BOKMELDING ”Den stille piken”, av Peter Høeg

Peer, du lyver. Slik begyn­ner som kjent Ibsens dra­ma.  ”Den stil­le piken” av Peter Høeg kun­ne gjer­ne begynt med en lik­nen­de karak­te­ris­tikk av bokas hoved­per­son, klov­nen Kasper. Kasper lyver seg gjen­nom bokas nær 500 sider.

Kasper har imid­ler­tid også en for­bløf­fen­de evne til å opp­fat­te sann­het Fortsett å lese BOKMELDING ”Den stil­le piken”, av Peter Høeg

Hånd i hånd ved rakettavfyring

Anmeldelse av Jan Guillou: Madame Terror, Piratforlaget, 2006

Jan Guillou har skre­vet bøker om bars­ke menn før. Men i den­ne boka fin­ner vi en mann­lig helt og en kvin­ne­lig helt side ved side. Når dis­se to skal avfyre den avgjø­ren­de, knu­sen­de sal­ven mot fien­den, gri­per de til og med hver­and­re i hån­den! Fortsett å lese Hånd i hånd ved rakettav­fy­ring