Kategoriarkiv: Tema kvinner

Bare om kvin­ner som ”inter­esse­om­rå­de” for menn, ikke om kvin­ners stil­ling i sam­fun­net. Det sist­nevn­te fin­nes i kate­go­ri­en femi­nisme­kri­tikk.

- “Kvinner er håpløse”

Det er sto­re for­skjel­ler mel­lom måten menn og kvin­ner møter blik­ket uten­fra på. Studier fra Norge viser at kvin­ner gene­relt har dår­li­ge­re selv­bil­de enn menn på alle and­re felt enn for­stå­el­sen av hvor­vidt man har nære ven­ner. Kvinner er mer per­fek­sjo­nis­tis­ke på alle felt, og ofte­re stres­set og mer mis­for­nøyd med seg selv. Les vide­re

Skrevet i Lenkeartikkel, Tema kvinner | 1 kommentar

Er sex verdt risikoen?

Politiinspektør Hanne Kristin Rohde uttryk­ker i Aftenposten 16/4 at menn ikke bør ta den­ne sjan­sen hvis jen­ta i det hele tatt har druk­ket. Voldsom økning i anmeld­te vold­tek­ter er bak­grun­nen for utspil­let. Rohdes opp­ford­ring kan tol­kes på uli­ke måter. Først og fremst som … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Tema kvinner | Legg igjen en kommentar

De to kjønns krutt

Vi har i høst hatt en debatt om vold­tekt. Kvinner insis­te­rer på trygg­het. Kvinners trygg­het vil også jeg gjer­ne bidra til, men jeg mener det skjer best som ledd i et godt for­hold mel­lom kjøn­ne­ne i et bre­de­re per­spek­tiv. Til det­te mener jeg … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Tema kvinner | 6 kommentarer

Kvinners attraktivitet

Kommentar til boka ”Generasjon sex” av sosio­lo­gen Hanna Helseth og Elin Ørjaseters kom­men­tar til sam­me bok. Nytt for meg var det at dyr­king av egen attrak­ti­vi­tet ses som en enorm ”bud­sjett­post” på lin­je med kar­rie­re og barn. Helseth kal­ler det­te et kryss­press. Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Tema kvinner | Legg igjen en kommentar

Dum blondine kan også ha rett

Svenskfødte Anna Anka har alle ytre tegn på ”dum blon­di­ne”. Men hen­nes ufor­fer­de­de fram­ferd ret­ter vel­for­tjen­te ”kor­de­støt” mot den tra­di­sjo­nel­le femi­nis­mens ver­ste sider. Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Tema kvinner | 3 kommentarer

Sex-only appeal

Det er for­skjell på sex-appe­al og “sex-only appe­al”. Det skal helst være en sam­men­heng mel­lom and­re sider ved sek­su­ali­te­ten og sex. Noen kom­mer­sia­li­ser­te inn­slag i sam­funns­kul­tu­ren bry­ter sam­men­hen­gen.

Skrevet i Tema kvinner | Legg igjen en kommentar

Okkultisme og kjønnsforskjeller

I grense­lan­det mel­lom det okkul­te og det man van­lig­vis opp­fat­ter som rasjo­nelt og viten­ska­pe­lig er det slå­en­de for­skjel­ler mel­lom kjøn­ne­ne. Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Tema kvinner | 1 kommentar

Individualitet og “avkjønning”

Vi vil våge den påstand at like­stil­lin­gens kon­se­kvens er blitt at men­nes­ker ofte ses som ”rene indi­vi­der”. Slik like­stil­lin­gen er utvik­let de sene­re tiår, har den inne­bå­ret en ”avkjøn­ning” på det per­son­li­ge plan.

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Tema kvinner | 1 kommentar

Heterofili

Et spørs­mål når en mann og en kvin­ne ”møtes”, er om det­te kun er et møte mel­lom to indi­vi­der, eller om det for­stås bed­re som også et møte mel­lom de to kjønn. Et litt pus­sig spørs­mål, kan­skje, men: hva er … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Tema kvinner | Legg igjen en kommentar

Kjønn og “avkjønning”

Som kjent er det for­skjell på kvin­ner og menn fra natu­rens side. Spørsmålet er om det er bare én, eller fle­re. Om for­hol­det mel­lom natur­be­stem­te og kul­tu­rel­le for­skjel­ler, og om ideo­lo­gi. Les vide­re

Skrevet i Menn og maskulinitet, Tema kvinner | Legg igjen en kommentar