- “Kvinner er håpløse”

En sjel­den gang fin­ner man – uten­om her­væ­ren­de nett­sted da — seriø­se bidrag til en dis­ku­sjon om for­hol­det mel­lom kvin­ner og menn, kvin­ne­lig­het og mann­lig­het, som ver­ken hand­ler om frust­ra­sjon over kvin­ners utspe­ku­ler­te utnyt­tel­se av menn eller (hvil­ket er 10425281_slangt mer van­lig) støt­ter opp om ide­en om at kjønns­for­skjel­ler er sosi­alt kon­stru­er­te påfunn som sna­rest mulig bør eli­mi­ne­res, det som av Arild Brock (en her­væ­ren­de redak­tør) tref­fen­de er beteg­net som kjønnsni­hi­lis­me.

Vi videre­brin­ger her med gle­de redak­tør Nils August Andresens inn­legg i Minerva nylig. Det er holdt i en mun­ter og kåse­ren­de stil, noe som slett ikke står i mot­set­ning til for­mid­ling av et inter­es­sant inn­hold.  ”Kvinner er håp­løse” er tit­te­len – så far out fra det kul­ti­ver­te men­nes­ker kan gi uttrykk for i edru til­stand at alle skjøn­ner at det er fleip. Men så er det ikke bare det like­vel. Fortsett å lese - “Kvinner er håp­løse”

Er sex verdt risikoen?

Politiinspektør Hanne Kristin Rohde uttryk­ker i Aftenposten 16/4 at menn ikke bør ta den­ne sjan­sen hvis jen­ta i det hele tatt har druk­ket. Voldsom økning i anmeld­te vold­tek­ter er bak­grun­nen for utspil­let.

Rohdes opp­ford­ring kan tol­kes på uli­ke måter. Først og fremst som et for­søk på å beskyt­te kvin­ner. Jeg tol­ker det også som et for­søk på å beskyt­te menn – ikke mot vold­tekt, rik­tig­nok, men mot fals­ke vold­tekts­an­kla­ger og -anmel­del­ser. Hvor langt kan menn hol­des ansvar­lig for inn­hol­det i kvin­ners svar? Fortsett å lese Er sex verdt risi­ko­en?

De to kjønns krutt

Vi har i høst hatt en debatt om vold­tekt. Kvinner insis­te­rer på trygg­het. Kvinners trygg­het vil også jeg gjer­ne bidra til, men jeg mener det skjer best som ledd i et godt for­hold mel­lom kjøn­ne­ne i et bre­de­re per­spek­tiv. Til det­te mener jeg kvin­ner også må bidra. Fortsett å lese De to kjønns krutt

Kvinners attraktivitet

To kvinner som løper på stranda - Pablo PicassoSosiologen Hanna Helseth har skre­vet en bok med tit­te­len ”Generasjon sex”. Boka byg­ger på per­son­li­ge erfa­rin­ger i til­legg til and­re kil­der. Hun for­tel­ler at hun ikke kan la være å ten­ke på sin sek­su­el­le attrak­ti­vi­tet. Hun ser vide­re kvin­ners arbeid med det­te som en enorm ”bud­sjett­post” på lin­je med kar­rie­re og barn. Fortsett å lese Kvinners attrak­ti­vi­tet

Dum blondine kan også ha rett

Svenskfødte Anna Anka, gift med pop­s­an­ge­ren Paul Anka, har gjort furo­re i like­stil­lings­de­bat­ten. Hun har alle ytre tegn på ”dum blon­di­ne”, inklu­si­ve utse­en­det. Hun viser grov kunn­skaps­man­gel (NRK, Skavlan, 27/9) om f eks skils­mis­ser i Skandinavia (75 % skil­ler seg!). Hun for­sva­rer kokett sin bruk av tje­ner­stab ved å si at i USA er alle hus så sto­re! Herlig! Fortsett å lese Dum blon­di­ne kan også ha rett

Okkultisme og kjønnsforskjeller

En kro­nikk i Aftenposten 19. august gir et inter­es­sant à pro­pos til Märtha Louises engle­sko­le. Forfatterne frem­leg­ger resul­ta­te­ne av omfat­ten­de inter­na­sjo­na­le under­sø­kel­ser om ”folks for­hold til feno­me­ner i grense­lan­det mel­lom det okkul­te og det man van­lig­vis opp­fat­ter som rasjo­nelt og viten­ska­pe­lig.” Det viser seg at det på det­te områ­det er slå­en­de for­skjel­ler mel­lom kjøn­ne­ne. Fortsett å lese Okkultisme og kjønns­for­skjel­ler

Individualitet og “avkjønning”

Vi vil våge den påstand at like­stil­lin­gens kon­se­kvens er blitt at men­nes­ker ofte ses som ”rene indi­vi­der”. Slik like­stil­lin­gen er utvik­let de sene­re tiår, har den inne­bå­ret en ”avkjøn­ning” på det per­son­li­ge plan. Fortsett å lese Individualitet og “avkjøn­ning”

Heterofili

Et spørs­mål når en mann og en kvin­ne ”møtes”, er om det­te kun er et møte mel­lom to indi­vi­der, eller om det for­stås bed­re som også et møte mel­lom de to kjønn. Et litt pus­sig spørs­mål, kan­skje, men: hva er det ved (van­li­ge) hete­ro­fi­le som gjør at menn og kvin­ner til­trek­kes av nett­opp mot­satt kjønn?

Her kan man selv­sagt sva­re at sek­su­ali­tet er pre­get av drif­ter som nød­ven­dig­vis må være ”hete­ro” pga for­plant­ning. Men er det det hele? Fortsett å lese Heterofili