Kategoriarkiv: Lenkeartikkel

Artikler hvor hoved­for­må­let er å gjø­re opp­merk­som på en artik­kel på et annet nett­sted med en kort introduksjon/kommentar. Denne kate­go­ri­en bru­kes som sup­plent til en annen kate­go­ri.

Familien eller samfunnet?

Hva er vik­tigst for deg – for­hol­det til din ekte­fel­le eller din for­ank­ring i sam­fun­net? Dette kan sies å være en pro­blem­stil­ling i Et dukke­hjem av Henrik Ibsen – tro­lig det mest spil­te nors­ke tea­ter­styk­ke. Ifølge skri­ben­te­ne Øivind Østberg og Wilmar Kolnes, beg­ge … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Lenkeartikkel | Legg igjen en kommentar

Det personlige er politisk!

«Det per­son­li­ge er poli­tisk.» Denne lær­dom­men fra kvinne­kam­pen kan menn gjer­ne kopiere. Men ellers er spørs­må­let om hvor­dan menn kan gjø­re seg gjel­den­de som grup­pe i sam­fun­net et i hoved­sak uløst pro­blem. Menn bør hel­ler ikke — utover det nevn­te — for­sø­ke … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel | Legg igjen en kommentar

- “Kvinner er håpløse”

Det er sto­re for­skjel­ler mel­lom måten menn og kvin­ner møter blik­ket uten­fra på. Studier fra Norge viser at kvin­ner gene­relt har dår­li­ge­re selv­bil­de enn menn på alle and­re felt enn for­stå­el­sen av hvor­vidt man har nære ven­ner. Kvinner er mer per­fek­sjo­nis­tis­ke på alle felt, og ofte­re stres­set og mer mis­for­nøyd med seg selv. Les vide­re

Skrevet i Lenkeartikkel, Tema kvinner | 1 kommentar

Fra dag én

Likestillingsminister Solveig Horne har fra dag én møtt mot­bør fra folk som tol­ker like­stil­ling som lik­het, og som dess­uten insis­te­rer på å omska­pe ver­den i sitt bil­de gjen­nom påvirk­ning av barn i barne­ha­ger og and­re offent­lige instan­ser. Denne påvirk­nin­gen kan vi, når den dri­ves langt, kal­le for kjønnsni­hi­lisme. Vi reg­ner med at Horne vil erstat­te den­ne ens­ret­tende poli­tik­ken med noe annet. Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Lenkeartikkel | Legg igjen en kommentar

Voldtektsspørsmålet som kjønnspolitisk rambukk

Sosiolog og debat­tant Kjetil Rolness har skre­vet en glim­ren­de lør­dags­kom­men­tar i sin fas­te spal­te i Dagbladet, der han tar utgangs­punkt i tema­tik­ken i Preben Z Møllers fers­ke bok: Kampen om vold­tekt – ekte vold­tekts­menn eller hvem som helst (Dreyer for­lag). Boka, og Rolness artik­kel, får … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel | Merket med | 1 kommentar

Kvinnekampens fuglesang

I for­ri­ge uke pre­sen­ter­te nett­ste­det Forskning.no en opp­føl­ger til sin føl­je­tong “ukens fugl”, den­ne gan­gen svart­hvit flue­sna­pper. Det antas at nevn­te fugl er lyk­ke­lig uvi­ten­de om hva Forskning.no kan for­tel­le om for­dums kvinne­kamp i eget reir:

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Lenkeartikkel | 1 kommentar

Ministeriet for u-likestilling

... de sene­re år er like­stil­lings­be­gre­pet umer­ke­lig blitt end­ret fra å bety lik­het i start­po­si­sjon til å bety lik­het i slutt­po­si­sjon, skri­ver pro­fes­sor i filo­so­fi Hans Bonde, kjent i Norge bl a som fore­drags­hol­der, i en kro­nikk i Berlingske Tidende.  Siden rea­li­te­te­ne også har end­ret seg, er det som før var … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Lenkeartikkel | 2 kommentarer

Norton blokkerer kritikk

Visste du at anti­vi­rus­pro­gram­met Norton, kan­skje ver­dens mest bruk­te, blok­ke­rer enkel­te nett­ste­der for­di de inne­hol­der femi­nisme­kri­tikk? Fra før viss­te vi at folk som er kri­tis­ke til dagens for­stå­el­se av like­stil­ling og til­hø­ren­de poli­tikk, møter vans­ke­lig­he­ter. Sosiolog og skri­bent Kjetil Rolness for­tel­ler … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Lenkeartikkel | 1 kommentar

Ulikheter for loven

Tall fra Statistisk sen­tral­byrå viser at i 2011 var 24 pro­sent av alle døm­te kvin­ner, mens kvin­ne­ne bare utgjør seks pro­sent av dem som sit­ter i feng­sel. Slike kjønns­for­skjel­ler kan ha både gode og dår­lig for­kla­rin­ger. Les Aftenpostens/A-maga­­si­­nets inter­es­san­te artik­kel om kjønns­for­skjel­ler hele vei­en fra … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel | 1 kommentar

Kontrollen over fjernkontrollen

I kro­nik­ken Feminine menn i ver­dens lyk­ke­ligs­te land skri­ver pro­du­sen­te­ne av NRKs popu­læ­re pro­gram Hjernevask fra 2010, Harald Eia og Ole Martin Ihle, her sam­men med Nils Brenna, om hvem som har kon­troll over kul­tur­ut­vik­lin­gen i Norge. Det påvi­ses blant annet hvor­dan … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel, Menn og maskulinitet | 1 kommentar