Kategoriarkiv: Lenkeartikkel

Artikler hvor hoved­for­må­let er å gjø­re opp­merk­som på en artik­kel på et annet nett­sted med en kort introduksjon/kommentar. Denne kate­go­ri­en bru­kes som sup­plent til en annen kate­go­ri.

Et mannskap av menn?

Det tys­ke lands­la­get i fot­ball kal­les av tys­ker­ne i blant bare for ”Die Mannschaft”, alt­så Mannskapet. I lik­het med de fles­te and­re nasjo­ner har Tyskland måt­tet inn­se at deres Mannschaft ikke vant Europamesterskapet. I et land med fot­ballam­bi­sjo­ner er slikt ikke en selv­føl­ge. Nå … Les vide­re

Skrevet i Lenkeartikkel, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Det friske kjønn

Menn er det fris­ke kjønn. Fra tid til annen har man sett avis­ar­tik­ler om spe­si­el­le, dif­fu­se, kvinne­li­del­ser, men jeg må inn­røm­me det var nytt for meg at kvin­ner har så mye som 60 pro­sent høy­ere syke­fra­vær enn menn. Eller for å si … Les vide­re

Skrevet i Jobb, Lenkeartikkel | Legg igjen en kommentar

Lynkurs i kjønnsbiologi

Hvorfor er menn mer opp­tatt av arbeid enn kvin­ner?  Jon Hustad, jour­na­list i Dag og Tid, gir svar på det­te og and­re spørs­mål i en artik­kel, som vi kan si utgjør et lyn­kurs i kjønns­bio­lo­gi.  At menns og kvin­ners for­hold til arbeid er for­skjel­lig, … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Maskulin ledelse

Maskuline kva­li­te­ter som rett­ferd og respekt skal være blant de fire mest etter­spur­te egen­ska­per når folk vur­de­rer en leder, viser en ame­ri­kansk under­sø­kel­se som Lederrådgiver Steinar A. Hopland refe­re­rer i en kro­nikk i Aftenposten den 15. mars. Andre egen­ska­per som etter­spør­res er ærlig­het og til­lit. 

Skrevet i Jobb, Lenkeartikkel | Legg igjen en kommentar

Kamp og samarbeid i ett slag

Du skyl­der din mot­stan­der din ful­le opp­merk­som­het. Dette er blant de tan­ker som lig­ger i kamp­spor­te­nes filo­so­fi. Hvis du ten­ker på hva du skal ha til mid­dag midt under en karate­match, vil du kan­skje tape så det svir og utvil­somt fra­ta … Les vide­re

Skrevet i Lenkeartikkel, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Smektende kjønnsnihilisme

Hvordan gjø­re inn­trykk på kvin­ner? I dag er det valen­tine­da­gen, og dagens svar på det­te urgam­le manns­spørs­må­let fin­ner du på Google. Skal du være snill, gent­le­man eller macho? Skal du gi gaver eller syn­ge san­ger? Etter at femi­nis­men gjen­nom noen tiår har gjort … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel | Legg igjen en kommentar

Pappa a la carte

Mannsrollen, slik den kan søkes i den nors­ke sam­funns­kul­tu­ren i dag, har etter min opp­fat­ning ikke bare blitt for­and­ret, den er også blitt tyn­net ut ved at kra­ve­ne synes fær­re og sva­ke­re. Det sam­me kan sies om rol­len som far, bort­sett fra … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Lenkeartikkel, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Vennskap mellom menn og kvinner

Kan menn og kvin­ner være just fri­ends? Vi kjen­ner ikke noen norsk under­sø­kel­se som gir svar på det­te spørs­må­let. Men blant ame­ri­kans­ke stu­den­ter skal sva­ret være  som føl­ger: 

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel | 43 kommentarer

Ytringsmot

I debat­ten om ytrings­fri­het skri­ver Øyvind Kvalnes i Aftenposten om ytrings­mot. Jeg er glad for at noen for­sva­rer den tra­di­sjo­nelt mann­li­ge ver­di­en mot.

Skrevet i Lenkeartikkel, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Feminismen på bunnen?

Feminismen er his­to­risk for­bun­det med aka­de­mia og offent­lig virk­som­het. I aka­de­mia ble ideo­lo­gi­en utfor­met og gjen­nom offent­li­ge til­tak ble livet til kvin­ner og menn end­ret. Barnhageutbyggingen er kan­skje det mest omfat­ten­de eksemp­let. Om alt det­te har vært til det bed­re, står … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel | Legg igjen en kommentar