Kategoriarkiv: Menn og maskulinitet

Generelt om mas­ku­li­ni­tet og menns stil­ling i sam­fun­net.

Råd til en ung mann i Bergen ...

.. eller et annet sted i Norge. Maskulinist.no var nylig i Bergen for å del­ta i en debatt i Studentersamfunnet om menn og maskulinitet.Det var stor inter­es­se for møtet og full sal. På podi­et ser du Maskulinist.no v/redaktøren, Arild Brock, plas­sert litt til høy­re for de … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Den “myke” mannen — og den andre

Et dikt for menn og kvin­ner   DE EVIGE TRE Det er to menn i ver­den, som bestan­dig krys­ser min vei, den ene er ham jeg els­ker, den annen

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Ta vare på gullkorn!

Intervju med Arild Brock, redak­tør av Maskulinist.no. I for­bin­del­se med åpnin­gen av sitt nye nett­sted “Menn og sam­funn” har redak­tø­ren, Arne Evjenth, inter­vju­et redak­tø­ren for her­væ­ren­de nett­sted. Menn og sam­funn er blen­den­de nytt (åpner snart), mens Maskulinist.no nå må reg­nes som vete­ran med … Les vide­re

Skrevet i Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

No Trump

Jeg mener det er en mis­for­stå­el­se å tro at du må støt­te Trump i den ame­ri­kans­ke valg­kam­pen for­di du selv er mann. Man kan sym­pa­ti­se­re med den sym­pa­ti Trump får, uten å sym­pa­ti­se­re med Trump. En sei­er for Clinton vil rik­tig nok være … Les vide­re

Skrevet i Kritikk av sosialdemokratiet, Menn og maskulinitet | 1 kommentar

Sosialdemokrati eller maskulinisme?

Det kom­mer snart en kon­fe­ran­se hvor menn og menns for­hold er tema. Organisasjonen “MannsForum” arran­ge­rer en nor­disk kon­fe­ran­se i Oslo 18. — 19. novem­ber. Etter avta­le skal under­teg­ne­de, som repre­sen­tant for mil­jø­et rundt Maskulinist.no, hol­de et inn­legg i kon­fe­ran­sens luk­ke­de del (lør­dag … Les vide­re

Skrevet i Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Islam — noe for menn?

Underkastelse av Michel Houellebecq, Cappelen Damm 2015, Oversatt av Tom Lotherington, 264 s Å gå over til islam, med eller uten kris­ten for­tid, er for de fles­te av leser­ne en tan­ke like fjern som scien­ce fic­tion. Faktum er like­vel at islam … Les vide­re

Skrevet i Menn og maskulinitet | 5 kommentarer

Forsøk på å være mann

Anmeldelse av boka «Knuste hjer­ter og halve sann­he­­ter- Force Manjeure» av Geir Sætre, roman, Comino for­lag, 2015 Forsøk på å være mann er den­ne bokas tema. Samtidig kan vi si at roma­nen er for­fat­te­rens for­søk på å være for­fat­ter. Boka er Sætres … Les vide­re

Skrevet i Kultur, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Klagemål

Et tyve­tall menn møt­tes til kon­fe­ran­sen «Quo Vadis, mann?» arran­gert av Mannsforum i Oslo den 19. novem­ber i fjor — en dato som gjel­der for å være inter­na­sjo­nal manns­dag. Mannsforum har arran­gert dis­ku­sjons­mø­ter om menn, kjønn og like­stil­ling siden 2009. Deltakerne på kon­fe­ran­sen … Les vide­re

Skrevet i Menn og maskulinitet | 4 kommentarer

Fri mann

Kommentar til den selv­bio­gra­fis­ke roma­nen «Shantaram» av Gregory David Roberts, norsk utga­ve ved for­la­get Press, 2008. Er du fri hvis du er gang­ster? Kanskje, hvis du kom­mer fra en annen kul­tur og bare er asso­si­ert med­lem. Du nyter da alle … Les vide­re

Skrevet i Kultur, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

God hjelp til å bli mann — men ikke til den kjønnspolitiske kampen

Anmeldelse av Mannen: myter, løgn og sann­het av Dag Furuholmen og Ted Usatynski, Cappelen Damm 2015, 311 sider Tittelen på den­ne boka kan gi tan­ker om at vi her får et gene­ral­opp­gjør med råden­de hold­nin­ger om man­nen og det mann­li­ge, et kamp­skrift … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Menn og maskulinitet | 1 kommentar