føl­gen­de: 1) Edgar får råd av kom­pi­sen, som er rå på sjek­king, om å set­te seg høy­ere mål. 2) Edgar viser seg å kjen­ne til femi­nis­tisk lit­te­ra­tur, Fortsett å lese Forsøk på å være mann

Klagemål

Et tyve­tall menn møt­tes til kon­fe­ran­sen «Quo Vadis, mann?» arran­gert av Mannsforum i Oslo den 19. novem­ber i fjor — en dato som gjel­der for å være inter­na­sjo­nal manns­dag. Mannsforum har arran­gert dis­ku­sjons­mø­ter om menn, kjønn og like­stil­ling siden 2009. Deltakerne på kon­fe­ran­sen repre­sen­ter­te små mil­jø­er som har det til fel­les at de set­ter fokus på menns for­hold. Maskulinist.no var også repre­sen­tert.

Nei, takk!

Det er nok­så stor varia­sjon å fin­ne når en ser på mil­jø­er som beskjef­ti­ger seg med menns for­hold. Noen gjør det nær­mest «ufri­vil­lig», Fortsett å lese Klagemål

Fri mann

shantaramKommentar til den selv­bio­gra­fis­ke roma­nen «Shantaram» av Gregory David Roberts, norsk utga­ve ved for­la­get Press, 2008.

Er du fri hvis du er gang­ster? Kanskje, hvis du kom­mer fra en annen kul­tur og bare er asso­si­ert med­lem. Du nyter da alle med­lem­ska­pe­ts for­de­ler sam­ti­dig som du tro­lig kan tre ut når du måt­te øns­ke det. «Friheten til å si nei» er vik­tig for bokas hoved­per­son. Den mafia­en vi snak­ker om her, har for øvrig etis­ke stan­dar­der. De avstår f eks fra pro­sti­tu­sjon og heroin som «sats­nings­om­rå­der», ikke for­di det­te er ulov­lig, men for­di det er uetisk, slik den­ne mafia­ens grunn­leg­ger og øvers­te sjef ser det.

Historien

«Vår mann» er aust­ra­li­er, og bærer i boka hin­di-nav­net Lin. Lin har gjen­nom bokas 900 sider sitt fas­te til­hold i Bombay og er iden­tisk med bokas for­fat­ter. Millionbyen Bombay er geo­gra­fisk delt mel­lom uli­ke mafia­er, dels sam­ar­bei­den­de, dels riva­li­se­ren­de. Grunnleggeren av mafia­en møter vi som en tenk­som her­re, som gjer­ne dis­ku­te­rer etis­ke og and­re filo­so­fis­ke spørs­mål med Lin og de øvri­ge med­lem­me­ne. At sje­fen og and­re lever godt av inn­tek­te­ne fra ulov­lig valuta­han­del, fra for­falsk­ning av pass og fra inn­kre­ving av beskyt­tel­ses­pen­ger Fortsett å lese Fri mann